ЭМИТЕНТНИНГ _2016_ ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА
ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

«Гранит»   Акциядорлик Жамияти акциядорлари умумий йигилиши томонидан 30.06.2017 йилда тасдиқланган
‎‎(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади)
1.‎ Эмитентнинг номи:‎‎‎  
тўлиқ‎‎‎‎‎ «Гранит»  Акциядорлик Жамияти‎‎
қисқартирилган‎‎‎ «Гранит»  АЖ‎‎
2. Жойлашган ери (почта манзили):‎‎ ‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани,  Хайробод КФЙ
3.‎ Банк реквизитлари:‎‎‎‎‎ ‎‎х/р  20208000500437452001  ХАТБ  «Ориент – Финанс банк»  Самарканд булими   МФО  01111
4.‎ ‎Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари:‎‎‎                                                            ‎‎Пахтачи туман хокимлиги  № 00000142  4-июн 2005 йил.
  рўйхатдан ўтказувчи орган ‎‎ ‎Давлат солиқ хизмати органи‎‎‎:    Пахтачи туман ДСИ    СТИР 200769137
Давлат статистика органи ‎‎‎‎‎ ‎‎ Пахтачи туман давлат статистика булими:       КТУТ: 05016416,  ОКЭД: 08120,  МШТ: 144,  МХОБТ:  1718230551,  ТХШТ: 1154
5.‎ ‎Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот‎‎ ‎‎
        5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти    66,3%. 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати ___%.‎
   5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти   5,67%. 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми 223 584 482,07 сум (жами сўм ва акция номиналига нисбатан   16,9 %) ‎
        5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти 0,44%‎‎ 5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз:
‎акциялар бўйича ҳисобот даврида:    0 сўм
‎акциялар бўйича бошқа давр учун:   0 сўм
‎(ҳисобланган сана кўрсатилади ______)
‎бошқа қимматли қоғозлар бўйича:    0 сўм
‎(ҳисобланган сана ___________ ва қимматли қоғозлар тури
‎кўрсатилади___________)
5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти .  ___%
       5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 0,1%.
6.‎‎‎‎ Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари:
№‎ Ўзгартириш
‎санаси‎
Бошқарув
‎органи‎
Мансабдор
‎шахснинг
‎Ф.И.О.‎
Асос‎ Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган)‎
1 30.06.2017й Жамият кузатув кенгаши Миноварходжаева А.Х. Акциядорлар умумий йигилиш карори Таркибдан чикарилган
 2 30.06.2017й Жамият кузатув кенгаши Абдухакимова Н.Р. Акциядорлар умумий йигилиш карори Сайланган
7.‎ Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар
‎(ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): ‎‎
7.1.‎ Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган ‎ Жамият Кузатув кенгаши
7.2‎‎.‎ Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси ‎‎‎ ‎№Н0126-8      14.03.2016йил
7.3.‎‎ Қимматли қоғозлар сони (дона) ‎ва чиқарилиш ҳажми (сўм) ‎ 91 088 дона   198 441 584,16 сум
7.4‎.‎ Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули‎ ‎‎очик обуна
7.5.‎‎‎‎ ‎‎Жойлаштириш муддати:‎ ‎‎бир йил
Бошланиш санаси‎ ‎‎Кушимча акцияларни жойлаштириш ушбу чикарилиш тугрисидаги маьлумот оммавий ахборот воситаларида эьлон килинган санадан бошлаб 15-кунидан бошланади.
Якунланиш санаси‎‎‎ ‎‎Ушбу чикарилишдаги охирги акция жойлашган кун, лекин ушбу кун 365 кундан ошмаслиги лозим.

8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар.

Муҳим факт Юз берган сана‎‎ Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси‎‎
     
№06  Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар 09.07.2016 йил www.openinfo.uz     11.07.2016й
№31 Эмитент узининг кимматли когозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги 01.07.2016 йилдан 30.08.2016 йилгача www.openinfo.uz     11.07.2016й
№32 Кимматли когозлар буйича даромадларни хисоблаш 09.07.2016 йил www.openinfo.uz     11.07.2016й
№ 36 Аффилланган шахслар руйхатидаги  узгаришлар 09.07.2016 йил www.openinfo.uz     11.07.2016й
 
9. Бухгалтерлик баланси.

 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди

Код стр.

ҳисобот даври бошига ҳисобот даври охирига
  На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив                
I. Узоқ муддатли активлар      
I. Долгосрочные активы      
Асосий воситалар:      
Основные средства:      
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010 5080989 5229750
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)      
Эскириш суммаси  (0200) 011 3917256 4321381
Сумма износа (0200)      
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) 012 1163733 908369
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)      
Номоддий активлар:      
Нематериальные активы:      
Бошланғич қиймати (0400) 020    
Первоначальная стоимость (0400)      
Амортизация суммаси (0500) 021    
Сумма амортизации (0500)      
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) 022    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)      
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: 030 1463 1463
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:      
қимматли қоғозлар (0610) 040 1463 1463
Ценные бумаги (0610)      
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050    
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)      
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)      
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)      
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)      
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 090    
Оборудование к установке (0700)      
Капитал қўйилмалар (0800) 100    
Капитальные вложения (0800)   32278  
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)      
Строка 111 исключена в соответствии с

Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 20.12.2004 г. N 1209-2

     
шундан: муддати ўтган 111    
из нее: просроченная      
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) 120    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)      
I бўлим бўйича жами  (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 1197474 909832
Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120)      
II. Жорий активлар      
II. Текущие активы      
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: 140 609665 508808
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:      
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 609665 508808
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)      
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)      
Тайёр маҳсулот (2800) 170    
Готовая продукция (2800)      
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180    
Товары (2900 за минусом 2980)      
Келгуси давр харажатлари (3100) 190    
Расходы будущих периодов (3100)      
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200    
Отсроченные расходы (3200)      
Дебиторлар, жами

(сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310).

Дебиторы, всего

(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 20.12.2004 г. N 1209-2) (См. Предыдущую редакцию)

210 2059698 2544694
шундан: муддати ўтган 211    
из нее: просроченная      
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) 220 298614 84876
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)      
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) 230    
Задолженность обособленных подразделений (4110)      
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) 240 1761084 1954020
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)      
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250    
Авансы, выданные персоналу (4200)      
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)      
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270   505798
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)      
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280    
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)      
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) 290    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)      
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)      
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310    
Прочие дебиторские задолженности (4800)      
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 320 222008 254039
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:      
Кассадаги пул маблағлари  (5000) 330    
Денежные средства в кассе (5000)      
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари  (5100) 340    
Денежные средства на расчетном счете (5100)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4)

  155166 189242
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) 350 51968 59763
Денежные средства в иностранной валюте (5200)      
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360 14874 5034
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)      
қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370    
Краткосрочные инвестиции (5800)      
Бошқа жорий активлар (5900) 380    
Прочие текущие активы (5900)      
II бўлим бўйича жами

(сатр. 140+190+200+210+320+370+380).

Итого по разделу II

(стр. 140+190+200+210+320+370+380)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4) (См. Предыдущую редакцию)

390 2891371 3307541
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 400 4088845 4217373
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)      
 

 

 

 

 

 

Пассив

 

     
I. Ўз маблағлари манбалари      
I. Источники собственных средств       
Устав капитали (8300) 410 1124501 1124501
Уставный капитал (8300)      
Қўшилган капитал (8400) 420 413 413
Добавленный капитал (8400)      
Резерв капитали (8500) 430 1115916 1236895
Резервный капитал (8500)      
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 440    
Выкупленные собственные акции (8600)      
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 861963 1272403
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)      
Мақсадли тушумлар (8800) 460    
Целевые поступления (8800)      
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)      
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 3102793 3634212
Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470)      
II. Мажбуриятлар      
II. Обязательства       
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490    
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4)

  39919  
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491    
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)      
Строка 492 исключена в соответствии с

Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 20.12.2004 г. N 1209-2

     
шундан: муддати ўтган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари 492    
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность      
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500    
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)      
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)      
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)      
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 7230)      
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540    
Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)      
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)      
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)      
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570    
Долгосрочные банковские кредиты (7810)      
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580    
Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840)      
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590 39919  
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)      
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 946133 583161
Текущие обязательства,    всего  (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4)

