“Гранит” акциядорлик   жамияти

акциядорларнинг йиллик  умумий 

  йигилиши   

БАЁНИ № 1

 

19-июн  2018  йил                                10-00                    ‘‘Гранит ’’ акциядорлик   жамияти

 

Жами  овоз берувчи  акциялар сони   584061 та
Катнашганлар   сони   373409 та
Йигилиш кворуми   63,9  фоиз
 

Йигилиш   очик   усулда   утказилди.

 

2017 йил якуни билан утказилаётган навбатдаги йиллик умумий йигилишни жамият  Кузатув кенгаши  раиси Рашидов К.Т.  очиб берди. Жамият  Кузатув кенгаши    томонидан йигилиш   катнашчиларини   акционерлар   йигилиши   билан   табриклаб,   ишчи   президиуми,  санок   комиссияси  ва  йигилиш  котибиятини  сайлаш зарурлигини айтди.

Ишчи  президиуми 5 (беш)  кишидан,  санок  комиссияси  3 (уч )  кишидан ва   котибият 1 ( бир )  кишидан  иборат  булсин, ва умумий йигилиш регламенти сузга чикувчилар учун ун беш дакикагача савол ва жавобларга беш дакикагача булсин   деган  таклиф  тушди.   Ушбу таклифни ва йигилиш регламентини акциядорлар бир овоздан тасдиклашди.

Ишчи   президиумга   куйидагилар сайланди:

Рашидов К.Т. Жамият Кузатув кенгаши раиси:
Фозилов У.Т. Жамият Кузатув кенгаши аьзоси:
Абдухакимова Н.Р. Жамият Кузатув кенгаши аьзоси:
Рахматов А.Н. Жамият   бош директори:
Эшонкулов У. Жамият тафтиш комиссияси раиси.

 

Уч  кишидан иборат  санок комиссияси куйидаги тартибда тузилди:

Жумакулов Ш. Жамият  ишчиси
Хужакулов Л. Жамият  ишчиси
Махмудов Ш. Жамият  ишчиси

 

Умумий йигилиш раислигига Жамият Кузатув кенгаши раиси Рашидов К.Т. ва умумий йигилиш котиби Аблакуловлар Г.  сайланди. Йигилишни умумий йигилиш раиси Рашидов К.Т..  олиб борди.

Умумий йигилиш кун тартибига киритилган масалалар:

 

 1. Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш.
 2. Жамият бош директори А.Н.Рахматовнинг 2017 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиклаш;
 3. Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс-Аудит» аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш;
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари буйича хулосасини тасдиклаш;
 5. Жамият кузатув кенгаши 2017 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот давридаги кабул килинган карорларини тасдиклаш;
 6. Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2017 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини тасдиклаш;
 7. 2017 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи аьзоларини хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш;
 8. Жамият бош директори билан мехнат шартномасини муддатини узайтириш, кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш;
 9. Жамият Кузатув кенгашининг таркибини сайлаш;
 10. Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш;
 11. Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш;
 12. Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолиятини бахолаш буйича берилган хулосани тасдиклаш.

 

Умумий йигилиш раиси Рашидов К. кун тартибидаги  куриладиган масалалар буйича тушунтириш берди.

 

Кун тартибидаги  биринчи масала (Акциядорлар йиллик  умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш) юзасидан  умумий йигилиш раиси акциядорларга тушунтириш берди.

Ишчи  президиуми 5 (беш)  кишидан,  санок  комиссияси  3 (уч )  кишидан ва   котибият 1 ( бир )  кишидан  иборат  булсин, ва умумий йигилиш регламенти сузга чикувчилар учун ун беш дакикагача савол ва жавобларга беш дакикагача булсин   деган  таклиф  тушди.   Ушбу таклифни ва йигилиш регламентини акциядорлар бир овоздан тасдиклашди.

Овоз  бериш  натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  373409 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар      –  йук

 

Кун тартибидаги иккинчи масала (Жамият бош директори. А.Н.Рахматовнинг 2017 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиклаш) юзасидан жамият бош директори А.Н.Рахматовнинг       2017 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тингланди. (Хисобот илова килинади).

“Гранит” акциядорлик жамияти  2017 йил давомида куйидаги курсаткичлар билан уз  ишини якунлади:

Жамиятда 2017 йил давомида  543 189м³  харсанг тош махсулоти сотилди.

Сотилган харсанг тош махсулотининг 1 фоизини «Узбекистон темир йуллари» АЖга колган 99 фоизи  кичик ва урта бизнес корхоналарига сотилди.

2017 йилда ишлаб чикарилган махсулотни сотишдан олинган соф тушум, яьни истеьмолчиларга  11 886 345 минг сумлик махсулот сотилган. Бизнес-режа 160,8 фоизга бажарилди. Солиштирма нархлардаги махсулот хажми 85,6 фоизга, амалдаги нархлардаги махсулот хажми 85,6 фоизга бажарилди.

Бундан ташкари жамиятнинг ижарага берилган бино-иншоатлари, транспорт воситаларини ижарага беришдан тушган тушум бир йилда 3 920 339,0 минг сумни ташкил этди.

Булар Курилиш Универсал Компакт Сервис МЧЖ корхонасига берилган 11 дона HOWO русумли автосамосваллардан бир йилда 2 609 843,0 минг сум, «Доркомплектснаб Плюс» МЧЖ корхонасига берилган бино ва иншоатлардан 413 044,0 минг сум, транспорт воситаларидан 379 826,0 минг сумм, 2 дона фронтальный погрузчикдан 160 821,0 минг сумм, 4 дона КАМАЗ автосамосваллардан 292 059,0 минг сумм булиб жами – 1 245 750,0минг ижара хаклари туланган.

Махсулот таннархи 8 223 755 минг сумни ташкил этди.

Жумладан, хом-ашё материалларига 129 793 минг сум сарф килинди.Электро энергия харажатлари 92 866 минг сумни, ёкилги махсулотлари харажатлари 97 200 минг  сумни, бургулаш ва портлатиш ишлари 5 008 730 минг сумни ташкил этди. Асосий воситалар эскириши 1 166 088 минг сумни, иш хаки фонди 184 768 минг сумни ташкил этиб, иш хакига хисоблар (15%ли ажратма) 27 714 минг сумни, сертификатлаш ишларига 68 148 минг сумни ташкил этди. Бошка харажатлар   75 571 минг сумни ташкил этиб, шундан хозирда жамиятда мавжуд Бухоро ПДМ ташкилотидан ижарага олинган Шакман русумли автосамосвалга ижара хаки хисобига 18 085 минг сум туланган.

Давр харажатлари 2 484 575 минг сумни ташкил этди. Масалан  маьмурий харажатлар 637 495 минг сумни, иш хакиси 509 649 минг сумни, 15 фоизли иш хакига хисоблар 76 037 минг сумни ташкил этди. Енгил автомашина харажатлари 16 162 минг сумни, асосий воситалар эскириши 23 855 минг сумни, сафар харажатлари 10 154 минг  сумни канцелярия махсулотлари харажатлари 1 638 минг сумни ташкил этди. Бошка операцион харажатлар 1 847 080 минг сумни ташкил этади.

Жумладан банк хизматига 74 809 минг сум, касб касаллигига 281 128 минг сум, бюджетга туловлар буйича 1 021 012 минг сум, 12-моддага (имтиёзли пенсияга чикувчилар учун) 115 311 минг сум, мехнатга кобилиясизлик учун 2 414 минг сум  туланган.

Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари 915 419 минг сумни ташкил этиб, асосий фаолиятнинг умумий даромадлари 12 801 764 минг сумни ташкил этиб, шундан даромад ва бошка соликлар ва йигимларга 363 777 минг сум  туланган. Шундан куриниб турибдики, 2017 йилда  1 692 387 минг сум соф фойда олинган.

2017 йил бизнес-режасига  асосан  466 068 минг сум  фойда олиш кузда  тутилган эди, хакикатда эса 1 692 387 минг сум соф фойда олинди ва бизнес-режа  363,1 фоизга  бажарилди.

Ишлаб чикариш рентабиллиги 25,1 фоизни ташкил килди.

2017 йил давомида ишчи ва хизматчилар томонидан техника хавфсизлигига тулик амал килинганлиги сабабли ишлаб чикаришда шикастланиш ва майибланиш ходисалари содир этилмади.

2018 йил  01-январь холатига дебиторлар 2 808 724 минг сумни,  кредиторлар эса 6 708 979 минг сумни ташкил этди. Иш хаки ва унга тенглаштирилган маблагларни тулаш уз вактида амалга оширилди.

2016 йил якунлари билан акциядорларга хисобланган дивидендлар 2017 йил давомида карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида уз вактида туланган булиб, хозирда ушбу дивиденд туловларидан карздорлик мавжуд эмас.

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси  сузга чикиб,  ушбу жамият ижроия органи раисининг хисоботини  акциядорлардан тасдиклаб овоз беришларини  суради.

Овоз  бериш  натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  373409 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар      –  йук

 

Кун тартибидаги учинчи масала (Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс – Аудит» аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш) юзасидан жамият корпоратив маслахатчиси  Камалов Р. сузга  чикиб, “Прогресс-Аудит” МЧЖ  аудиторлик ташкилоти томонидан  2018 йил 05-апрел куни берилган 2017 йил якуни билан  утказилган текшириш  хулосасини укиб эшиттирди.

Аудиторлик ташкилотининг фикрича хужалик юритувчи субьект «Гранит» АЖ молиявий хисоботлари унинг молиявий ахволини хакконий акс эттиради ва мазкур хужалик юритувчи субьект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси амалдаги бухгалтерия тугрисидаги конун хужжатларига хамда бухгалтерия хисоби миллий стандартларига тугри келади деган хулосани берган. Кузатув кенгаши томонидан аудиторлик ташкилотининг хулосаси  маълумот учун кабул килинди ва уни тасдиклаш учун акциядорларнинг умумий йигилишига киритиш юзасидан карор кабул килинди. (Аудиторлик хулосасини тулик матни илова килинади).

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси ушбуни  акциядорлардан тасдиклаб беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   99,98 фоиз  373305 та овоз;

Бетарафлар   – 0,02 фоиз 104 та овоз;

Каршилар     –  йук;

 

Кун тартибидаги туртинчи масала (Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари буйича хулосасини тасдиклаш) юзасидан жамият тафтиш комиссияси  аьзоси  Эшонкулов У.ни  2017 йил якунлари буйича хисоботи  тингланди.

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект “Гранит” акциядорлик жамияти молиявий хисоботи ва унинг молиявий  ахволини  хакконий акс эттиради  ва мазкур хужалик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси конун  хужжатларининг талабларига мувофик келади. (Хисобот илова килинади)

Шундан сунг йигилиш  раиси сузга чикиб,  ушбу жамият тафтиш комиссияси  раисининг хисоботини  акциядорлардан тасдиклаб беришларини  суради

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   99,98 фоиз  373305 та овоз;

Бетарафлар   – 0,02 фоиз 104 та овоз;

Каршилар     –  йук;

 

Кун тартибидаги бешинчи масала (Жамият кузатув кенгашининг 2017 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот даврида кабул килинган карорларини тасдиклаш) юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Рашидов К.Т.ни хисоботи тингланди.

Жамият кузатув кенгаши томонидан уз ваколати доирасида жамиятни корпоратив бошкарув тамойилларига амал килган холда бошкариш буйича бир канча ишларни амалга оширдилар. Бу амалга оширилган ишларда кузатув кенгаши аьзоларининг хар бири фаол иштирок этдилар. Жамият кузатув кенгаши аьзоларининг сони беш кишидан иборат.

Кузатув Кенгаш  уз фаолияти давомида конунчиликда белгиланган коидалар асосида иш олиб бориб,  хисобот даврида жамият иктисодий-молиявий, мутахассислар, текширув натижаларига багишланган жами 2017 йил давомида _12 марта йигилиш утказилиб, ижроия орган фаолиятини доимий назорат килиб турилди, ортикча  асосланмаган сарф – харажатлар,  сметада кузда тутилмаган чикимларга йул куйилмади.     Хар чорак якунида ижроия органи рахбарининг хисоботи эшитилиб, керакли хулосалар чикариб борилди. 2017 йилда молиявий-хужалик фаолияти буйича ва бошка чикарилган жамият кузатув кенгаши карорларини умумий йигилишда тасдикланиши хавола килинади.

Жамиятда 2017 йил 30-июн куни булиб утган жамият акциядорларининг навбатдаги 2016 йил якуни буйича йигилишида кабул килинган карорга асосан акциядорларга хисобланган дивидендларни туланиши тугрисида матбуотда эьлон килинди ва  бу туловлар уз вактида тулик амалга оширилган.

Жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режаси кузатув кенгашининг 2017 йил 20-ноябрдаги йигилишида тасдикланган.

Жамиятнинг 2017 йилдаги молиявий фаолиятини текширган  ташки аудит ташкилоти конунчиликда белгиланган тартибда Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Давлат Ракобат кумитаси томонидан тасдикланган руйхатга асосан танлаб олинди. Ушбу аудиторлик ташкилотининг текшириш хулосаси бугунги йигилишда тасдиклаш учун акциядорларга  хавола этилмокда.

Юкорида курсатилган натижаларга асосланиб, жамият кузатув кенгашининг жорий йилнинг 6-июндаги йигилишида жамият бош директорининг иш фаолияти коникарли деб топилди ва жамият акциядорларининг 2017 йил якунларига багишланган умумий йигилишида жамият директори билан мехнат шартномасини кейинги навбатдаги акциядорлар йигилишигача узайтириш тугрисида таклиф киритилмокда.

Жамият кузатув кенгаши раиси кузатув кенгаши томонидан хисобот даврида кабул килинган карорларни ва хисоботини акциядорлардан  тасдиклаб беришни суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                     –   99,98 фоиз  373305 та овоз;

Бетарафлар              –  0,02 фоиз 104 та овоз;

Каршилар                  –  йук;

 

Кун тартибидаги олтинчи масала (Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2017 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини тасдиклаш) юзасидан жамият бош хисобчиси З.Соатов суз олиб,  2017 йил якунлари буйича жамият балансини ва молиявий натижалар хисоботини акциядорларга укиб эшиттирди. (Жамият баланси ва молиявий натижалари илова килинади)

Шундан сунг умумий йигилиш раиси суз олиб,   жамият кузатув кенгашининг 2018 йил 06-июндаги йигилишида кузатув кенгаши томонидан 2017 йил якунлари буйича олинган  – 1 692 386 955,38 сум соф фойдани 20 фоизини – 338 476 749,67 сумни дивиденд туловига, дивиденд тулови конунчиликда белгиланган муддатда яьни карор кабул килингандан сунг олтмиш кун ичида накд пул ёки акциядорнинг аризасига кура пластик карточкаларига пул кучириш йули билан амалга ошириш, соф фойданинг 5 фоизини – 84 619 347,77 сумни жамият захира фондига, соф фойданинг 75 фоизини – 1 269 290 857,94 сумни жамиятни ривожлантиришга фондига йуналтириш тугрисида таклиф берилди.

Шундан сунг умумий йигилиш раиси  ушбу жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича йиллик  балансини ва молиявий натижаларини ва соф фойдани таксимланиш таклифини акциядорлардан тасдиклаб овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                  -99,98 фоиз  373305 та овоз;

Бетарафлар           – йук;

Каршилар              – 0,02 фоиз 104 та овоз;

 

Кун тартибидаги еттинчи масала (2017 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органини хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш) юзасидан умумий йигилиш раиси суз олиб, жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича бизнес-режадан ортикча соф фойда олингани учун жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органини хамда мехнат жамоасини  рагбатлантириш буйича куйидагича  таклиф киритди.

Жамият кузатув кенгаши раисига – 6 000 000 сум;

Аьзолари 4 киши хар бирига – 4 500 000 сумдан;

Тафтиш хайьати раисига – 2 000 000 сум;

Аьзолари 2 киши хар бирига – 1 500 000 сумдан;

Жамият бош директорига – 4 500 000 сум;

Ишчи ва хизматчиларга – таьриф ставкасининг 2 баробари микдорида – 44 900 000 сум;

Жами: – 78 400 000 сумни ташкил этади.

2018 йил давомида хамда  келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача булган муддатда  Кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини хамда ижроия органини жамиятни ишлаб чикариш жараёнига сидкидилдан ёндашишларини ва жамиятнинг келгусидаги фаолиятига фаол катнашишлигини, хамда уларнинг мажбурият ва маьсулиятларини ошириш максадида келгусида уларни рагбатлантиришни куйидагича таксимлашни таклиф этаман.

 • Жамият кузатув кенгаши раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 10 баробари микдорида;
 • Кузатув кенгаши аьзосига (Раиси ёрдамчисига) хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида;
 • Кузатув кенгаши аьзоларига 3 киши хар бирига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси аьзоларига хар бирига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 2 баробари микдорида;
 • Ижроия органи рахбарига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида;

 

Ушбу таклиф барча акциядорлар томонидан бир овоздан куллаб кувватланди.

Шундан сунг жамият умумий йигилиш раиси ушбу таклифни акциядорлардан тасдиклаб беришларини   суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                   –   99,98 фоиз  373305 та овоз;

Бетарафлар            –  йук;

Каршилар               –  0,02 фоиз 104 та овоз;

 

Кун тартибидаги саккизинчи масала (Жамият бош директори билан мехнат шартномасини муддатини узайтириш, кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш) юзасидан жамият умумий йигилиш раиси Рашидов К. суз олиб,  2017 йил якунлари буйича натижаларга асосланиб, жамият директори иш фаолияти жамият кузатув кенгашининг 06-июн 2018 йилда утказилган йигилишида  коникарли деб топилганлиги хамда  жамият директори билан тузилган мехнат шартномасини кейинга акциядорлар йиллик умумий йигилишигача узайтиришни таклиф киритди.

Ушбу таклифни жамият директори билан мехнат шартномасини узайтириш масаласи буйича  акциядорлар умумий йигилишидан тасдиклаб овоз беришларини беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                   –   99,98 фоиз  373305 та овоз;

Бетарафлар            –  0,02 фоиз 104 та овоз;

Каршилар               –  йук

 

Кун тартибидаги тукккизинчи масала (Жамият кузатув кенгаши аьзоларини сайлаш) юзасидан   жамият Кузатув кенгаши раиси Рашидов К. суз олиб,   «Узбекистон темир йуллари» АЖ томонидан кузатув кенгашига сайлаш буйича бир нечта номзодлар тавсия килинганлигини маьлум килди. Номзодларга кумулятив тарзида овоз бериш кераклигини айтиб утди.  «Узбекистон темир йуллари» АЖнинг 2018 йил 22-январдаги №Н-7/22-18 сонли хатида компания томонидан Турамуратов И.Б. – компания бошкарув раисининг уринбосари, Саидова Ф.А. – компания персонални бошкариш ва кадрларни тайёрлаш бошкармаси бошлиги уринбосари, Ураков Р.Ф. – компания йул хужалиги бошкармаси бош хисобчиси, Абдухакимова Н.Р. – компаниянинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси етакчи мутахассиси, Фозилов У- компания йул хужалиги бошкармасининг капитал таьмир ва саноат корхоналари булимии етакчи мутахасиси.

Турамуратов Илхомбай Бекчанович

Саидова Феруза Анваровна

Уроков Рустам Файзуллаевич

Фозилов Улугбек Туропович

Абдухакимова Нозима Равшановна

 

Шу масала буйича овоз  беришни суради.

Овоз бериш натижалари:

Турамуратов И.Б.        –  373409 та овоз;

Саидова Ф.А..           –  373409 та овоз;

Уроков Р.Ф.                – 373409 та овоз;

Фозилов У.Т.             –   373409 та овоз;

Абдухакимова Н.Р.    –  373409 та овоз.

Жамият уставига мувофик юкорида курсатилган 5–та Кузатув кенгаши аьзолари кумилятив овоз бериш натижасига ва санок комиссиясининг хулосасига кура кераклича овоз ва бал туплаб, энг куп овоз олган 5 нафар номзодлар жамият Кузатув кенгаши аьзолигига бир йилга сайландилар.

