ЭМИТЕНТНИНГ _2015_ ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА
ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

«Гранит»   Акциядорлик Жамияти акциядорлари умумий йигилиши томонидан 30.06.2016 йилда тасдиқланган
‎‎(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)
1.‎ Эмитентнинг номи:‎‎‎  
тўлиқ‎‎‎‎‎ «Гранит»  Акциядорлик Жамияти‎‎
қисқартирилган‎‎‎ «Гранит»  АЖ‎‎
2. Жойлашган ери (почта манзили):‎‎ ‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани,  Хайробод КФЙ
3.‎ Банк реквизитлари:‎‎‎‎‎ ‎‎х/р  20208000000437452001  ХАБ  «Трастбанк»  Самарканд булими   МФО  01097
4.‎ ‎Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:‎‎‎                                                            ‎‎Пахтачи туман хокимлиги  № 00000142  4-июн 2005 йил.
  рўйхатдан ўтказувчи орган ‎‎ ‎Давлат солиқ хизмати органи‎‎‎:    Пахтачи туман ДСИ    СТИР 200769137
Давлат статистика органи ‎‎‎‎‎ ‎‎ Пахтачи туман давлат статистика булими:       КТУТ: 05016416,  ХХТУТ: 16180,  МШТ: 144,  МХОБТ:  1718230551,  ТХШТ: 1154
5.‎ ‎Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот‎‎ ‎‎
        5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти    0,54 %. 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати  3,28 %.‎
   5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти    3,06 %. 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми 304 390 000 сум (жами сўм ва акция номиналига нисбатан   36,9 %) ‎
        5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти  0,23%.‎‎ 5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз:
‎акциялар бўйича ҳисобот даврида:    0 сўм
‎акциялар бўйича бошқа давр учун:   0 сўм
‎(ҳисобланган сана кўрсатилади ______)
‎бошқа қимматли қоғозлар бўйича:    0 сўм
‎(ҳисобланган сана ___________ ва қимматли қоғозлар тури
‎кўрсатилади___________)
5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти .  3,28 %
       5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти  23,0_%.
6.‎‎‎‎ Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:
№‎ Ўзгартириш
‎санаси‎
Бошқарув
‎органи‎
Мансабдор
‎шахснинг
‎Ф.И.О.‎
Асос‎ Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган)‎
1 30.06.2016й Жамият кузатув кенгаши Исоков З.З. Акциядорлар умумий йигилиш карори Таркибдан чикарилган
 2 30.06.2016й Жамият кузатув кенгаши Аскаров М.Т. Акциядорлар умумий йигилиш карори Таркибдан чикарилган
 3 30.06.2016й Жамият кузатув кенгаши Рашидов К.Т. Акциядорлар умумий йигилиш карори Сайланган
4 30.06.2016й Жамият кузатув кенгаши Миноварходжаева А.Х. Акциядорлар умумий йигилиш карори Сайланган
7.‎ Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар
‎(ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): ‎‎
7.1.‎ Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган ‎
7.2‎‎.‎ Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси ‎‎‎ ‎—
7.3.‎‎ Қимматли қоғозлар сони (дона) ‎ва чиқарилиш ҳажми (сўм) ‎
7.4‎.‎ Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули‎ ‎‎—
7.5.‎‎‎‎ ‎‎Жойлаштириш муддати:‎ ‎‎—
Бошланиш санаси‎ ‎‎—
Якунланиш санаси‎‎‎ ‎‎—
8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.
Муҳим факт Юз берган сана‎‎ Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси‎‎
     
№05  Эмитентнинг кимматли когозларга даромадларни хисоблаш ва тулаш 26.06.2015 йил openinfo.uz     06.07.2015й
№8 Кимматли когозлар эгалари олдида эмитент мажбуриятларининг бажариш муддатлари 27.06.2015 йилдан 25.08.2015 йилгача openinfo.uz      06.07.2015й
№ 9 Акциядорлар умумий йигилиши кабул килган карорлар 06.07.2015 йил openinfo.uz       06.07.2015й
№ 10 Мансабдор шахслар шахсий таркибидаги узгаришлар 06.07.2015 йил

 

openinfo.uz       06.07.2015й

 

 
9. Бухгалтерлик баланси.
Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди

Код стр.

