“Гранит” акциядорлик   жамияти

акциядорларининг навбатдан ташкари

  умумий  йигилиш   

БАЁНИ 

 

16-сентябр  2016  йил                                10-00                 ‘‘Гранит ’’ акциядорлик   жамияти

 

Жами  овоз берувчи  акциялар сони   492973 та
Катнашганлар   сони   300508 та
Йигилиш кворуми   60,9  фоиз
     

Йигилиш   очик   усулда   утказилди.

 

Утказилаётган навбатдан ташкари  умумий йигилишни жамият  Кузатув кенгаши  раиси  Рашидов Камолиддин Турсуналиевич  очиб берди. Жамият  Кузатув кенгаши томонидан йигилиш   катнашчилари   акциядорлар билан учрашиб турганидан мамнун эканлигини таькидлаб, йигилишда ишчи   президиуми,  санок   комиссияси  ва  йигилиш  котибиятини  сайлаш зарурлигини айтди.

Ишчи  президиуми 5 (беш)  кишидан,  санок  комиссияси  3 (уч )  кишидан ва   котибият 1 ( бир )  кишидан  иборат  булсин, ва умумий йигилиш регламенти сузга чикувчилар учун ун беш дакикагача савол ва жавобларга беш дакикагача булсин   деган  таклиф  тушди.   Ушбу таклифни ва йигилиш регламентини акциядорлар бир овоздан тасдиклашди.

Ишчи   президиумга   куйидагилар сайланди:

Рашидов К.Т.   Жамият Кузатув кенгаши раиси:
Мамажанов М.М.

Олламов А.Я.

  Жамият Кузатув кенгаши аьзоси:

Жамият Кузатув кенгаши аьзоси:

Рахматов А.Я.   Жамият   бош директори:
Камалов Р.   Жамият корпоратив маслахатчиси.

 

Уч  кишидан иборат  санок комиссияси куйидаги тартибда тузилди:

Ахмедова М.   Жамият  ишчиси
Боллиев У.   Жамият  ишчиси
Тухташева Г.   Жамият  ишчиси

 

Умумий йигилиш раислигига Жамият Кузатув кенгаши раиси Рашидов К.Т. ва умумий йигилиш котиби Аблакуловлар Г.  сайланди. Йигилишни умумий йигилиш раиси Рашидов К.  олиб борди.

Умумий йигилиш кун тартибига киритилган масалалар:

 

  1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21-декабрдаги №2454-сонли карорига мувофик хорижий инвестицияни жалб килиш.
  2. «Узбекистон темир йуллари» акциядорлик жамияти бошкарувининг 02.08.2016 йилдаги №74-сонли баённома карорига асосан «Гранит» акциядорлик жамияти билан «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона ташкил этиш, шунингдек «Гранит» акциядорлик жамиятининг ишлаб чикариш цехларини янги асбоб-ускуналар билан жихозлаш масаласини куриб чикиш.
  3. Жамиятга тегишли тулик эскирган асосий воситаларни «Асосий воситаларни хисобдан чикариш тугрисида»ги низом асосида хисобдан чикариш масаласини куриб чикиш.
  4. Жамият фойдаланмаётган ортикча ер майдонини туман ер захирасига топшириш масаласини куриб чикиш.
  5. Жамиятга карашли бог ерларини хамда чорва молларини истикболда ишлатиш максадга мувофиклигини куриб чикиш.

 

Умумий йигилиш раиси Рашидов К. акциядорларга кун тартибидаги  куриладиган масалалар буйича тушунтириш берди.

 

Кун тартибидаги  биринчи масала (Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21-декабрдаги №2454-сонли карорига мувофик хорижий инвестицияни жалб килиш) юзасидан  умумий йигилиш раиси акциядорларга тушунтириш берди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21-декабрдаги «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб килиш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги №2454-сонли карори хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.02.2016 йилдаги 33-сонли “Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли қарорини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида”ги Қарорини ўқиб эшиттирди ва мазмун моҳиятини мажлис иштирокчиларига тушунтирган ҳолда қарор ижросини таъминлаш лозимлигини ва мазкур ҳукумат Қарори ижроси бўйича жамият бошқаруви томонидан чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилганлигини маълум қилди.

Маърузачи ўз сўзида давом этиб, Ҳукумат қарорининг асосий мазмуни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли Қарори ижросини таъминлаш, шу жумладан жамият устав фондига чиқарилган акцияларнинг камида 15 фоизи ҳорижий инвесторлар ўртасида жойлаштирилиши лозимлиги кўзда тутилганлигини маълум қилди.

Шунингдек ушбу Ҳукумат қарорининг 2-иловасига мувофиқ устав жамғармасига қўшимча акциялар чиқариш йўли билан хорижий инвесторларни жалб қилиш бўйича  тасдиқланган акциядорлик жамиятлари рўйхатига “Granit” акциядорлик жамияти ҳам киритилганлигини маълум қилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.02.2016 йилдаги 33-сонли Қарори ижроси бўйича  ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.02.2016 йилдаги 4613-сонли Фармойиши ижроси бўйича “Ўзбекистон Темир йўллари” АКнинг 29.01.2016 йилдаги №Н-7/27-16-сонли буйруқлари билан мажлис иштирокчиларини таништирди.

Ушбу карор ва фармон ижросини таьминлаш максадида жамият кузатув кенгаши томонидан 2016 йил 29-февралда карор кабул килиниб, устав фондининг 15 фоизи микдорида кушимча акциялар чикарилган. Хозирда ушбу акциялар “Тошкент “ Республика Фонд Биржасида савдога куйилган булиб, ушбу акцияларга  Канадалик хорижий инвестор «PLOFWORK SISTEMS L.P.»  компанияси харидор булиб, хорижий валютада кисман туловни амалга оширган. 2017 йил 14-мартгача булиб тулаш тугрисида карор кабул килинган булиб ушбу муддатгача инвестор акциялар учун туловни тулик амалга оширади. Ушбу карор ва фармон ижросини таьминланганлиги сизларга маьлумот учун етказилмокда.

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси  сузга чикиб,  ушбу карор ва фармон ижросини таьминлаш буйича бажарилган ишларни маьлумот учун кабул килиш тугрисида акциядорлардан овоз беришларини  суради.

Овоз  бериш  натижалари:

Розилар         –   99,6 фоиз   299312 та овоз;

Бетарафлар   –  0,2 фоиз   598 та овоз;

Каршилар      –  0,2 фоиз  598 та овоз;

 

Кун тартибидаги иккинчи масала («Узбекистон темир йуллари» акциядорлик жамияти бошкарувининг 02.08.2016 йилдаги №74-сонли баённома карорига асосан «Гранит» акциядорлик жамияти билан «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона ташкил этиш, шунингдек «Гранит» акциядорлик жамиятининг ишлаб чикариш цехларини янги асбоб-ускуналар билан жихозлаш масаласини куриб чикиш)

юзасидан йигилиш раиси акциядорларга тушунтириш берди.

«Узбекистон темир йуллари» акциядорлик жамияти бошкарувига «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК томонидан 2016 йил 21 июлда № 54- сонли мурожаат хати оркали «Гранит» АЖ хамда «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК  хамкорлигида янги корхона ташкил этиш тугрисидаги таклиф билан муражаат килган. Бундан ташкари 21.07.2016 йилда №54/1-сонли мурожаат хати оркали жамият бош директори номига хам янги корхона ташкил этиш тугрисида таклиф киритган. Ушбу таклиф «Узбекистон темир йуллари» акциядорлик жамияти бошкарувининг 02.08.2016 йилдаги № 74-сонли йигилиш карори билан маькулланиб, жамият кузатув кенгашига умумий йигилишда куриб чикиш тугрисида топширик берилган. Ушбу корхоналар уртасида ташкил этилаётган янги ташкилот устав фонди уртача 12 ,0 млрд. сум атрофида бўлиши хамда «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК  улуши 85-90 фоизни «Гранит» АЖ улуши 10-15 фоизни ташкил этиш тугрисида таклиф киритилмокда.

Ушбу корхона ташкил этилишидан максад – сифатли махсулот ишлаб чикариш ва унинг хажмини ошириш хамда Республика хукумати томонидан  темир йул курилиши буйича «Узбекистон темир йуллари» акциядорлик жамияти олдига куйган топширикларни уз вактида бажарилишини таъминлаш лозимлиги тугрисида фикр билдирди.

Шундан сунг жамият кузатув кенгаши аьзоси Олламов Алишер кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан уз фикрини қуйидагича билдирди:

– “Гранит” АЖ ва «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК  иштирокида янги корхона ташкил этиш масаласи бугунги кунда долзарб ахамиятга эга хисобланади. Чунки, биринчидан ишлаб чикариладиган махсулот миқдорининг ошиши “Узбекистон темир йуллари” АЖ томонидан буюртмаларни уз вактида бажарилишини таьминлашга хизмат килади;

Иккинчидан,  «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ ККнинг инвестиция маблагларини жалб этилиши ишлаб чикариш кувватларини замонавий асбоб-ускуналар билан жихозланишига имконият яратади, натижада  норудавий курилиш материалларини нафакат “Узбекистон темир йуллари” АЖ, балки бошка корхоналар томонидан билдириладиган буюртмаларни микдори ошиб, ишлаб чикариш самарадорлигини янада юксалишига хизмат килади.

Учинчидан, янги замонавий асбоб-ускуналарнинг жорий этилиши ва ишлаб чикариш унумдорлигининг ошиши сабабли ишчи-ходимларининг ойлик-маошлари янада ошиши ва ижтимоий соҳадаги имтиёзлар янада барқарорлашиб, уларнинг моддий ахволи янада ижобий томондан узгаришига олиб келади.

Ушбу таклиф юзасидан бошқа акциядорларнинг ҳам фикрлари тингланди. Жамият акциядори Хошимов Муса сузга чикиб, кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан куйидагича уз таклифини билдирди:

– Кун тартибидаги 1 чи масала, яъни Узбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил 21-декабрдаги 2454-сонли карорига мувофик хорижий инвесторни жалб килиш масаласини тулик куллаб кувватлайман. Бу борада жамиятда олиб борилаётган ишлар, яъни Канада давлатидаги «PLOFWORK SISTEMS L.P.» чет эл корхонаси «Гранит» АЖ томонидан кушимча чикарилган 15% акцияларни сотиб олаётганлиги хакида маълумотга эгаман. Лекин кун тартибидаги 2-чи масала, яъни «Гранит» акциядорлик жамияти билан  «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона ташкил этиш, шунингдек «Гранит» акциядорлик жамиятининг ишлаб чикариш цехларини янги асбоб-ускуналар билан жихозлаш масаласига катъийян норозиман, сабаби билдирилган таклифларга караганда  «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК томонидан 80-85%, «Гранит» акциядорлик жамияти томонидан 10-15%  сармоя киритишликни нотугри деб хисоблайман, чунки, биринчидан «Гранит» акциядорлик жамияти кушаётган хиссаси тахминан 10-15 фоиз булиши, хозирда бу маблаг жамиятда йуклиги, бу маблагни жамият «Узбекистон темир йуллари» АЖ нинг карзини тулик ундириб олганда хам янги очилаётган МЧЖ ихтиёрига бермай, «Гранит» акциядорлик жамиятининг узи керакли асбоб-ускуна харид килиб, ишлаб чикариш суратини оширишга интилишлари керак деб хисоблайман. Иккинчидан, янги корхонани очиш масаласи умуман керак эмас деб хисоблайман, чунки кун тартибидаги 1-чи масала буйича, яъни Президентимизнинг 2015-йил 21-декабрдаги 2454-сонли фармонларига асосан «Гранит» АЖга «PLOFWORK SISTEMS L.P.» чет эл корхонаси томонидан янги асбоб-ускуна киритилиши ва жихозланиши якин келажакда амалга  ошиши мукаррар.  Шу борада жамият кузатув кенгаши раиси, аьзоларига ва жамият бош директорига  «Узбекистон темир йуллари» АЖнинг олган щебень махсулотлари учун карзини тулик тулаб беришида амалий ёрдам курсатишларини сурайман, хамда жамиятни узи цехларни янги асбоб-ускуна билан тулик жихозлаш учун кушимча керак булган маблагни топиш учун давлатимиздан кредит олишига ундайман.