Кун тартибидаги унинчи масала (Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш) юзасидан умумий йигилиш раиси Рашидов К. суз олиб, жамият тафтиш хайьати таркибига «Узбекистон темир йуллари»  АЖ томонидан 2018 йил 22 январдаги №Н-7/22-18-сонли хатида куйидаги номзодлар тавсия килинганлигини маьлум килди.

– Эшанкулов Усмон Мухаммадиевич – ички аудит хизмати аудитори;

– Рахимов Музаффар Дилмурадович – «Узтемирйулхисоб» маркази булим бошлиги уринбосари.

– Маматкулов Алишер Абдукаримович – ички аудит хизмати аудитори

номзодлари таклиф этилган.

Ушбу юкорида укиб эшиттирилган тафтиш комиссияси аьзоларини тасдиклаб беришни умумий йигилиш  раиси акциядорлардан суради.

Овоз бериш натижалари:

– Эшанкулов У.М.       –   373409 та овоз;

– Рахимов М.Д.            –   373409 та овоз;

– Маматкулов А.А.    –    373409 та овоз.

 

Кун тартибидаги ун биринчи  масала (“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш) юзасидан  юзасидан жамият бош хисобчиси Соатов З.га суз берилди.

Жамият томонидан акциядорларга 2013 йил учун хисобланган 763 791 сум   дивидендларни акциядорлар томонидан шу вактгача уз вактида  келиб олмаган. Узбекистон  Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдирилади деб белгилаб куйилганлини айтиб утди. Шу сабабли акциядорлар томонидан  конунчиликда белгиланган муддатда келиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни таклиф этди.

Шундан сунг йигилиш раиси сузга чикиб ушбу масала буйича овоз бериб тасдиклашни суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар           –   100 фоиз  373409 та овоз;

Бетарафлар   –  йук;

Каршилар     –   йук;

 

Кун тартибидаги ун туртинчи масала (Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолияти буйича берилган хулосани тасдиклаш) юзасидан  юзасидан умумий йигилиш раиси Рашидов К. сузга чикиб, жамият кузаув кенгаши аьзоси Абдухакимова Н.Р.га суз берди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 31-мартдаги ПК-2327-сонли карори билан ташкил этилган «Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошкарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2015 йил 31-декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдикланган Корпоратив бошкарув кодекси билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Ушбу кодекс акциядорлик жамиятлари бошкарув органлари ишини самарали ташкил этишнинг мухим йуналишлари буйича тавсиялар мажмуасидан иборат эканлигини кодекс хисобдорлик, очиклик, хакконийлик, юксак ахлокий тамойилларга риоя этишни уз ичига олувчи хамда акциядорлик жамиятини узок муддатли истикболда баркарор ривожлантиришни таьминлашга йуналтирилган тегишли бошкарувнинг асосий принсиплари асосида ишлаб чикилганлигини йигилиш катнашчиларига тушунтириш берди.

Ушбу кодексга асосан жамиятлар хар йили кодекс тавсияларига риоя этиш жараёнини бахолатиш учун мустакил бахоловчи ташкилотлар томонидан бохалатиш назарда тутилган. Шунинг учун жамиятнинг бир йиллик фаолити  жараёнида кодекс тавсияларига роия этилиши юзасидан бахолаш учун мустакил бахоловчи ташкилот “Самарканд Вакт” МЧЖ томонидан коникарли деб бахо берилган хулосасини укиб эшиттирди.

Шундан сунг  йигилиш раиси жамиятнинг фаолиятидаги  корпоратив кодекс тавсияларига риоя этилиши юзасидан берилган бахоловчи ташкилот хулосасини овоз бериб тасдиклаб беришни акциядорлардан суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  373409 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар     –   йук

Кун тартибидаги ун иккита масалаларни мухокама килиб ва маьрузачиларни тинглаб,       “Гранит”  акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йигилиши

 

К А Р О Р     К И Л А Д И :

 

 1. Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламенти тасдиклансин.
 2. Жамият директори А.Н.Рахматовнинг 2017 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тасдиклансин.
 3. Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс – Аудит» аудиторлик ташкилотининг текшириш хулосаси тасдиклансин.
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил якунлари буйича хулосаси тасдиклансин.
 5. Жамият кузатув кенгашининг 2017 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот давридаги кабул килинган карорлари тасдиклансин.
 6. Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2017 йил якунлари буйича олинган соф фойда микдори – 1 692 386 955,38 сум этиб тасдиклансин хамда куйидагича;

– соф фойданинг 20 фоизи (338 476 749,67 сум) жамият акциядорларига

дивиденд тулаш учун;

– соф фойданинг 5 фоизи (84 619 347,77 сум) жамият захира фондига;

-соф фойданинг 75 фоизи ( 1 269 290 857,94 сум) жамиятни ривожлантириш  фондига.

Бир дона оддий акцияга – 557,39 сум

Бир дона имтиёзли акцияга – 557,39 сум  дивиденд хисоблансин хамда тасдиклансин.

Дивидендлар тулаш конунчиликда белгиланган тартибда накд пул ёки пластик карточкаларга пул  кучириш  йули билан  карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида тулансин.

 1. 7. 2017 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи аьзоларини хамда мехнат жамоасини рагбатлантириш кузатув кенгаши таклифига асосан куйидагича:

Жамият кузатув кенгаши раисига – 6 000 000 сум;

Аьзолари 4 киши хар бирига – 4 500 000 сумдан;

Тафтиш хайьати раисига – 2 000 000 сум;

Аьзолари 2 киши хар бирига – 1 500 000 сумдан;

Жамият бош директорига – 4 500 000 сум;

Ишчи ва хизматчиларга – таьриф ставкасининг 2 баробари микдорида – 44 900 000 сум;

Жами: – 78 400 000 сум этиб белгилансин.

2018 йил давомида хамда  келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача булган муддатда  Кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини хамда ижроия органини жамиятни ишлаб чикариш жараёнига сидкидилдан ёндашишларини ва жамиятнинг келгусидаги фаолиятига фаол катнашишлигини, хамда уларнинг мажбурият ва маьсулиятларини ошириш максадида келгусида уларни рагбатлантиришни куйидагича таксимлашни хамда банк пластик карточкаларига хар ойда кучириб беришни таклиф этаман.

 • Жамият кузатув кенгаши раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 10 баробари микдорида;
 • Кузатув кенгаши аьзосига (раис ёрдамчисига) хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида;
 • Кузатув кенгаши аьзоларига 3 киши хар бирига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси раисига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси аьзоларига хар бирига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 2 баробари микдорида;
 • Ижроия органи рахбарига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида;

     Ушбу таклиф ижро учун кабул килинсин хамда тасдиклансин.

 1. Жамият бош директори А.Н.Рахматов билан тузилган мехнат шартномаси бош директор этиб навбатдаги акциядорлар йиллик умумий йигилишигача узайтирилсин.
 2. Жамият Кузатув кенгаши аьзолигига кумилятив овоз бериш натижалари буйича санок комиссиясининг хулосасига асосан куйидагилар сайланганлигини кайд этиб утилсин ва тасдиклансин.

Турамуратов Илхомбай Бекчанович.

Саидова Феруза Анваровна.

Уроков Рустам Файзуллаевич

Фозилов Улугбек  Туропович

Абдухакимова Нозима Равшановна

 1. 10. Жамият тафтиш хайьати таркиби куйидагича тасдиклансин.

– Эшонкулов Усмон Мухаммадиевич.

– Рахимов Музаффар Дилмурадович.

– Маматкулов Алишер Абдукаримович.

 1. Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган 2013 йил учун хисобланган 763 791 сум дивидендлар жамият ихтиёрида колдирилсин хамда тасдиклансин.
 2. Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолиятини бахолаш буйича берилган хулоса тасдиклансин.

          

 

Умумий йигилиш раиси:                                                                  Рашидов К.Т.                          

 

 

   Йигилиш   котиби:                                                                         Аблакулов Г.Х.

 

 

Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана:  28.06.2018-йил