Жамиятнинг устав фонди унинг мол-мулкининг уз кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган даражада энг кам микдорини белгилайди. Жамият устав фонди номинал киймати  2178-57 (икки минг бир юз етмиш саккиз) сум 57 (эллик етти) тийиндан булган 492973 (турт юз туксон икки минг туккиз юз етмиш уч ) дона оддий (одатдаги) номинал киймати 2178-57 (икки минг бир юз етмиш саккиз) сумм 57 (эллик етти) тийиндан булган 23192 (йигирма уч минг бир юз туксон икки) дона имтиёзли акциядан иборат булиб, жами 516165 (беш юз ун олти минг бир олтмиш беш) дона акциялар ва 1 124 501 584 – 05 (Бир миллиард бир юз йигирма турт миллион беш юз бир минг беш юз саксон турт сум – 05 тийин) сумни ташкил этади.

 

«Гранит» акциядорлик жамиятида охирги уч йиллик хисобланган ва

туланган дивидендлар тугрисида

МАЪЛУМОТ

 

Т/Р Йиллар Жами хисоланган дивидендлар (минг сумда) Жами туланган дивидендлар (минг сумда) Бир дона акциянинг номинал киймати

(сумда)

Бир дона акцияга туланган дивиденд микдори

(сумда)

Номиналга нисбатан фоиз хисобида

(%)

Дивиденд тулаш тугрисида карор кабул килган орган ва санаси
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2016 йил 304390,0 304390,0 2178,57 589,71 27,0 30.06.2017 йилдаги АУЙ карори
2 2017 йил 338476,7 338476,7 2178,57 557,39 25,5 19.06.2018 йилдаги АУЙ карори
3 2018 йил 406144,8 406144,8 2178,57 668,82 30,7 15.06.2019 йилдаги АУЙ карори