ЭЪЛОН 2018-йил якуни буйича умумий йигилиш тугрисида

ЭЪЛОН 2018-йил якуни буйича умумий йигилиш тугрисида

«Гранит»  акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!!! 

                                                                            

Э Ь Л О Н !!!

 

2019 йил  15-июн куни соат 12-00 да “Гранит” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2018  йил якунлари буйича йиллик умумий йигилиши жамият мажлислар залида утказилади.

Акциядорларни руйхатга олиш  соат  10-00 дан бошланади.

Манзил: Самарканд вилояти, Пахтачи тумани Хайробод КФЙ, “Гранит”      акциядорлик жамияти мажлислар зали.

 

Йигилиш кун тартиби:

 1. Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш.
 2. Жамият бош директори А.Н.Рахматовнинг 2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиклаш.
 3. Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс- Аудит» аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш.
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари буйича хулосасини тасдиклаш.
 5. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот даврида кабул килинган карорларини тасдиклаш.
 6. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2018 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини тасдиклаш.
 7. 2018 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органини хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш.
 8. Жамият бош директори билан мехнат шартномасини муддатини узайтириш, кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш.
 9. Жамият кузатув кенгаши аьзоларини сайлаш.
 10. Жамият тафтиш комиссияси аьзолари сайлаш.
 11. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги конунининг 51-моддасига асосан  акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш;
 12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиклаш.
 13. Жамиятнинг ички хужжатларини янги тахририни тасдиклаш:

-Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

–   Кузатув кенгаши тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

–   Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

–   Ижроия органи тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

–  Ички назорат тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

–  Ахборот сиёсати тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

–  Дивиденд сиёсати тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Бошкарув ва назорат органларини рагбатлантириш тугрисидаги низомни     янги тахририни тасдиклаш;

 1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолиятини бахолаш буйича берилган хулосани тасдиклаш.
 2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари буйича миллий аудиторлик текшируви хамда Халкаро молиявий стандартлар буйича аудиторлик текширувини утказиш учун аудиторлик ташкилотларининг хизмат хаки микдорини тасдиклаш.

 

      Йигилишда иштирок этиш хукукига эга булган акциядорлар руйхати 2019 йил 11-июн холатига шакллантирилган акциядорларнинг реестрига асосан тузилади.

Умумий йигилишда катнашиш ва овоз бериш хукукига эга акциядорлар шахсини тасдикловчи хужжат, акциядорлар вакиллари эса конунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорлар умумий йигилишига тааллукли булган кушимча маьлумот ва материаллар билан «Гранит» акциядорлик жамиятида танишишлари мумкин.

            Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 62-моддаси талабларига мувофик акциядорларнинг Умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларга электрон почта оркали юборилиши белгиланган. Шу муносабат билан узингизнинг электрон почта манзилингизни жамиятнинг ziadingranit@mail.ru  электрон почтасига такдим этишингизни сураймиз.

 

Маьлумот учун телефонлар:  +99893 – 330-38-48

 

 

 

“Гранит” АЖ  Кузатув кенгаши

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *