Жамиятнинг устав фонди унинг мол-мулкининг уз кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган даражада энг кам микдорини белгилайди. Жамият устав фонди номинал киймати  2178-57 (икки минг бир юз етмиш саккиз) сум 57 (эллик етти) тийиндан булган 492973 (турт юз туксон икки минг туккиз юз етмиш уч ) дона оддий (одатдаги) номинал киймати 2178-57 (икки минг бир юз етмиш саккиз) сумм 57 (эллик етти) тийиндан булган 23192 (йигирма уч минг бир юз туксон икки) дона имтиёзли акциядан иборат булиб, жами 516165 (беш юз ун олти минг бир олтмиш беш) дона акциялар ва 1 124 501 584 – 05 (Бир миллиард бир юз йигирма турт миллион беш юз бир минг беш юз саксон турт сум – 05 тийин) сумни ташкил этади.