Шунингдек нима учун жамият кузатув кенгаши жамият бош директорига шу масалада ёрдам бермаётганлигини улар етарлича эътибор бермасдан келаётганлигини таъкидлаб утди.

Жамият акциядори Ибрагимов Шухрат сузга чикиб, кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан уз фикрини куйидагича билдирди.

– «Гранит» акциядорлик жамияти билан  «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона очишни  максадга мувофик эмас деб уйлайман ва ушбу масалага мутлако каршиман. Агарда очиладиган булса, ушбу корхона улушчиларининг хиссалари  50х50 булиш керак деган таклиф киритаман. Ушанда йил якунлари билан олинган соф фойда тенг улушларда таксимланади.

Бундан ташкари, янги очиладиган корхона бошкарув аьзоларида «Гранит» АЖ ходимлари хам  булишлари керак деган таклиф киритди.

Жамият акциядори Курбонов Равшан кун тартибидаги иккинчи масала буйича уз эьтирозларини билдирди. Кун тартибидаги иккинчи масала, яъни «Гранит» акциядорлик жамияти билан  «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона очиш мутлако тугри келмайди. Чунки «Гранит» АЖ ушбу корхона очилишига улуш сифатида сарфлайдиган маблагни жамиятга янги асбоб-ускуналар сотиб олишга сарфлаши керак деган  таклиф киритаман ва янги корхона очилишига мутлока каршиман. Ушанда жамият ишлаб чикариш цехларини уз маблаглари хисобидан янги асбоб-ускуналар билан жихозланади. Бундан ташкари хорижий инвестор жалб килиш учун жамият томонидан устав фондини 15 фоиз микдоридаги кушимча чикарилган акцияларни канадалик хорижий инвестор сотиб олганлиги маьлум булиб турибди. Шундай экан жамият маблагини бесамар сарфламай, инвестор киритган сармояга ишлаб чикариш цехларига янги ускуналар сотиб олиш жамият томонидан режалаштирилган. Жамият худудида  фойдаланилмаётган ердан ушбу «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ ККси уз маблаги хисобидан  барпо этиш керак деган фикрни билдирди.

Шундан сунг жамият кузатув кенгаши аьзоси Мамажанов М. сузга  чикиб, Узбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунининг 75 ва 84- моддаларига мувофик ушбу масала кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирганлиги сабабли ушбу масалани хал этиш жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатиш тугрисида таклиф киритди.

 

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси ушбу иккинчи масала буйича акциядорлардан овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –    7,0 фоиз      20904 та овоз;

Бетарафлар   –  87,8 фоиз    263796 та овоз;

Каршилар     –   5,2 фоиз     15808 та овоз;

 

Кун тартибидаги учинчи  масала (Жамиятга тегишли тулик эскирган асосий воситаларни «Асосий воситаларни хисобдан чикариш тугрисида»ги низом асосида хисобдан чикариш масаласини куриб чикиш) юзасидан жамият бош директори А.Я.Рахматовга суз берилди.

Хозирги вактда жамият асосий воситаларига кирувчи бир канча асбоб ускуналарни хисобдан чикариш зарурлигини айтиб утди. Жамият бош директори  ушбу асбоб ускуналар баланс колдик кийматини утаб булганлиги тугрисида бутунлай маьнан ва жисмонан эскиргани, ишдан чикканлиги ва корхона мутахассислари томонидан ишга яроксиз деб топилганлигини эьтиборга олиб, ушбу техникаларни хисобдан чикарилиши лозимлигини маълум килди. Шунингдек, жамиятнинг бош директори жамият ишлаб чикариш буйича директори  раислигида тузилган комиссия аьзоларининг далолатномаларини ва бош механик С.Махмудовнинг билдириш хатларини  такдим этди. Бундан ташкари бош директор хозирги кунда жисмонан эскирган техника ва механизмларни янги ва иш унумдорлиги юкорирок булган механизмлар билан алмаштирилиши лозимлигини таъкидлаб утди. (Билдиришномалар ва асосий воситалар руйхати илова килинади)

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси ушбу учинчи масала буйича акциядорлардан овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –    98,3 фоиз  295464 та овоз;

Бетарафлар   –  0,3 фоиз    949 та овоз;

Каршилар     –   1,4 фоиз   4095 та овоз;

 

Кун тартибидаги туртинчи  масала (Жамият фойдаланмаётган ортикча ер майдонини туман ер захирасига топшириш  масаласини куриб чикиш)юзасидан жамият бош директори А.Я.Рахматовга суз берилди.

