[embeddoc url="http://granitaj.uz/wp-content/uploads/2016/03/Асосий-курсатгичлар.pdf" viewer="google"]
    “Гранит” АЖнинг 2018 йил 9 ойлик якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил 9 ойлик
2017й           9 ойлик хақиқатда 2018й         9 ойлик режаси 2018й        9 ойлик хақиқатда 2018 йил        9 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   9 ой фактга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 374327 360000 383547 106,5 102,5
щебень фракции 25х60 м3 18 0 0 0,0 0,00
щебень фракции 5х25 м3 1033 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 0х5 м3 12 0 0 0,0 0,00
Харсанг тош м3 373264 360000 383547 106,5 102,8
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6328247 4032000 6288614 156,0 99,4
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 858029 0 1981 0,0 0,2
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (ижара) минг сум 1300745 5311988 6142593 115,6 0,0
3. Жами Даромад минг сум 8487021 9343988 12433188 133,1 146,5
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 4299882 4032000 5442399 135,0 126,6
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 4992684 4032000 5442399 135,0 109,0
4. Жами Харажат минг сум 5894543 8563589 9968639 116,4 169,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 37270 0 1362 0,0 3,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 4398410 4073852 5228425 128,3 118,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 125082 100000 96107 96,1 76,8
2. электроэнергия минг сум 70241 90322 80877 89,5 115,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 69273 156850 155177 98,9 224,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 2989386 3268672 4269578 130,6 142,8
5. асосий восита эскириши минг сум 495963 138361 137066 99,1 27,6
6. иш хаки фонди минг сум 156436 136044 133421 98,1 85,3
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 23464 20407 20013 98,1 85,3
8. эхтиёт кисмлар минг сум 407557 163196 159389 97,7 39,1
9. Бухоро ПДМ минг сум 0 0 52502 0,0 0,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 28548 0 83284 0,0 291,7
11. Хар хил харажатлар минг сум 32460 0 41011 0,0 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 1458863 4489737 4738852 105,5 324,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 422264 700061 712698 101,8 168,8
шу жумладан: Иш хаки минг сум 338154 571083 569769 99,8 168,5
иш хакига хисоблар 15% минг сум 50313 85663 85465 99,8 169,9
енгил автомашина харажати минг сум 7978 15374 15469 100,6 193,9
асосий восита эскириши минг сум 16484 27941 27873 99,8 169,1
сафар харажатлари минг сум 8066 0 11405 0,0 141,4
канцеллярия моллари учун минг сум 1269 0 2717 0,0 214,1
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 1036599 3789676 4026154 106,2 388,4
Банк хизматига минг сум 54725 55162 37746 68,4 69,0
АО “УзРСТБ минг сум 1373 0 2091 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 547386 922679 775160 84,0 141,6
Моддий ёрдам минг сум 449 0 5593 0,0 1245,7
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 115311 0 138220 0,0 119,9
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2414 0 3771 0,0 156,2
Узбекмобайл минг сум 400 0 150 0,0 37,5
Коском МЧЖ минг сум 1881 0 1487 0,0 0,0
ООО “Unitel” алока минг сум 0 0 1310 0,0 0,0
Самарканд ЖД больница минг сум 463 0 14345 0,0 0,0
Депозитария хизматига минг сум 7554 0 4502 0,0 0,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 24000 25000 25000 100,0 104,2
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2875 3000 3159 0,0 109,9
Фахрий темирйулчи учун минг сум 599 0 781 0,0 0,0
Узжелдорпасс АЖ минг сум 1189 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 206978 0 242369 0,0 117,1
Зиёвуддин Конун устиворл минг сум 0 0 1118 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 0 2561663 2561663 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 69002 222172 207689 0,0 301,0
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 470974 780399 2463930 315,7 523,2
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 1291733 780399 2464549 315,8 190,8
7. Солик солиш базаси минг сум 1291733 780399 2464549 315,8 190,8
а) Фойда солиги минг сум 133696 58530 225569 385,4 168,7
б) инфраструктура солиги минг сум 92643 57750 216723 375,3 233,9
8. Соф фойда минг сум 1065394 664119 2022257 304,5 189,8
Ишчилар сони киши 17 29 29 100,0 170,6
Уртача ойлик иш хаки сум 1996536 2709299 2694215 99,4 134,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 29,4 19,2 47,1 245,3 160,2
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 1673713 0 3357743 0,0 200,6
Кредитор карздорлик минг сум 6939777 0 2905836 0,0 41,9