     
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 946133 583161
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)      
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари 602    
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность      
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 451342 283733
Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)      
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620    
Задолженность обособленным подразделениям (6110)      
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630 6118 4724
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)      
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)      
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650    
Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)      
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)      
Олинган бўнаклар (6300) 670    
Полученные авансы (6300)      
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 93582  
Задолженность по платежам в бюджет (6400)      
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690   12941
Задолженность по страхованию (6510)      
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 137550 66898
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)      
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710 14806 33386
Задолженность учредителям (6600)      
Меҳнатга  ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 242735 181479
Задолженность по оплате труда (6700)      
Қисқа муддатли банк кредитлари  (6810) 730    
Краткосрочные банковские кредиты (6810)      
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)      
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)      
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)      
II бўлим бўйича жами  (сатр.490+600) 770 986052 583161
Итого по разделу II  (стр.490+600)      
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 4088845 4217373
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)      

 

 
10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.
 

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди         Код строки Ўтган йилнинг шу даврида

За соответствующий период прошлого года

Ҳисобот даврида

За отчетный период

  Даромад

лар

 (фойда)

Доходы

(прибыль)

Харажат

лар

(зарарлар)

Расходы 

(убытки)

Даромад

лар

(фойда)

Доходы

(прибыль)

Харажат

лар

(зарарлар)

Расходы 

(убытки)

 
1 2 3 4 5 6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010   х   х
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)   13343303   14160549  
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 х   х  
Себестоимость реализованной про

укции (товаров, работ и услуг)

    9923566   10419976
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 030        
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)  (стр.010-020)   3419737   3740573  
Давр харажатлари, жами  (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: 040 х 2620154 х 2792635
Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе:          
Сотиш харажатлари 050 х 3325 х 4735
Расходы по реализации          
Маъмурий харажатлар 060 х 809311 х 979451
Административные расходы          
Бошқа операцион харажатлар 070 х 1807518 х 1808449
Прочие операционные расходы          
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари 080 х   х  
Расходы отчетного периода, исключае

ые из налогооблагаемой базы в будущем

         
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090   х   х
Прочие доходы от основной деятельности          
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 799583   947938  
Прибыль (убыток) от основной деятельности  (с

р.030-040+090)

         
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 110 8329 х 15930 х
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:          
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120   х   х
Доходы в виде дивидендов          
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130   х   х
Доходы в виде процентов          
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар 140   х   х
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1)

         
Валюта курси фарқидан даромадлар 150 7167 х 7795 х
Доходы от валютных курсовых разниц          
    Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 1162 х 8135 х
    Прочие доходы от финансовой деятельности          
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210),  шу жумладан: 170 х   х 29313
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210),  в том числе:     27871    
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180        
Расходы в виде процентов          
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар 190 х 23743 х 2050
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1)

         
Валюта курси фарқидан зарарлар 200 х   х  
Убытки от валютных курсовых разниц          
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 х 4128 х 27263
Прочие расходы по финансовой деятельности          
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) 220 780041   934555  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)          
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230        
Чрезвычайные прибыли и убытки          
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) 240 780041   934555  
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)          
Даромад (фойда) солиғи 250 х 118324 х 124480
Налог на доходы (прибыль)          
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар 260 х 52937 х 64806
Прочие налоги и сборы от прибыли          
ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 608780   745269  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)          

 

11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси.
  “Амир-audit ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти манзилгохи: Узбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Мавланов кучаси-14 уй, 48-кв. Банк реквизитлари: х/р 20208000604372697001   Ипотека банки Тошкент шахар  булими., МФО 00937,  ИНН 205334944,  ОКЭД  69202.

Молия Вазирлиги томонидан 2008 йил 28-мартда  №00642-сонли лицензия бнрилган.

“Амир-audit ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти  томонидан «Гранит» АЖнинг 2016 йил 1-январдан 2016 йил 31-декабрга кадар даврдаги молиявий ва хужалик фаолиятини аудиторлик текширишдан утказилди. Аудиторлик текширувидан утказиладиган молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконийлиги учун хужалик юритувчи субьектнинг рахбарияти жавобгар хисобланади. Аудиторлик ташкилоти мазкур молиявий хисобот буйича уз хулосаси учун жавоб беради.

