Эълон

Жамият Устави
July 15, 2016
Эълон
April 14, 2017

Эълон

«Гранит»  акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!!! 

                                                                                      

2016 йил  16-сентябрь куни соат 10-00 да “Гранит” акциядорлик жамияти акциядорларининг  навбатдан ташкари умумий йигилиши жамият мажлислар залида утказилади.

Акциядорларни руйхатга олиш  соат  9-00 дан бошланади.

Манзил: Самарканд вилояти, Пахтачи тумани Хайробод КФЙ, “Гранит”      акциядорлик жамияти мажлислар зали.

 

Йигилиш кун тартиби:

 

  1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21-декабрдаги №2454-сонли карорига мувофик хорижий инвестицияни жалб килиш.
  2. “Узбекистон темир йуллари” акциядорлик жамияти бошкарувининг 02.08.2016 йилдаги №74-сонли баённома карорига асосан “Гранит” акциядорлик жамияти билан “WAGGON WASH SERVIS» МЧЖ КК хамкорлигида янги корхона ташкил этиш, шунингдек «Гранит» акциядорлик жамиятининг ишлаб чикариш цехларини янги асбоб-ускуналар билан жихозлаш масаласини куриб чикиш.
  3. Жамиятга тегишли тулик эскирган асосий воситаларни “Асосий воситаларни хисобдан чикариш тугрисида”ги низом асосида хисобдан чикариш масаласини куриб чикиш.
  4. Жамият фойдаланмаётган ортикча ер майдонини туман ер захирасига топшириш масаласини куриб чикиш.
  5. Жамиятга карашли бог ерларини хамда чорва молларини истикболда ишлатиш максадга мувофиклигини куриб чикиш.

 

 

      Йигилишда иштирок этиш хукукига эга булган акциядорлар руйхати 2016 йил 12 сентябрь холатига шакллантирилган акциядорларнинг реестрига асосан тузилади.

Умумий йигилишда катнашиш ва овоз бериш хукукига эга акциядорлар шахсини тасдикловчи хужжат, акциядорлар вакиллари эса конунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорлар умумий йигилишига тааллукли булган кушимча маьлумот ва материаллар билан «Гранит» акциядорлик жамиятида танишишлари мумкин.

            Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 62-моддаси талабларига мувофик акциядорларнинг Умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларга электрон почта оркали юборилиши белгиланган. Шу муносабат билан узингизнинг электрон почта манзилингизни жамиятнинг ziadingranit@mail.ru  электрон почтасига такдим этишингизни сураймиз.

 

Маьлумот учун телефонлар: 0 (595) 603-06-30

 

 

 

“Гранит” АЖ  Кузатув кенгаши

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *