[embeddoc url="http://granitaj.uz/wp-content/uploads/2016/03/Асосий-курсатгичлар.pdf" viewer="google"]
    “Гранит” АЖнинг 2020 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                           молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2020 йил 1-ярим йиллик
2019й           6 ойлик хақиқатда 2020й         6 ойлик режаси 2020й        6 ойлик хақиқатда 2020 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2019 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 268241 253500 111774 44,1 41,7
щебень известь фр.40х70мм м3 8528 3000 4420 147,3 51,8
щебень известь фр.5х20мм м3 3946 1500 1631 108,7 41,3
щебень известь фр.20х40мм м3 0 1000 1631 163,1 0,0
Камень бут. известняковый м3 9009 8000 9010 112,6 100,0
Камень бутовый гранитный м3 246758 240000 95082 39,6 38,5
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6539312 6628662 2922139 44,1 44,7
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 2426 0 3544 0,0 146,1
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 2252404 2263715 2096254 92,6 93,1
3. Жами Даромад минг сум 8794142 8892377 5021937 56,5 57,1
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 6539312 6628662 2922139 44,1 44,7
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6539312 6628662 2922139 44,1 44,7
4. Жами Харажат минг сум 8403856 8492729 4795524 56,5 57,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 47 0 131 0,0 278,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2910915 2991780 467377 15,6 16,1
1. хом-ашё материаллари минг сум 2980 22964 5387 23,5 180,8
2. электроэнергия минг сум 68170 135000 19137 14,2 28,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 145913 98648 24233 24,6 16,6
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1558169 1799323 274770 15,3 17,6
5. асосий восита эскириши минг сум 79955 91360 22431 24,6 28,1
6. иш хаки фонди минг сум 137444 126744 31582 24,9 23,0
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 16493 15209 2970 19,5 18,0
8. эхтиёт кисмлар минг сум 160821 106259 347 0,3 0,2
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 74108 0 31909 0,0 43,1
10. Бухоро ПДМ минг сум 34402 0 0 0,0 0,0
12. Катта хажмдаги тошларни кайта мех.майдала минг сум 475850 596273 43892 7,4 9,2
13. Фронтал погрузчик ва экскаватор ижара хаки минг сум 148470 0 0 0,0 0,0
14. ИСО 9001/2015 буйича укитиш, аудит хизмати у-н минг сум 0 0 6224 0,0 0,0
15. Лаборатория хизмати минг сум 0 0 3382 0,0 0,0
16. Хар хил харажатлар минг сум 8140 0 1113 0,0 13,7
4.3 Давр харажатлари минг сум 5492894 5500949 4328016 78,7 78,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 490935 475132 461963 97,2 94,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 413011 398883 394089 98,8 95,4
иш хакига хисоблар 12% минг сум 49561 47843 36918 77,2 74,5
енгил автомашина харажати минг сум 6707 11466 11439 99,8 170,6
асосий восита эскириши минг сум 16339 16940 16675 98,4 102,1
сафар харажатлари минг сум 4356 0 2842 0,0 65,2
канцеллярия моллари учун минг сум 961 0 0 0,0 0,0
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 5001959 5025817 3866053 76,9 77,3
Банк хизматига минг сум 29854 30000 10854 36,2 36,4
АО “УзРСТБ минг сум 1664 0 2821 0,0 169,5
Бюджетга туловлар минг сум 2727671 2303300 1241823 53,9 45,5
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 3244 0 447 0,0 13,8
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 174336 256637 251239 97,9 144,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 0 0 11173 0,0 0,0
Коском МЧЖ уяли алока минг сум 1057 0 1310 0,0 123,9
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 737 0 1096 0,0 148,7
Узбекмобайл минг сум 30 0 11 0,0 36,7
Депозитария хизматига минг сум 4775 5000 1578 31,6 33,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 21667 30000 5800 19,3 26,8
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 1933 4000 3666 91,7 189,7
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темир йулчи учун минг сум 608 700 669 95,6 110,0
2 ёшгача болалар пули минг сум 1430 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 168586 219162 193043 88,1 114,5
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 10061 13000 12477 96,0 124,0
Госкомгеология (лицензия) минг сум 0 0 1784 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 1787435 2077086 2065334 99,4 115,5
Хар хил туловлар минг сум 66871 86932 60928 70,1 91,1
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 387907 399648 223000 55,8 57,5
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 390286 399648 226413 56,7 58,0
7. Солик солиш базаси минг сум 390286 399648 13577 3,4 3,5
а) Фойда солиги минг сум 50903 47958 11337 23,6 22,3
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 339383 351690 2240 0,6 0,7
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 3058083 2920150 2880694 98,6 94,2
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 13,4 13,4 2,9 21,6 21,6
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 5766597 0 7668396 0,0 133,0
Кредитор карздорлик минг сум 2430071 0 3575261 0,0 147,1

 

    “Гранит” АЖнинг 2020 йил 1-чорак бўйича                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2020 йил 1 чорак
2019 й           1 чорак хақиқатда 2020 й         1 чорак режаси 2020 й        1 чорак хақиқатда 2020 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда 2019 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 142743 124000 7210 5,8 5,1
щебень известь фр.40х70мм м3 3698 1000 1348 134,8 36,5
щебень известь фр.5х20мм м3 1532 500 402 80,4 26,2
щебень известь фр.20х40мм м3 0 500 402 80,4 0,0
Камень бут. известняковый м3 4058 2000 1246 62,3 30,7
Камень бутовый гранитный м3 133455 120000 3812 3,2 2,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3519927 3314331 253595 7,7 7,2
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 226 0 1347 0,0 0,0
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 1120546 1131857 1081178 95,5 96,5
3. Жами Даромад минг сум 4640699 4446188 1336120 30,1 28,8
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3519927 3314331 1334773 40,3 37,9
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 3519927 3314331 1334773 40,3 37,9
4. Жами Харажат минг сум 4447390 4246364 1548956 36,5 34,8
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 47 0 131 0,0 278,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 1618190 1495890 0 0,0 0,0
1. хом-ашё материаллари минг сум 1001 99424 0 0,0 0,0
2. электроэнергия минг сум 30037 67500 0 0,0 0,0
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 73368 49324 0 0,0 0,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 914357 950268 0 0,0 0,0
5. асосий восита эскириши минг сум 39978 45251 0 0,0 0,0
6. иш хаки фонди минг сум 61319 76755 0 0,0 0,0
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 7358 9210 0 0,0 0,0
8. эхтиёт кисмлар минг сум 96676 53130 0 0,0 0,0
9. ISO 9001:2015 аудит минг сум 0 25000 0 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 19363 0 0 0,0 0,0
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 26305 30000 0 0,0 0,0
12. Вторичное дробление минг сум 258635 0 0 0,0 0,0
13. Ижара (Фрон.юк.ва ЭКГ) минг сум 83381 83687 0 0,0 0,0
Хар хил харажатлар минг сум 6412 6341 0 0,0 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 2829153 2750474 1548825 56,3 54,7
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 218067 284965 295808 103,8 135,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 181025 246952 246463 99,8 136,1
иш хакига хисоблар 15% минг сум 21723 29634 29576 99,8 136,2
енгил автомашина харажати минг сум 3361 0 9019 0,0 268,3
асосий восита эскириши минг сум 8379 8379 8338 99,5 99,5
сафар харажатлари минг сум 3011 0 2412 0,0 80,1
канцеллярия моллари учун минг сум 568 0 0 0,0 0,0
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 2611086 2465509 1253017 50,8 48,0
Банк хизматига минг сум 14233 15000 1142 7,6 8,0
АО “УзРСТБ минг сум 819 0 1851 0,0 226,0
Бюджетга туловлар минг сум 1439360 1292435 100629 7,8 7,0
Касб касаллиги минг сум 84293 97750 94886 97,1 112,6
Нафакахур (касаллик харажати) минг сум 3383 0 10072 0,0 297,7
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 135000 0 0 0,0 0,0
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Коском МЧЖ минг сум 493 0 586 0,0 118,9
Депозитария хизматига минг сум 1215 0 304 0,0 25,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 25000 0 0,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 811 1000 447 44,7 55,1
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 812 1000 0 0,0 0,0
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 304 350 334 95,4 109,9
2 ёшгача болалар пули минг сум 1155 0 0 0,0 0,0
Мулк сармоя брокерлик уйи минг сум 188 0 211 0,0 112,2
ООО “Unitel” (алока хизмати) минг сум 310 0 177 0,0 57,1
Износ основ.средств (ижара) минг сум 893718 1032974 1032667 100,0 115,5
Хар хил туловлар минг сум 29992 0 9711 0,0 32,4
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 193130 199824 0 0,0 0,0
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 193309 199824 0 0,0 0,0
7. Солик суммаси минг сум 24063 23979 0 0,0 0,0
а) Фойда солиги минг сум 24063 23979 0 0,0 0,0
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 169246 175845 -212836 -121,0 -125,8
Ишчилар сони киши 30 31 31 100,0 103,3
Уртача ойлик иш хаки сум 2692712 3480720 3471516 99,7 128,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 11,9 13,4 0,0 0,0 0,0
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 5144934 0 6300771 0,0 122,5
Кредитор карздорлик минг сум 2896327 0 2825558 0,0 97,6