Биз аудиторлик текширувини АФМАга мувофик утказдик. Ушбу андозалар биз фойдаланувчиларни молиявий хисобот жиддий бузилишларга эга эмаслигига етарлича ишонч Билан таьминлашимиз кераклигини такозо этади.Аудиторлик текшируви хакконийликни ва молиявий хисобот хамда бошка молиявий ахборотнинг конун хужжатларига шунингдек молиявий-хужалик фаолиятининг хакикий холатига мувофиклигини бахолашга асосланади. Биз томонимиздан утказилган аудиторлик текшируви фикрларини ифодалаш учун етарли асослар беради деб хисоблаймиз.

Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи «Гранит» АЖ молиявий хисоботи унинг молиявий ахволини хакконий акс эттиради ва мазкур хужалик юритувчи субьект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси конун хужжатларига ва бухгалтерия хисоби миллий стандартларига ва бошка меьёрий хужжатларга мувофик тузилган.

 

 
12. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати.
Эмитент томонидан хисобот йилида йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан битимлар тузилмаган.
 
 
    Жамият директори Рахматов А.Н.
‎‎(Ф.И.О.) ‎‎
____________
‎(имзо) ‎‎
    Бош бухгалтер Соатов З.А.
‎(Ф.И.О.)
____________
‎(имзо)
     

 

Эмитентнинг номи‎ “Гранит”  Акциядорлик Жамияти
Жойлашган ери (почта манзили)‎ ‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани, Хайробод КФЙ
Хабар рақами —‎ 06
Муҳим фактнинг номи:‎ Эмитентнинг юкори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари)‎ ‎‎йиллик
умумий йиғилиш ўтказиш шакли‎ ‎‎очик
умумий йиғилиш ўтказиш санаси‎ ‎‎30 июн 2017 йил
умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана‎ ‎‎ 10 июл 2017 йил
умумий йиғилиш ўтказилиш жойи‎ ‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани,  Хайрабод КФЙ,  «Гранит»  АЖ мажлислар зали
умумий йиғилиш кворуми‎ 51,1 фоиз
Овоз беришга қўйилган масалалар‎ Овоз бериш якунлари (%, овозлар сони)
рози‎ қарши‎ бетараф‎
1.‎ Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
2.‎ Жамият бош директори в.б. А.Н.Рахматовнинг 2016 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини  тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
3.‎ Жамиятнинг 2016 йил молиявий йил якунлари буйича Амир-Аудит аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари буйича хулосасини  тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
5. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот даврида кабул килинган карорларини тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
6. Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2016 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини  тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
7. 2016 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш. 298558 та            100 фоиз‎ ‎0 0‎
8. Жамият бош директори билан мехнат шартномасини тузишни тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

‎0 0‎
9. Жамият кузатув кенгаши аьзоларини сайлаш.

 

Кумулиятив овозга куйилган    
10. Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш.      
1) Эшонкулов У.М. 298402 та овоз 0 0
2) Рахимов М.Д.. 298402 та овоз 0 0
3) Тураев У.Т. 298402 та овоз 0 0
11. Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш. 298454 та

99,9 фоиз

‎0 104 та овоз‎

0,1 фоиз

12. Жамият уставига кушимча ва узгартиришлар матнини  тасдиклаш. 298454 та

99,9 фоиз

‎0 104 та овоз‎

0,1 фоиз

13. Жамиятнинг эьлон килинган акциялар микдорини 22 291 590 069 сум этиб белгилашни тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз‎

0 0
14. Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолияти буйича берилган хулосани  тасдиклаш. 298558 та

100 фоиз

0 0
Кумулятив овоз беришга қўйилган масалалар (кузатув кенгашига аъзолари сайланаётганда номзоднинг фамилияси, исми, отасининг исми, иш жойи, номзод акциядор бўлган холда эса, унга тегишли акциялар сони ва тури кўрсатилади) Кумулятив овоз беришда овозлар сони‎

 

Ф.И.Ш.