ҳисобот даври бошига ҳисобот даври охирига
  На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив                
I. Узоқ муддатли активлар      
I. Долгосрочные активы      
Асосий воситалар:      
Основные средства:      
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 4917346 5080989
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)      
Эскириш суммаси  (0200) 011 3406665 3917256
Сумма износа (0200)      
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 1510681 1163733
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)      
Номоддий активлар:      
Нематериальные активы:      
Бошланғич қиймати (0400) 020    
Первоначальная стоимость (0400)      
Амортизация суммаси (0500) 021    
Сумма амортизации (0500)      
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)      
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: 030 1463 1463
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:      
қимматли қоғозлар (0610) 040 1463 1463
Ценные бумаги (0610)      
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050    
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)      
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)      
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)      
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)      
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090    
Оборудование к установке (0700)      
Капитал қўйилмалар (0800) 100 18168 32278
Капитальные вложения (0800)      
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)      
Строка 111 исключена в соответствии с

Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 20.12.2004 г. N 1209-2

     
шундан: муддати ўтган 111    
из нее: просроченная      
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) 120    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)      
I бўлим бўйича жами  (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 1530312 1197474
Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120)      
II. Жорий активлар      
II. Текущие активы      
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: 140 375381 609665
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:      
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 375381 609665
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)      
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)      
Тайёр маҳсулот (2800) 170    
Готовая продукция (2800)      
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180    
Товары (2900 за минусом 2980)      
Келгуси давр харажатлари (3100) 190    
Расходы будущих периодов (3100)      
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200    
Отсроченные расходы (3200)      
Дебиторлар, жами

(сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310).

Дебиторы, всего

(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 20.12.2004 г. N 1209-2) (См. Предыдущую редакцию)

210 1245968 2059698
шундан: муддати ўтган 211    
из нее: просроченная      
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 25129 298614
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)      
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230    
Задолженность обособленных подразделений (4110)      
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 1220839 1761084
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)      
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250    
Авансы, выданные персоналу (4200)      
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)      
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270    
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)      
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280    
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)      
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)      
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)      
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310    
Прочие дебиторские задолженности (4800)      
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 185202 222008
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:      
Кассадаги пул маблағлари  (5000) 330    
Денежные средства в кассе (5000)      
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари  (5100) 340 139377 155166
Денежные средства на расчетном счете (5100)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4)

     
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 44800 51968
Денежные средства в иностранной валюте (5200)      
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 1025 14874
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)      
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370    
Краткосрочные инвестиции (5800)      
Бошқа жорий активлар (5900) 380    
Прочие текущие активы (5900)      
II бўлим бўйича жами

(сатр. 140+190+200+210+320+370+380).

Итого по разделу II

(стр. 140+190+200+210+320+370+380)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4) (См. Предыдущую редакцию)

390 1806551 2891371
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 3336863 4088845
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)      
 

 

 

 

 

Пассив

 

     
I. Ўз маблағлари манбалари      
I. Источники собственных средств       
Устав капитали (8300) 410 1124501 1124501
Уставный капитал (8300)      
Қўшилган капитал (8400) 420 413 413
Добавленный капитал (8400)      
Резерв капитали (8500) 430 1026650 1115916
Резервный капитал (8500)      
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440    
Выкупленные собственные акции (8600)      
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 430166 861963
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)      
Мақсадли тушумлар (8800) 460    
Целевые поступления (8800)      
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)      
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 2581730 3102793
Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470)      
II. Мажбуриятлар      
II. Обязательства       
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 142083 39919
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4)

     
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)      
Строка 492 исключена в соответствии с

Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 20.12.2004 г. N 1209-2

     
шундан: муддати ўтган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари 492    
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность      
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)      
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)      
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)      
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 7230)      
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540    
Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)      
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)      
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)      
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570    
Долгосрочные банковские кредиты (7810)      
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580    
Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840)      
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590 142083 39919
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)      
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 613050 946133
Текущие обязательства,    всего  (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4)

     
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 613050 946133
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)      
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари 602    
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность      
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 320365 451342
Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)      
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620    
Задолженность обособленным подразделениям (6110)      
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 3660 6118
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)      
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)      
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650    
Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)      
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)      
Олинган бўнаклар (6300) 670    
Полученные авансы (6300)      
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 48186 93582
Задолженность по платежам в бюджет (6400)      
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690    
Задолженность по страхованию (6510)      
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 102874 137550
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)      
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 4008 14806
Задолженность учредителям (6600)      
Меҳнатга  ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 133957 242735
Задолженность по оплате труда (6700)      
Қисқа муддатли банк кредитлари  (6810) 730    
Краткосрочные банковские кредиты (6810)      
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)      
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)      
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)      
II бўлим бўйича жами  (сатр.490+600) 770 755133 986052
Итого по разделу II  (стр.490+600)      
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 3336863 4088845
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)      
 