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил Йиллик
2018 й           12 ойлик хақиқатда 2019 й         12 ойлик режаси 2019 й        12 ойлик хақиқатда 2019 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   12 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 530131 500000 486097 97,2 91,7
щебень известь фрак. 5х20 м3 2905 2000 3831 191,6 131,9
щебень известь фрак. 20х40 м3 1461 1500 2058 137,2 140,9
щебень известь фрак. 40х70 м3 10052 1500 11206 747,1 111,5
щебень известь фрак. 0х5 м3 416 0 2085 0,0 501,2
Харсанг тош известняк м3 19181 15000 50432 336,2 262,9
Харсанг тош гранит м3 496116 480000 416485 86,8 83,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 8001800 12468070 11235783 90,1 140,4
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 7646 0 5780 0,0 75,6
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 8209879 4527430 4210675 93,0 51,3
3. Жами Даромад минг сум 16219325 16995500 15452238 90,9 95,3
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 8001800 12468070 12498300 100,2 156,2
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 11907697 12468070 12498300 100,2 105,0
4. Жами Харажат минг сум 13709039 16241218 14671247 90,3 107,0
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 1933 0 47 0,0 2,4
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 6817001 5261274 4550651 86,5 66,8
1. хом-ашё материаллари минг сум 110573 110000 41369 37,6 37,4
2. электроэнергия минг сум 113432 180000 160060 88,9 141,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 270434 255360 254300 99,6 94,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 5244138 3054075 2072422 67,9 39,5
5. асосий восита эскириши минг сум 180666 269841 267762 99,2 148,2
6. иш хаки фонди минг сум 203416 249536 244343 97,9 120,1
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 30512 29944 29321 97,9 96,1
8. эхтиёт кисмлар минг сум 272440 212518 232632 109,5 85,4
9. Бухоро ПДМ минг сум 71865 0 34402 0,0 47,9
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 144808 0 109295 0,0 75,5
11. Катта хажмдаги тошларни механизмда кайтадан майдалаш минг сум 0 900000 812960 90,3 0,0
Экскаватор ва Фронтал юклагич ижараси минг сум 0 0 260676 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 174717 0 31109 0,0 17,8
4.3 Давр харажатлари минг сум 6890105 10979944 10120549 92,2 146,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 1893854 950263 956397 100,6 50,5
шу жумладан: Иш хаки минг сум 838972 808186 804829 99,6 95,9
иш хакига хисоблар 12% минг сум 125846 96982 96579 99,6 76,7
енгил автомашина харажати минг сум 21574 15680 15144 96,6 70,2
асосий восита эскириши минг сум 890846 29415 32100 109,1 3,6
сафар харажатлари минг сум 12975 0 5757 0,0 44,4
канцеллярия моллари учун минг сум 3641 0 1988 0,0 54,6
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 4996251 10029681 9164152 91,4 183,4
Банк хизматига минг сум 56213 60000 56795 94,7 101,0
АО “УзРСТБ минг сум 2851 0 3353 0,0 117,6
ISO 9001:2015 СБТ тулови минг сум 26483 0 0 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 1026344 5416818 4936214 91,1 481,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 9137 10000 7201 72,0 78,8
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 180000 174336 96,9 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 180 0 60 0,0 33,3
Коском МЧЖ минг сум 2060 0 2344 0,0 113,8
Нафакада касаллар харажати минг сум 20018 21500 8740 40,7 43,7
Депозитария хизматига минг сум 5344 5000 4775 95,5 89,4
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 5000 5000 100,0 100,0
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 20000 20000 16667 83,3 83,3
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3159 4500 4258 94,6 134,8
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 1067 1300 1257 96,7 117,8
Обуна тулови минг сум 7732 0 2820 0,0 36,5
Асосий воситалар износи (ижара) минг сум 2561663 3690474 3461481 93,8 135,1
Касб касаллиги (15-модда) минг сум 321554 369787 348412 94,2 108,4
Футболни ривожлантириш минг сум 0 0 2500 0,0 0,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 6766 8796 8459 96,2 125,0
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 2062 0 1609 0,0 78,0
Хар хил туловлар минг сум 776627 236506 117871 49,8 15,2
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 1178015 754282 775258 102,8 65,8
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 2510286 754282 780991 103,5 31,1
7. Солик солиш базаси минг сум 2510286 754282 780991 103,5 31,1
а) Фойда солиги минг сум 479562 90514 104080 115,0 21,7
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 2030724 663768 676911 102,0 33,3
Ишчилар сони киши 31 31 31 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2802118 2843339 2820355 99,2 100,7
Ишлаб чикариш рентабел. % 36,8 14,3 17,2 120,3 46,7
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 3953087 0 5766597 0,0 145,9
Кредитор карздорлик минг сум 2650993 0 2430071 0,0 91,7

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 9 ойлик якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 9 ойлик
2018й           9 ойлик хақиқатда 2019й         9 ойлик режаси 2019й        9 ойлик хақиқатда 2019 йил        9 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   9 ой фактга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 383547 377200 354131 93,9 92,3
щебень фракции 40х70 м3 0 1250 2812 225,0 0,0
щебень фракции 5х20 м3 0 1700 3222 189,5 0,0
щебень фракции 20х40 м3 0 1250 1172 93,8 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 13000 15528 119,4 0,0
Камень бутовый гранитный м3 383547 360000 331397 92,1 86,4
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6288614 9351053 8958212 95,8 142,5
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 1981 0 5486 0,0 276,9
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (ижара) минг сум 6142593 3395572 3296801 97,1 53,7
3. Жами Даромад минг сум 12433188 12746625 12260499 96,2 98,6
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 5442399 9351053 8958212 95,8 164,6
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 8771554 9351053 8958212 95,8 102,1
4. Жами Харажат минг сум 9968639 12180914 11683633 95,9 117,2
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 1362 0 47 0,0 3,5
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 5228425 3945955 3917109 99,3 74,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 96107 16741 15305 91,4 15,9
2. электроэнергия минг сум 80877 135000 109989 81,5 136,0
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 155177 191520 204511 106,8 131,8
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4269578 3050930 2044528 67,0 47,9
5. асосий восита эскириши минг сум 137066 169537 164828 97,2 120,3
6. иш хаки фонди минг сум 133421 198963 195825 98,4 146,8
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 20013 23876 23499 98,4 117,4
8. эхтиёт кисмлар минг сум 159389 159388 175341 110,0 110,0
9. Бухоро ПДМ минг сум 52502 0 34402 0,0 65,5
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 83284 0 87432 0,0 105,0
Катта хажмдаги тошни кайта механизмда майдалаш минг сум 0 0 645130 0,0 0,0
Фронтал юклагич ва экскаватор ижараси хаки минг сум 0 0 205052 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 41011 0 11267 0,0 27,5
4.3 Давр харажатлари минг сум 4738852 8234959 7766477 94,3 163,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 712698 712697 717520 100,7 100,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 569769 606148 605555 99,9 106,3
иш хакига хисоблар 12% минг сум 85465 72704 72667 99,9 85,0
енгил автомашина харажати минг сум 15469 10084 9293 92,2 60,1
асосий восита эскириши минг сум 27873 23761 24268 102,1 87,1
сафар харажатлари минг сум 11405 0 4776 0,0 41,9
канцеллярия моллари учун минг сум 2717 0 961 0,0 35,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 4026154 7522262 7048957 93,7 175,1
Банк хизматига минг сум 37746 45000 45605 101,3 120,8
АО “УзРСТБ минг сум 2091 0 2508 0,0 119,9
Бюджетга туловлар минг сум 775160 4137051 3792513 91,7 489,3
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 5593 0 4521 0,0 80,8
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 0 174336 0,0 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 150 0 30 0,0 20,0
Коском МЧЖ минг сум 1487 0 1648 0,0 110,8
ООО “Unitel” алока минг сум 1310 0 1136 0,0 86,7
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 14345 0 12436 0,0 86,7
Депозитария хизматига минг сум 4502 0 4775 0,0 106,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 25000 25000 21667 86,7 86,7
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3159 3500 3098 88,5 98,1
Фахрий темирйулчи учун минг сум 781 950 922 97,1 118,1
Касб касаллиги минг сум 242369 260000 255689 98,3 105,5
Зиёвуддин Конун устиворл минг сум 1118 0 13056 0,0 11,7 бар
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 2561663 3046970 2636847 86,5 102,9
Хар хил туловлар минг сум 207689 3791 78170 2062,0 37,6
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 2463930 565711 571427 101,0 23,2
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 2464549 565711 576866 102,0 23,4
7. Солик солиш базаси минг сум 2464549 565711 576866 102,0 23,4
а) Фойда солиги минг сум 225569 67885 77330 113,9 34,3
б) инфраструктура солиги минг сум 216723 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 2022257 497826 499536 100,3 24,7
Ишчилар сони киши 29 31 31 100,0 106,9
Уртача ойлик иш хаки сум 2694215 2885703 2872330 99,5 106,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 47,1 14,3 14,7 102,8 31,2
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 3357743 0 4865563 0,0 144,9
Кредитор карздорлик минг сум 2905836 0 1669940 0,0 57,5

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                           молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 1-ярим йиллик
2018й           6 ойлик хақиқатда 2019й         6 ойлик режаси 2019й        6 ойлик хақиқатда 2019 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 296107 250000 268241 107,3 90,6
щебень известь фр.40х70мм м3 0 750 8528 11,3 бар 0,0
щебень известь фр.5х20мм м3 0 1000 3946 3,9 бар 0,0
щебень известь фр.20х40мм м3 0 750 0 0,0 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 7500 9009 120,1 0,0
Камень бутовый гранитный м3 296107 240000 246758 102,8 83,3
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 4698845 6234035 6539312 104,9 139,2
2.1 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 4076072 2263715 2254830 99,6 55,3
3. Жами Даромад минг сум 8774917 8497750 8794142 103,5 100,2
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3229839 6234035 6539312 104,9 202,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6437452 6234035 6539312 104,9 101,6
4. Жами Харажат минг сум 7040014 8120609 8403856 103,5 119,4
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 882 0 47 0,0 5,3
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 3797178 2630637 2910915 110,7 76,7
1. хом-ашё материаллари минг сум 7643 7761 2980 38,4 39,0
2. электроэнергия минг сум 52610 73548 68170 92,7 129,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 78009 127680 145913 114,3 187,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 3314698 2059748 1558169 75,6 47,0
5. асосий восита эскириши минг сум 91114 100000 79955 80,0 87,8
6. иш хаки фонди минг сум 90934 138965 137444 98,9 151,1
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 13640 16676 16493 98,9 120,9
8. эхтиёт кисмлар минг сум 15762 106259 160821 151,3 10,2 бар
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 65910 0 74108 0,0 112,4
10. Бухоро ПДМ минг сум 33138 0 34402 0,0 103,8
12. Катта хажмдаги тошларни кайта мех.майдала минг сум 0 0 475850 0,0 0,0
13. Фронтал погрузчик ва экскаватор ижара хаки минг сум 0 0 148470 0,0 0,0
14. Хар хил харажатлар минг сум 33720 0 8140 0,0 24,1
4.3 Давр харажатлари минг сум 3241954 5489972 5492894 100,1 169,4
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 459952 475132 490935 103,3 106,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 362423 410036 413011 100,7 114,0
иш хакига хисоблар 12% минг сум 54363 49096 49561 100,9 91,2
енгил автомашина харажати минг сум 12521 0 6707 0,0 53,6
асосий восита эскириши минг сум 18582 16000 16339 102,1 87,9
сафар харажатлари минг сум 9946 0 4356 0,0 43,8
канцеллярия моллари учун минг сум 2117 0 961 0,0 45,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 2782002 5014840 5001959 99,7 179,8
Банк хизматига минг сум 29058 36775 29854 81,2 102,7
АО “УзРСТБ минг сум 1373 0 1664 0,0 121,2
Бюджетга туловлар минг сум 552190 2541050 2727671 107,3 494,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 0 5000 3244 64,9 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 179686 174336 97,0 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Коском уяли алока минг сум 968 0 1057 0,0 109,2
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 965 0 737 0,0 76,4
Узбекмобайл минг сум 120 0 30 0,0 25,0
Депозитария хизматига минг сум 4502 5000 4775 95,5 106,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 25000 25000 21667 86,7 86,7
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2349 2500 1933 77,3 82,3
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темир йулчи учун минг сум 517 650 608 93,5 117,6
2 ёшгача болалар пули минг сум 2067 0 1430 0,0 69,2
Касб касаллиги минг сум 163055 175000 168586 96,3 103,4
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 0 0 10061 0,0 0,0
Госкомгеология (лицензия) минг сум 861 0 0 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 1708578 2044179 1787435 87,4 104,6
Хар хил туловлар минг сум 148408 0 66871 0,0 45,1
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 1734903 377141 387907 102,9 22,4
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 1734903 377141 390286 103,5 22,5
7. Солик солиш базаси минг сум 1734903 377141 390286 103,5 22,5
а) Фойда солиги минг сум 316320 45257 50903 112,5 16,1
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 1418583 331884 339383 102,3 23,9
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2518650 3050006 3058083 100,3 121,4
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 45,7 14,3 13,4 93,7 29,3
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2925831 0 5343636 0,0 182,6
Кредитор карздорлик минг сум 3917552 0 2707826 0,0 69,1

 

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 1-чорак бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 1 чорак
2018й           1 чорак хақиқатда 2019й         1 чорак режаси 2019й        1 чорак хақиқатда 2019 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда 2018 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 122355 122800 142743 116,2 116,7
щебень известь фр.40х70мм м3 0 250 3698 14,8 бар. 0,0
щебень известь фр.5х20мм м3 0 300 1532 510,7 0,0
щебень известь фр.20х40мм м3 0 250 0 0,0 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 2000 4058 202,9 0,0
Камень бутовый гранитный м3 122355 120000 133455 111,2 109,1
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3805716 3117017 3519927 112,9 92,5
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 0 0 226 0,0 0,0
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 0 1131857 1120546 99,0 0,0
3. Жами Даромад минг сум 3805716 4248874 4640699 109,2 121,9
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3805716 3117017 3519927 112,9 92,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 3343312 3117017 3519927 112,9 105,3
4. Жами Харажат минг сум 3200229 4060304 4447390 109,5 139,0
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 18 0 47 0,0 261,1
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2384319 1526667 1618190 106,0 67,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 7530 1250 1001 80,1 13,3
2. электроэнергия минг сум 22324 30000 30037 100,1 134,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 24169 86340 73368 85,0 303,6
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1283342 898100 914357 101,8 71,2
5. асосий восита эскириши минг сум 899846 40000 39978 99,9 4,4
6. иш хаки фонди минг сум 38236 62635 61319 97,9 160,4
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 5735 7440 7358 98,9 128,3
8. эхтиёт кисмлар минг сум 6625 96130 96676 100,6 1459,3
9. Реэлторлик хизмати минг сум 17037 0 0 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 13564 20000 19363 96,8 142,8
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 65911 25000 26305 105,2 39,9
12. Вторичное дробление минг сум 0 253272 258635 102,1 0,0
13. Ижара (Фрон.юк.ва ЭКГ) минг сум 0 0 83381 0,0 0,0
Хар хил харажатлар минг сум 0 6500 6412 98,6 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 815892 2533637 2829153 111,7 346,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 196352 218856 218067 99,6 111,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 151299 184890 181025 97,9 119,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 22695 22187 21723 97,9 95,7
енгил автомашина харажати минг сум 3022 3316 3361 101,4 111,2
асосий восита эскириши минг сум 9291 8463 8379 99,0 90,2
сафар харажатлари минг сум 8428 0 3011 0,0 35,7
канцеллярия моллари учун минг сум 1617 0 568 0,0 35,1
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 619540 2314781 2611086 112,8 421,5
Банк хизматига минг сум 12359 15000 14233 94,9 115,2
АО “УзРСТБ минг сум 655 0 819 0,0 125,0
Бюджетга туловлар минг сум 241358 1350263 1439360 106,6 596,4
Касб касаллиги минг сум 77168 0 84293 0,0 109,2
Нафакахур (касаллик харажати) минг сум 0 0 3383 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 0 135000 0,0 97,7
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2912 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 90 0 0 0,0 0,0
Коском минг сум 527 0 493 0,0 93,5
Депозитария хизматига минг сум 647 0 1215 0,0 187,8
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 25000 5000 20,0 100,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Моддий ёрдам (нафакахур) минг сум 0 0 811 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 768 800 812 101,5 105,7
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 258 0 304 0,0 117,8
2 ёшгача болалар пули минг сум 1033 0 1155 0,0 111,8
Мулк сармоя брокерлик уйи минг сум 0 0 188 0,0 0,0
ООО “Unitel” (алока хизмати) минг сум 0 0 310 0,0 0,0
Износ основ.средств (ижара) минг сум 0 893718 893718 100,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 138545 30000 29992 100,0 21,6
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 605487 188570 193130 102,4 31,9
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 615487 188570 193309 102,5 31,4
7. Солик суммаси минг сум 138012 22628 24063 106,3 17,4
а) Фойда солиги минг сум 138012 22628 24063 106,3 17,4
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 467475 165942 169246 102,0 36,2
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2105944 2750278 2692712 97,9 127,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 25,4 12,4 11,9 96,0 46,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2534449 0 5144934 0,0 203,0
Кредитор карздорлик минг сум 5310742 0 2896327 0,0 54,5