 

Иш жойи

 

Тегишли акциялар

сони

 
1) Мамажанов Муйдинжон «УТЙ» АЖ  Йул хужалиги бошкармаси бош хисобчиси 0 298454 овоз
2) Олламов А.Я.. «УТЙ» АЖ  Юридик бошкармасининг катта юристконсульти 0 298389 овоз
3) Фозилов Улугбек «УТЙ» АЖ  Йул хужалиги бошкармаси етакчи мутахассиси 0 298454 овоз
4) Рашидов Камолиддин «УТЙ»  АЖ  Стратегик ривожлантириш бошкармаси бошлиги уринбосари 0 298454 овоз
5) Абдухакимова Нозима «УТЙ» АЖ  Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси  етакчи мутахассиси 0 298298 овоз
6) Абдурахманов Нодир «УТЙ»  АЖ  Стратегик ривожлантириш бошкармаси бошлиги 0 17199 овоз
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни
1. Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламенти  тасдиклансин.
2. Жамият директори в.б. А.Н.Рахматовнинг 2016 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тасдиклансин.
3.‎‎ Жамиятнинг 2016 йил молиявий йил якунлари буйича «Амир – Аудит» аудиторлик ташкилотининг текшириш хулосаси тасдиклансин.
4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари буйича хулосаси тасдиклансин.
5. Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот давридаги кабул килинган карорлари тасдиклансин.
6. Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2016 йил якунлари буйича олинган соф фойда микдори – 745 269 177,79 сум этиб тасдиклансин хамда куйидагича таксимлансин:

– соф фойданинг 30 фоизи (223 584 482, 07 сум) жамият акциядорларига дивиденд тулаш учун;

– соф фойданинг 5 фоизи  (37 263 458,89 сум) жамият захира фондига;

– соф фойданинг 65 фоизи  (484 421 236,83 сум) жамиятни ривожлантириш  фондига.

Бир дона оддий акцияга – 368,19 сум

Бир дона имтиёзли акцияга – 368,19 сум  дивиденд хисоблансин ва тасдиклансин.

Дивидендлар тулаш конунчиликда белгиланган тартибда накд пул ёки пластик карточкаларга пул  кучириш  йули билан  карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида тулансин.

7. 2016 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи аьзоларини хамда мехнат жамоасини рагбатлантириш кузатув кенгаши таклифига асосан иловага мувофик тасдиклансин.
8. Жамият бош директори в.б. А.Н.Рахматов билан тузилган мехнат шартномаси бош директор вазифасини бажарувчи этиб вактинча навбатдаги акциядорлар йигилишигача узайтирилсин.
9.  Жамият кузатув кенгаши аьзолигига кумулиятив овоз бериш натижаларига хамда санок комиссиясининг хулосасига асосан куйидагилар сайланганлигини кайд этиб утилсин ва тасдиклансин.

1. Рашидов Камолиддин Турсуналиевич

2. Олламов Алишер  Ярашович.

3. Мамажанов Муйдинжон Мамажанович

4. Фозилов Улугбек Туропович

5. Абдухакимова Нозима Равшановна.

10. Жамият тафтиш хайьати таркиби куйидагича тасдиклансин.

1. Эшонкулов Усмон Мухаммадиевич

2. Рахимов Музаффар Дилмурадович

3. Тураев Улугбек  Турдиевич.

11.  Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунинг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган 2012 йил учун хисобланган  919 022 сум дивидендлар жамият ихтиёрида колдирилсин хамда тасдиклансин.
12. Жамиятнинг уставига киритилаётган кушимча ва узгартиришлар матни тасдиклансин.
13. Жамиятнинг эьлон килинган акцияларнинг энг куп  микдори 22 291 590  096 сум этиб белгилансин хамда тасдиклансин.
14. Жамиятнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолияти юзасидан берилган хулоса тасдиклансин.
‎‎

Жамият бош директори‎

 

Рахматов А.Н.

 

____________

‎(имзо, муҳр)

Бош хисобчи Соатов З.А. ____________
‎(имзо, муҳр) ‎

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.