 

    “Гранит” АЖнинг 2018 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                                                                         молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил 1-ярим йиллик
2017й           6 ойлик хақиқатда 2018й         6 ойлик режаси 2018й        6 ойлик хақиқатда 2018 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 258367 240000 296107 123,4 114,6
щебень фракции 25х60 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 5х25 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 0х5 м3 0 0 0 0,0 0,0
Харсанг тош м3 258367 240000 296107 123,4 114,6
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3499536 2688000 4698845 174,8 134,3
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 354613 2210581 4076072 184,4 11,5 бар
3. Жами Даромад минг сум 3854149 4898581 8774917 179,1 227,7
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 2944243 2688000 3229839 120,2 109,7
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 2973557 2688000 3229839 120,2 108,6
4. Жами Харажат минг сум 3478165 4378315 7040014 160,8 202,4
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 37270 0 882 0,0 2,4
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2454511 3630543 3797178 104,6 154,7
1. хом-ашё материаллари минг сум 6776 7761 7643 98,5 112,8
2. электроэнергия минг сум 48573 73548 52610 71,5 108,3
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 39939 77900 78009 100,1 195,3
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1972311 3244371 3314698 102,2 168,1
5. асосий восита эскириши минг сум 161811 100000 91114 91,1 56,3
6. иш хаки фонди минг сум 137570 91418 90934 99,5 66,1
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 20634 13713 13640 99,5 66,1
8. эхтиёт кисмлар минг сум 33366 21832 15762 72,2 47,2
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 25985 0 65910 0,0 253,6
10. Бухоро ПДМ минг сум 0 0 33138 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 7546 0 33720 0,0 446,9
4.3 Давр харажатлари минг сум 986384 747772 3241954 433,5 328,7
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 265586 457000 459952 100,6 173,2
шу жумладан: Иш хаки минг сум 215286 380000 362423 95,4 168,3
иш хакига хисоблар 15% минг сум 32293 57000 54363 95,4 168,3
енгил автомашина харажати минг сум 3390 0 12521 0,0 369,4
асосий восита эскириши минг сум 8998 20000 18582 92,9 206,5
сафар харажатлари минг сум 4654 0 9946 0,0 213,7
канцеллярия моллари учун минг сум 965 0 2117 0,0 219,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 720798 290772 2782002 956,8 386,0
Банк хизматига минг сум 39621 36775 29058 79,0 73,3
АО “УзРСТБ минг сум 624 0 1373 0,0 220,0
Бюджетга туловлар минг сум 338290 253997 552190 217,4 163,2
Моддий ёрдам минг сум 449 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 115311 0 138220 0,0 119,9
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2414 0 3771 0,0 156,2
Коском уяли алока минг сум 1422 0 968 0,0 68,1
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 0 0 965 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 300 0 120 0,0 40,0
Депозитария хизматига минг сум 8315 0 4502 0,0 54,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 24000 0 25000 0,0 104,2
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2081 0 2349 0,0 112,9
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 374 0 517 0,0 138,2
2 ёшгача болалар пули минг сум 2097 0 2067 0,0 98,6
Касб касаллиги минг сум 138118 0 163055 0,0 118,1
Госкомгеология (лицензия) минг сум 150 0 861 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 0 0 1708578 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 47232 0 148408 0,0 39,3 бар
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 375984 520266 1734903 333,5 461,4
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 375984 520266 1734903 333,5 461,4
7. Солик солиш базаси минг сум 375984 520266 1734903 333,5 461,4
а) Фойда солиги минг сум 56827 39020 316320 810,7 556,6
б) инфраструктура солиги минг сум 25533 38500 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 293624 442746 1418583 320,4 483,1
Ишчилар сони киши 19 21 21 100,0 110,5
Уртача ойлик иш хаки сум 3095228 3741413 3598071 96,2 116,2
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 15,3 14,3 45,7 319,6 298,7
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2808724 0 2925831 0,0 104,2
Кредитор карздорлик минг сум 6708979 0 3917552 0,0 58,4

 

 

    “Гранит” АЖнинг 2018 йил 1-чорак бўйича молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил 1 чорак
2017й           1 чорак хақиқатда 2018й         1 чорак режаси 2018й        1 чорак хақиқатда 2018 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 106100 120000 122355 102,0 115,3
щебень фракции 25х60 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 5х25 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 0х5 м3 0 0 0 0,0 0,0
Харсанг тош м3 106100 120000 122355 102,0 115,3
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 1645609 2125238 3805716 179,1 231,3
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 9542 0 0 0,0 0,0
3. Жами Даромад минг сум 1655151 2125238 3805716 179,1 229,9
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 1189385 1344000 1349475 100,4 113,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 1213462 1344000 1349475 100,4 111,2
4. Жами Харажат минг сум 1547919 1865105 3200229 171,6 206,7
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 0 0 18 0,0 0,0
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 1109069 1381126 2384319 172,6 215,0
1. хом-ашё материаллари минг сум 3965 4000 7530 188,3 189,9
2. электроэнергия минг сум 28401 22636 22324 98,6 78,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 18482 25500 24169 94,8 130,8
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 801923 583217 1283342 220,0 160,0
5. асосий восита эскириши минг сум 94914 670813 899846 134,1 948,1
6. иш хаки фонди минг сум 122596 38300 38236 99,8 31,2
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 18388 5745 5735 99,8 31,2
8. эхтиёт кисмлар минг сум 5487 30915 6625 21,4 120,7
9. Реэлторлик хизмати минг сум 6500 0 17037 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 0 0 13564 0,0 0,0
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 8413 0 65911 0,0 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 438850 483979 815892 168,6 185,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 110229 197348 196352 99,5 178,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 89964 151214 151299 100,1 168,2
иш хакига хисоблар 15% минг сум 13495 22682 22695 100,1 168,2
енгил автомашина харажати минг сум 992 3300 3022 91,6 304,6
асосий восита эскириши минг сум 3341 9352 9291 99,3 278,1
сафар харажатлари минг сум 1750 9000 8428 93,6 481,6
канцеллярия моллари учун минг сум 687 1800 1617 89,8 235,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 328621 286631 619540 216,1 188,5
Банк хизматига минг сум 8498 12684 12359 97,4 145,4
АО “УзРСТБ минг сум 0 0 655 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 156163 101370 241358 238,1 154,6
Моддий ёрдам минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 69368 0 77168 0,0 111,2
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 60000 135636 138220 101,9 230,4
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2413 0 2912 0,0 120,7
Узбекмобайл минг сум 100 0 90 0,0 90,0
Коском минг сум 300 0 527 0,0 175,7
Депозитария хизматига минг сум 647 650 647 0,0 100,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 0 5000 5000 100,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 1292 0 768 0,0 59,4
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 150 258 258 100,0 172,0
2 ёшгача болалар пули минг сум 599 1033 1033 100,0 172,5
Хар хил туловлар минг сум 29091 30000 138545 461,8 476,2
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 97690 260133 605487 232,8 619,8
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 107232 260133 615487 236,6 574,0
7. Солик суммаси минг сум 27879 38760 138012 356,1 495,0
а) Фойда солиги минг сум 20979 19510 138012 707,4 657,9
б) инфраструктура солиги минг сум 6900 19250 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 79353 221373 467475 211,2 589,1
Ишчилар сони киши 26 20 20 100,0 76,9
Уртача ойлик иш хаки сум 2725128 3158567 3158933 100,0 115,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 9,7 10,3 25,4 246,6 261,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2540896 0 2534449 0,0 99,7
Кредитор карздорлик минг сум 5222007 0 5310742 0,0 101,7
“Гранит” АЖ бош директори: Рахматов А.Н.
“Гранит” АЖ бош хисобчиси: Соатов З.А.
“Гранит” АЖ иктисодчиси: Искандаров А.Х.

 

 

                   “Гранит” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили

Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги

 2017 йил Йиллик  

2016й           12 ойлик хақиқатда

2017й         12 ойлик режаси 2017й        12 ойлик хақиқатда 2017 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         %

2016 й.   12 ойга нисбатан          %

1. Махсулот ишлаб чикариш м3 826327 660000 543189 82,3 65,7
  щебень фракции 25х60 м3 199246 0 0 0,0 0,00
  щебень фракции 5х25 м3 59112 0 0 0,0 0,0
  щебень фракции 0х5 м3 29419 0 0 0,0 0,00
  Харсанг тош м3 538550 660000 543189 82,3 100,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 14160549 7392000 11886345 160,8 83,9
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 15930 0 915419 0,0  
3. Жами Даромад минг сум 14176479 7392000 12801764 173,2 90,3
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 6121638 7392000 6328995 85,6 103,4
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6250817 7392000 6328995 85,6 101,3
4. Жами Харажат минг сум 13241924 6844329 10745600 157,0 81,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 29313 0 37270 0,0 127,1
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 10419976 5305154 8223755 155,0 78,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 502247 101295 129793 128,1 25,8
2. электроэнергия минг сум 361818 93610 92866 99,2 25,7
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 718473 97650 97200 99,5 13,5
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4859937 4235154 5008730 118,3 103,1
5. асосий восита эскириши минг сум 382582 570445 1166088 204,4 304,8
6. иш хаки фонди минг сум 1965855 180000 184768 102,6 9,4
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 292927 27000 27714 102,6 9,5
8. эхтиёт кисмлар минг сум 880039 0 1372877 0,0 156,0
9. Бухоро ПДМ минг сум 164464 0 18085 0,0 11,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 270479 0 68148 0,0 25,2
11. Хар хил харажатлар минг сум 21155 0 57486 0,0 271,7
4.3 Давр харажатлари                     минг сум 2792635 1539175 2484575 161,4 89,0
а) Сотиш харажатлари     минг сум 4735 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 979451 638483 637495 99,8 65,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 754292 509463 509649 100,0 67,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 145735 76270 76037 99,7 52,2
енгил автомашина харажати минг сум 24552 16000 16162 101,0 65,8
асосий восита эскириши минг сум 35547 25000 23855 95,4 67,1
сафар харажатлари минг сум 14119 10000 10154 0,0 71,9
канцеллярия моллари учун минг сум 5206 1750 1638 0,0 31,5
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан:     минг сум 1808449 900692 1847080 205,1 102,1
Банк хизматига минг сум 51140 51280 74809 145,9 146,3
АО “УзРСТБ минг сум 137 0 1373 0,0 10 бар
Иссик овкатга минг сум 128767 0 0 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 921005 652684 1021012 156,4 110,9
Моддий ёрдам минг сум 81911 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 8150 0 0 0,0 0,0
15-модда (Регресс) минг сум 54624 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 144143 0 115311 0,0 80,0
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 43117 0 2414 0,0 5,6
Узбекмобайл минг сум 600 0 630 0,0 105,0
Коском МЧЖ минг сум 0 0 2828 0,0 0,0
Самарканд ЖД больница минг сум 0 0 1342 0,0 0,0
Депозитария хизматига минг сум 8189 8000 8849 110,6 108,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 3500 4000 4000 100,0 114,3
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 0 20000 20000 100,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 449 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 6932 4000 3947 98,7 56,9
Дафн маросими учун минг сум 5405 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 1001 1000 749 74,9 0,0
Обуна тулови минг сум 1048 0 350 0,0 33,4
Лизинг тулови минг сум 21 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 264248 80228 281128 350,4 106,4
Футболни ривожлантириш минг сум 1000 0 500 0,0 50,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 275 6500 6362 97,9 23,1 бар
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 0 0 139 0,0 0,0
Ремонт здания АУП минг сум 0 0 230566 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 83236 73000 70322 96,3 84,5
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 947938 547671 1178015 215,1 124,3
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 934555 547671 2056164 375,4 220,0
7. Солик солиш базаси          минг сум 934555 547671 2056164 375,4 220,0
а) Фойда солиги минг сум 124480 41075 216613 527,4 174,0
б) инфраструктура солиги минг сум 64806 40528 147164 363,1 227,1
8. Соф фойда минг сум 745269 466068 1692387 363,1 227,1
Ишчилар сони киши 190 26 26 100,0 13,7
Уртача ойлик иш хаки сум 1193047 2209817 2225696 100,7 186,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 8,9 10,3 25,0 242,7 280,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2544694 0 2808724 0,0 110,4
Кредитор карздорлик минг сум 583161 0 6708979 0,0 11,5 бар