10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.
 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди         Код строки Ўтган йилнинг шу даврида

За соответствующий период прошлого года

Ҳисобот даврида

За отчетный период

  Даромад

лар

 (фойда)

Доходы

(прибыль)

Харажат

лар

(зарарлар)

Расходы 

(убытки)

Даромад

лар

(фойда)

Доходы

(прибыль)

Харажат

лар

(зарарлар)

Расходы 

(убытки)

 
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 10229643 х 13343303 х
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)          
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 х 7815208 х 9923566
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)          
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030 2414435   3419737 Х
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-020)          
Давр харажатлари, жами  (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: 040 х 1914230 х 2620154
Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе:          
Сотиш харажатлари 050 х 895 х 3325
Расходы по реализации          
Маъмурий харажатлар 060 х 574569 х 809311
Административные расходы          
Бошқа операцион харажатлар 070 х 1338766 х 1807518
Прочие операционные расходы          
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари 080 х   Х  
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем          
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090   х    
Прочие доходы от основной деятельности          
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 500205   799583  
Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090)          
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 8519 х 8329 х
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:          
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120   х    
Доходы в виде дивидендов          
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130   х    
Доходы в виде процентов          
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар 140   х    
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1)

         
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 4072 х 7167 х
Доходы от валютных курсовых разниц          
    Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 4447 х 1162 х
    Прочие доходы от финансовой деятельности          
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),  шу жумладан: 170 х 45668 х 27871
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210),  в том числе:          
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180        
Расходы в виде процентов          
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 х 45668 х 23743
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1)

         
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 х      
Убытки от валютных курсовых разниц          
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 х 4089 х 4128
Прочие расходы по финансовой деятельности          
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 458967   780041  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)          
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230        
Чрезвычайные прибыли и убытки          
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 458967   780041  
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)          
Даромад (фойда) солиғи 250 х 74220 х 118324
Налог на доходы (прибыль)          
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар 260 х 30780 х 52937
Прочие налоги и сборы от прибыли          
ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270        
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)   353967   608780  

 

11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.
  “Амир-audit ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти манзилгохи: Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Мавланов кучаси-14 уй, 48-кв.                              Банк реквизитлари: х/р 20208000604372697001  Тошкент  шахри Ипотека банки Тошкент булими., МФО 00937,  ИНН 205334944,  ОКОНХ  84400.

Молия Вазирлиги томонидан 2008 йил 28-мартда  №00642-сонли лицензия бнрилган.

“Амир-audit ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти  томонидан «Гранит» АЖнинг 2015 йил 1-январдан 2015 йил 31-декабрга кадар даврдаги молиявий ва хужалик фаолиятини аудиторлик текширишдан утказилди. Аудиторлик текширувидан утказиладиган молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги учун хужалик юритувчи субьектнинг рахбарияти жавобгар хисобланади. Аудиторлик ташкилоти мазкур молиявий хисобот буйича уз хулосаси учун жавоб беради.

Биз аудиторлик текширувини АФМАга мувофик утказдик. Ушбу андозалар биз фойдаланувчиларни молиявий хисобот жиддий бузилишларга эга эмаслигига етарлича ишонч Билан таьминлашимиз кераклигини такозо этади.Аудиторлик текшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бошка молиявий ахборотнинг конун хужжатларига шунингдек молиявий-хужалик фаолиятининг хакикий холатига мувофиклигини бахолашга асосланади. Биз томонимиздан утказилган аудиторлик текшируви фикрларини ифодалаш учун етарли асослар беради деб хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи «Гранит» АЖ молиявий хисоботи унинг молиявий ахволини хакконий акс эттиради ва мазкур хужалик юритувчи субьект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси конун хужжатларига ва бухгалтерия хисоби миллий стандартларига ва бошка меьёрий хужжатларга мувофик тузилган.

 

 
12. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.
Эмитент томонидан хисобот йилида йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан битимлар тузилмаган.
 
 
    Жамият директори Рахматов А.Я.
‎‎(Ф.И.О.) ‎‎
____________
‎(имзо) ‎‎
    Бош бухгалтер Соатов З.А.
‎(Ф.И.О.)
____________
‎(имзо)