 

    “Гранит” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил Йиллик
2017 й           12 ойлик хақиқатда 2018 й         12 ойлик режаси 2018 й        12 ойлик хақиқатда 2018 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   12 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 543189 480000 530131 110,4 97,6
щебень известь фрак. 5х20 м3 0 0 2905 0,0 0,00
щебень известь фрак. 20х40 м3 0 0 1461 0,0 0,00
щебень известь фрак. 40х70 м3 0 0 10052 0,0 0,0
щебень известь фрак. 0х5 м3 0 0 416 0,0 0,00
Харсанг тош известняк м3 0 0 19181 0,0 0,00
Харсанг тош гранит м3 543189 480000 496116 103,4 91,3
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 11886345 5376000 8001800 148,8 67,3
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 5419 0 7646 0,0 141,1
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 910000 4421162 8209879 185,7 9,0 бар
3. Жами Даромад минг сум 12801764 9797162 16219325 165,6 126,7
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 6328995 6271679 8001800 127,6 126,4
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 7441810 6271679 8001800 127,6 107,5
4. Жами Харажат минг сум 10745600 8756631 13709039 156,6 127,6
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 37270 0 1933 0,0 5,2
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 8223755 4731044 6817001 144,1 82,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 129793 110000 110573 100,5 85,2
2. электроэнергия минг сум 92866 147096 113432 77,1 122,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 97200 155800 270434 173,6 278,2
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 5008730 3800112 5244138 138,0 104,7
5. асосий восита эскириши минг сум 1166088 181523 180666 99,5 15,5
6. иш хаки фонди минг сум 184768 185100 203416 109,9 110,1
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 27714 27750 30512 110,0 110,1
8. эхтиёт кисмлар минг сум 1372877 123663 272440 220,3 19,8
9. Бухоро ПДМ минг сум 18085 0 71865 0,0 397,4
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 68148 0 144808 0,0 212,5
11. Хар хил харажатлар минг сум 57486 0 174717 0,0 303,9
4.3 Давр харажатлари минг сум 2484575 4025587 6890105 171,2 277,3
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 637495 1501296 1893854 126,1 297,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 509649 757736 838972 110,7 164,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 76037 113675 125846 110,7 165,5
енгил автомашина харажати минг сум 16162 0 21574 0,0 133,5
асосий восита эскириши минг сум 23855 629885 890846 141,4 3734,4
сафар харажатлари минг сум 10154 0 12975 0,0 127,8
канцеллярия моллари учун минг сум 1638 0 3641 0,0 222,3
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 1847080 2524291 4996251 197,9 270,5
Банк хизматига минг сум 74809 73549 56213 76,4 75,1
АО “УзРСТБ минг сум 1373 0 2851 0,0 207,6
ISO 9001:2015 СБТ тулови минг сум 0 0 26483 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 1021012 852642 1026344 120,4 100,5
Моддий ёрдам минг сум 0 0 9137 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 115311 0 138220 0,0 119,9
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2414 0 3771 0,0 156,2
Узбекмобайл минг сум 630 0 180 0,0 28,6
Коском МЧЖ минг сум 2828 0 2060 0,0 0,0
Самарканд ЖД больница минг сум 1342 0 20018 0,0 14,9 бар
Депозитария хизматига минг сум 8849 0 5344 0,0 60,4
Аудиторлик хизмати учун минг сум 4000 0 5000 0,0 125,0
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 20000 0 20000 0,0 100,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 449 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3947 0 3159 0,0 80,0
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 749 0 1067 0,0 142,5
Обуна тулови минг сум 350 0 7732 0,0 22,1 бар
Асосий воситалар износи (ижара) минг сум 0 1598100 2561663 160,3 0,0
Касб касаллиги минг сум 281128 0 321554 0,0 114,4
Футболни ривожлантириш минг сум 500 0 0 0,0 0,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 6362 0 6766 0,0 106,4
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 139 0 2062 0,0 14,8 бар
Ремонт здания АУП минг сум 230566 0 0 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 70322 0 776627 0,0 11 бар
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 1178015 1040531 1178015 113,2 100,0
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 2056164 1040531 2510286 241,3 122,1
7. Солик солиш базаси минг сум 2056164 1040531 2510286 241,3 122,1
а) Фойда солиги минг сум 216613 78040 479562 6,1 бар 221,4
б) инфраструктура солиги минг сум 147164 76999 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 1692387 885492 2030724 229,3 120,0
Ишчилар сони киши 26 26 31 119,2 119,2
Уртача ойлик иш хаки сум 2225696 3021910 2802118 92,7 125,9
Ишлаб чикариш рентабел. % 25,0 22,0 30,2 137,3 120,8
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2808724 0 3953087 0,0 140,7
Кредитор карздорлик минг сум 6708979 0 2650993 0,0 11,5 бар

 

 

    “Гранит” АЖнинг 2018 йил 9 ойлик якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил 9 ойлик
2017й           9 ойлик хақиқатда 2018й         9 ойлик режаси 2018й        9 ойлик хақиқатда 2018 йил        9 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   9 ой фактга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 374327 360000 383547 106,5 102,5
щебень фракции 25х60 м3 18 0 0 0,0 0,00
щебень фракции 5х25 м3 1033 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 0х5 м3 12 0 0 0,0 0,00
Харсанг тош м3 373264 360000 383547 106,5 102,8
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6328247 4032000 6288614 156,0 99,4
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 858029 0 1981 0,0 0,2
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (ижара) минг сум 1300745 5311988 6142593 115,6 0,0
3. Жами Даромад минг сум 8487021 9343988 12433188 133,1 146,5
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 4299882 4032000 5442399 135,0 126,6
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 4992684 4032000 5442399 135,0 109,0
4. Жами Харажат минг сум 5894543 8563589 9968639 116,4 169,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 37270 0 1362 0,0 3,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 4398410 4073852 5228425 128,3 118,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 125082 100000 96107 96,1 76,8
2. электроэнергия минг сум 70241 90322 80877 89,5 115,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 69273 156850 155177 98,9 224,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 2989386 3268672 4269578 130,6 142,8
5. асосий восита эскириши минг сум 495963 138361 137066 99,1 27,6
6. иш хаки фонди минг сум 156436 136044 133421 98,1 85,3
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 23464 20407 20013 98,1 85,3
8. эхтиёт кисмлар минг сум 407557 163196 159389 97,7 39,1
9. Бухоро ПДМ минг сум 0 0 52502 0,0 0,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 28548 0 83284 0,0 291,7
11. Хар хил харажатлар минг сум 32460 0 41011 0,0 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 1458863 4489737 4738852 105,5 324,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 422264 700061 712698 101,8 168,8
шу жумладан: Иш хаки минг сум 338154 571083 569769 99,8 168,5
иш хакига хисоблар 15% минг сум 50313 85663 85465 99,8 169,9
енгил автомашина харажати минг сум 7978 15374 15469 100,6 193,9
асосий восита эскириши минг сум 16484 27941 27873 99,8 169,1
сафар харажатлари минг сум 8066 0 11405 0,0 141,4
канцеллярия моллари учун минг сум 1269 0 2717 0,0 214,1
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 1036599 3789676 4026154 106,2 388,4
Банк хизматига минг сум 54725 55162 37746 68,4 69,0
АО “УзРСТБ минг сум 1373 0 2091 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 547386 922679 775160 84,0 141,6
Моддий ёрдам минг сум 449 0 5593 0,0 1245,7
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 115311 0 138220 0,0 119,9
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2414 0 3771 0,0 156,2
Узбекмобайл минг сум 400 0 150 0,0 37,5
Коском МЧЖ минг сум 1881 0 1487 0,0 0,0
ООО “Unitel” алока минг сум 0 0 1310 0,0 0,0
Самарканд ЖД больница минг сум 463 0 14345 0,0 0,0
Депозитария хизматига минг сум 7554 0 4502 0,0 0,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 24000 25000 25000 100,0 104,2
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2875 3000 3159 0,0 109,9
Фахрий темирйулчи учун минг сум 599 0 781 0,0 0,0
Узжелдорпасс АЖ минг сум 1189 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 206978 0 242369 0,0 117,1
Зиёвуддин Конун устиворл минг сум 0 0 1118 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 0 2561663 2561663 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 69002 222172 207689 0,0 301,0
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 470974 780399 2463930 315,7 523,2
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 1291733 780399 2464549 315,8 190,8
7. Солик солиш базаси минг сум 1291733 780399 2464549 315,8 190,8
а) Фойда солиги минг сум 133696 58530 225569 385,4 168,7
б) инфраструктура солиги минг сум 92643 57750 216723 375,3 233,9
8. Соф фойда минг сум 1065394 664119 2022257 304,5 189,8
Ишчилар сони киши 17 29 29 100,0 170,6
Уртача ойлик иш хаки сум 1996536 2709299 2694215 99,4 134,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 29,4 19,2 47,1 245,3 160,2
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 1673713 0 3357743 0,0 200,6
Кредитор карздорлик минг сум 6939777 0 2905836 0,0 41,9

