[embeddoc url="http://granitaj.uz/wp-content/uploads/2016/03/Асосий-курсатгичлар.pdf" viewer="google"]

 

    “Гранит” АЖнинг 2016 йил 12 ойлик якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили

             
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2016 йил 12 ойлик  
2015й           12 ойлик хақиқатда 2016й         12 ойлик режаси 2016й        12 ойлик хақиқатда 2016 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2015 й.   12 ойга нисбатан          %
Махсулот ишлаб чикариш м3 313803 420000 287777 68,5 91,7
щебень фракции 25х60 м3 213290 250000 199246 79,7 93,4
щебень фракции 5х25 м3 52653 70000 59112 84,4 112,3
щебень фракции 0х5 м3 47860 100000 29419 29,4 61,5
Харсанг тош м3 530345 10700 538550 50,3 бароб 101,5
Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 13343303 10496690 14160549 134,9 106,1
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 8329 0 15930 0,0 191,3
Жами Даромад минг сум 13351632 10496690 14176479 135,1 106,2
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 12529809 10496690 13910810 132,5 111,0
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 13741316 10496690 13910810 132,5 101,2
Жами Харажат минг сум 12571591 9999496 13241924 132,4 105,3
Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 27871 0 29313 0,0 105,2
Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 9923566 8537853 10419976 122,0 105,0
1. хом-ашё материаллари минг сум 628761 508653 502247 98,7 79,9
2. электроэнергия минг сум 263247 354829 361818 102,0 137,4
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 640359 663000 718473 108,4 112,2
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4803830 2794772 4859937 173,9 101,2
5. асосий восита эскириши минг сум 410287 400692 382582 95,5 93,2
6. иш хаки фонди минг сум 1638450 1958900 1965855 100,4 120,0
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 239226 293861 292927 99,7 122,4
8. эхтиёт кисмлар минг сум 927387 908973 880039 96,8 94,9
9. Управ.Военнизир.охраны минг сум 6668 0 0 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 149162 168822 164464 97,4 110,3
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 80774 0 270479 0,0 334,9
12. Экогидролог, Сам СЭС, ЧП “Учкун Нур Сервис” минг сум 135415 0 21155 0,0 15,6
Давр харажатлари                     минг сум 2620154 1461643 2792635 191,1 106,6
а) Сотиш харажатлари     минг сум 3325 0 4735 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 809311 858680 979451 114,1 121,0
шу жумладан: Иш хаки минг сум 598565 688350 754292 109,6 126,0
иш хакига хисоблар 15% минг сум 141525 101674 145735 143,3 103,0
енгил автомашина харажати минг сум 23368 23000 24552 106,7 105,1
асосий восита эскириши минг сум 31306 31000 35547 114,7 113,5
сафар харажатлари минг сум 10103 10124 14119 139,5 139,8
канцеллярия моллари учун минг сум 4444 4532 5206 114,9 117,1
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан:     минг сум 1807518 602963 1808449 299,9 100,1
Банк хизматига минг сум 68797 47612 51140 107,4 74,3
АО “УзРСТБ минг сум 227 0 137 0,0 0,0
Иссик овкатга минг сум 130160 0 128767 0,0 98,9
Бюджетга туловлар минг сум 540248 331421 623634 188,2 115,4
Моддий ёрдам минг сум 87486 0 81911 0,0 93,6
1,6 % пенсия жамгармаси минг сум 213493 167947 226568 134,9 106,1
0,5 % мактаб ривож. фонди минг сум 66716 52483 70803 134,9 106,1
Мукофот пули минг сум 2842 0 8150 0,0 286,8
15-модда (Регресс) минг сум 52138 0 54624 0,0 104,8
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 50968 0 144143 0,0 282,8
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 45199 0 43117 0,0 95,4
Узбекмобайл минг сум 500 0 600 0,0 120,0
Депозитария хизматига минг сум 6550 0 8189 0,0 125,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 3000 3500 3500 100,0 116,7
Моддий рагбатлантириш минг сум 188500 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2015 0 6932 0,0 344,0
Дафн маросими учун минг сум 8880 0 5405 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 823 0 1001 0,0 121,6
Лизинг тулови минг сум 3821 0 21 0,0 0,5
Обуна тулови минг сум 2385 0 1048 0,0 43,9
Касб касаллиги минг сум 237827 0 264248 0,0 111,1
Касб касаллигидан алимент минг сум 5231 0 0 0,0 0,0
Футболни ривожлантириш минг сум 1000 0 1000 0,0 100,0
Хар хил туловлар минг сум 88712 0 83511 0,0 94,1
Асосий фаолият фойдаси минг сум 799583 497194 947938 190,7 118,6
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 780041 497194 934555 188,0 119,8
Солик солиш базаси          минг сум 171261 74082 189286 255,5 110,5
а) Фойда солиги минг сум 118324 37290 124480 333,8 105,2
б) инфраструктура солиги минг сум 52937 36792 64806 176,1 122,4
Соф фойда минг сум 608780 423112 745269 176,1 122,4
Ишчилар сони киши 190 190 190 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 981147 1177376 1193047 101,3 121,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 6,1 5,8 8,9 153,4 145,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2059698 0 2544694 0,0 123,5
Кредитор карздорлик минг сум 946133 0 583161 0,0 61,6