Хозирги вактда жамиятга карашли 109 гектарга якин фойдаланмаётган ортикча ер майдони мавжуд булиб, ушбу ерларга жамият томонидан ер солиги тулаб келинмокда. Жумладан 2016 йил  давомида 9,1 гектар лалми ерларга 2 826 561 сум, 86,8 гектар яйлов ерларига   58 269 сум, бошка 12,8 гектар ерларга 750 000 сум  ер солиги туланган. Ушбу ортикча ерлар учун туланадиган туловларни иктисод килиш максадида жамият хисобидан чикариб, туман ер захирасига топшириш максадга мувофик деб уйланман.

Ушбу ерларни хисобдан чикаришга рухсат беришларингизни сурайман.            (Маьлумотномалар илова килинади)

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси ушбу туртинчи масала буйича акциядорлардан овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –    10,7 фоиз   32214 та овоз;

Бетарафлар   –  0,3 фоиз     949 та овоз;

Каршилар     –   88,9 фоиз    267345 та овоз;

 

Кун тартибидаги бешинчи  масала (Жамиятга карашли бог ерларини хамда чорва молларни истикболда ишлатиш максадга мувофиклигини куриб чикиш)юзасидан жамият бош директори А.Я.Рахматовга суз берилди.

Хозирги кунда жамиятга карашли ёрдамчи хужалик булимига тегишли бог ерлари хамда чорва моллари жамиятга зарар келтирмокда. Яьни богда етиштирилган мевалар хамда чорва молларига килинган харажатлар бугунги кунда уз харажатларини копламай зарарга ишлаётганлигини бухгалтерия маьлумотномаси асосида йигилиш катнашчиларига укиб эшиттирди.(Малумотномалар илова килинади.)

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси ушбу туртинчи масала буйича акциядорлардан овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –    98,3 фоиз  295464 та овоз;

Бетарафлар   –  0,3 фоиз   949 та овоз;

Каршилар     –   1,4 фоиз   4095 та овоз;

 

Кун тартибидаги бешта масалани мухокама килиб ва маьрузачиларни тинглаб, овоз бериш натижаларига асосланиб,  “Гранит”  акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши

 

 

 

 

К А Р О Р     К И Л А Д И :

 

  1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21-декабрдаги №2454-сонли «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб килиш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорига мувофик хорижий инвестицияни жалб килиш маьлумот учун кабул килинсин.
  2. «Узбекистон темир йуллари» акциядорлик жамияти бошкарувининг 02.08.2016 йилдаги №74-сонли баённома карорига асосан «Гранит» акциядорлик жамияти билан «WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона ташкил этиш масаласи Узбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунининг 75 ва 84 – моддаларига мувофик кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирганлиги сабабли ушбу масалани хал этиш жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.
  3. Жамиятга тегишли тулик эскирган асосий воситалар «Асосий воситаларни хисобдан чикариш тугрисида»ги низом асосида руйхатга асосан хисобдан чикариш масаласи тасдиклансин.
  4. Жамиятга карашли фойдаланмаётган ортикча ер майдонларини туман ер захирасига топшириш масаласи тасдикланмаган деб хисоблансин.
  5. 5. Жамиятга тегишли бог ерлари хамда чорва моллари амалдаги конунчиликга асосан хисобдан чикарилсин.

 

 

 

 

              Умумий йигилиш раиси:                                                                  Рашидов К.Т.                           

 

                      Йигилиш   котиби:                                                                 Аблакулов Г.Х.

 

               

 

 

            Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана: