[embeddoc url="http://granitaj.uz/wp-content/uploads/2016/03/Асосий-курсатгичлар.pdf" viewer="google"]

                   “Гранит” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили

Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги

 2017 йил Йиллик  

2016й           12 ойлик хақиқатда

2017й         12 ойлик режаси 2017й        12 ойлик хақиқатда 2017 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         %

2016 й.   12 ойга нисбатан          %

1. Махсулот ишлаб чикариш м3 826327 660000 543189 82,3 65,7
  щебень фракции 25х60 м3 199246 0 0 0,0 0,00
  щебень фракции 5х25 м3 59112 0 0 0,0 0,0
  щебень фракции 0х5 м3 29419 0 0 0,0 0,00
  Харсанг тош м3 538550 660000 543189 82,3 100,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 14160549 7392000 11886345 160,8 83,9
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 15930 0 915419 0,0  
3. Жами Даромад минг сум 14176479 7392000 12801764 173,2 90,3
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 6121638 7392000 6328995 85,6 103,4
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6250817 7392000 6328995 85,6 101,3
4. Жами Харажат минг сум 13241924 6844329 10745600 157,0 81,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 29313 0 37270 0,0 127,1
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 10419976 5305154 8223755 155,0 78,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 502247 101295 129793 128,1 25,8
2. электроэнергия минг сум 361818 93610 92866 99,2 25,7
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 718473 97650 97200 99,5 13,5
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4859937 4235154 5008730 118,3 103,1
5. асосий восита эскириши минг сум 382582 570445 1166088 204,4 304,8
6. иш хаки фонди минг сум 1965855 180000 184768 102,6 9,4
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 292927 27000 27714 102,6 9,5
8. эхтиёт кисмлар минг сум 880039 0 1372877 0,0 156,0
9. Бухоро ПДМ минг сум 164464 0 18085 0,0 11,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 270479 0 68148 0,0 25,2
11. Хар хил харажатлар минг сум 21155 0 57486 0,0 271,7
4.3 Давр харажатлари                     минг сум 2792635 1539175 2484575 161,4 89,0
а) Сотиш харажатлари     минг сум 4735 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 979451 638483 637495 99,8 65,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 754292 509463 509649 100,0 67,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 145735 76270 76037 99,7 52,2
енгил автомашина харажати минг сум 24552 16000 16162 101,0 65,8
асосий восита эскириши минг сум 35547 25000 23855 95,4 67,1
сафар харажатлари минг сум 14119 10000 10154 0,0 71,9
канцеллярия моллари учун минг сум 5206 1750 1638 0,0 31,5
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан:     минг сум 1808449 900692 1847080 205,1 102,1
Банк хизматига минг сум 51140 51280 74809 145,9 146,3
АО “УзРСТБ минг сум 137 0 1373 0,0 10 бар
Иссик овкатга минг сум 128767 0 0 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 921005 652684 1021012 156,4 110,9
Моддий ёрдам минг сум 81911 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 8150 0 0 0,0 0,0
15-модда (Регресс) минг сум 54624 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 144143 0 115311 0,0 80,0
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 43117 0 2414 0,0 5,6
Узбекмобайл минг сум 600 0 630 0,0 105,0
Коском МЧЖ минг сум 0 0 2828 0,0 0,0
Самарканд ЖД больница минг сум 0 0 1342 0,0 0,0
Депозитария хизматига минг сум 8189 8000 8849 110,6 108,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 3500 4000 4000 100,0 114,3
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 0 20000 20000 100,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 449 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 6932 4000 3947 98,7 56,9
Дафн маросими учун минг сум 5405 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 1001 1000 749 74,9 0,0
Обуна тулови минг сум 1048 0 350 0,0 33,4
Лизинг тулови минг сум 21 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 264248 80228 281128 350,4 106,4
Футболни ривожлантириш минг сум 1000 0 500 0,0 50,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 275 6500 6362 97,9 23,1 бар
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 0 0 139 0,0 0,0
Ремонт здания АУП минг сум 0 0 230566 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 83236 73000 70322 96,3 84,5
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 947938 547671 1178015 215,1 124,3
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 934555 547671 2056164 375,4 220,0
7. Солик солиш базаси          минг сум 934555 547671 2056164 375,4 220,0
а) Фойда солиги минг сум 124480 41075 216613 527,4 174,0
б) инфраструктура солиги минг сум 64806 40528 147164 363,1 227,1
8. Соф фойда минг сум 745269 466068 1692387 363,1 227,1
Ишчилар сони киши 190 26 26 100,0 13,7
Уртача ойлик иш хаки сум 1193047 2209817 2225696 100,7 186,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 8,9 10,3 25,0 242,7 280,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2544694 0 2808724 0,0 110,4
Кредитор карздорлик минг сум 583161 0 6708979 0,0 11,5 бар