 

    “Гранит” АЖнинг 2018 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                                                                         молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил 1-ярим йиллик
2017й           6 ойлик хақиқатда 2018й         6 ойлик режаси 2018й        6 ойлик хақиқатда 2018 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 258367 240000 296107 123,4 114,6
щебень фракции 25х60 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 5х25 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 0х5 м3 0 0 0 0,0 0,0
Харсанг тош м3 258367 240000 296107 123,4 114,6
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3499536 2688000 4698845 174,8 134,3
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 354613 2210581 4076072 184,4 11,5 бар
3. Жами Даромад минг сум 3854149 4898581 8774917 179,1 227,7
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 2944243 2688000 3229839 120,2 109,7
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 2973557 2688000 3229839 120,2 108,6
4. Жами Харажат минг сум 3478165 4378315 7040014 160,8 202,4
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 37270 0 882 0,0 2,4
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2454511 3630543 3797178 104,6 154,7
1. хом-ашё материаллари минг сум 6776 7761 7643 98,5 112,8
2. электроэнергия минг сум 48573 73548 52610 71,5 108,3
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 39939 77900 78009 100,1 195,3
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1972311 3244371 3314698 102,2 168,1
5. асосий восита эскириши минг сум 161811 100000 91114 91,1 56,3
6. иш хаки фонди минг сум 137570 91418 90934 99,5 66,1
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 20634 13713 13640 99,5 66,1
8. эхтиёт кисмлар минг сум 33366 21832 15762 72,2 47,2
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 25985 0 65910 0,0 253,6
10. Бухоро ПДМ минг сум 0 0 33138 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 7546 0 33720 0,0 446,9
4.3 Давр харажатлари минг сум 986384 747772 3241954 433,5 328,7
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 265586 457000 459952 100,6 173,2
шу жумладан: Иш хаки минг сум 215286 380000 362423 95,4 168,3
иш хакига хисоблар 15% минг сум 32293 57000 54363 95,4 168,3
енгил автомашина харажати минг сум 3390 0 12521 0,0 369,4
асосий восита эскириши минг сум 8998 20000 18582 92,9 206,5
сафар харажатлари минг сум 4654 0 9946 0,0 213,7
канцеллярия моллари учун минг сум 965 0 2117 0,0 219,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 720798 290772 2782002 956,8 386,0
Банк хизматига минг сум 39621 36775 29058 79,0 73,3
АО “УзРСТБ минг сум 624 0 1373 0,0 220,0
Бюджетга туловлар минг сум 338290 253997 552190 217,4 163,2
Моддий ёрдам минг сум 449 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 115311 0 138220 0,0 119,9
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2414 0 3771 0,0 156,2
Коском уяли алока минг сум 1422 0 968 0,0 68,1
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 0 0 965 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 300 0 120 0,0 40,0
Депозитария хизматига минг сум 8315 0 4502 0,0 54,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 24000 0 25000 0,0 104,2
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2081 0 2349 0,0 112,9
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 374 0 517 0,0 138,2
2 ёшгача болалар пули минг сум 2097 0 2067 0,0 98,6
Касб касаллиги минг сум 138118 0 163055 0,0 118,1
Госкомгеология (лицензия) минг сум 150 0 861 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 0 0 1708578 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 47232 0 148408 0,0 39,3 бар
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 375984 520266 1734903 333,5 461,4
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 375984 520266 1734903 333,5 461,4
7. Солик солиш базаси минг сум 375984 520266 1734903 333,5 461,4
а) Фойда солиги минг сум 56827 39020 316320 810,7 556,6
б) инфраструктура солиги минг сум 25533 38500 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 293624 442746 1418583 320,4 483,1
Ишчилар сони киши 19 21 21 100,0 110,5
Уртача ойлик иш хаки сум 3095228 3741413 3598071 96,2 116,2
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 15,3 14,3 45,7 319,6 298,7
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2808724 0 2925831 0,0 104,2
Кредитор карздорлик минг сум 6708979 0 3917552 0,0 58,4

 

 

    “Гранит” АЖнинг 2018 йил 1-чорак бўйича молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2018 йил 1 чорак
2017й           1 чорак хақиқатда 2018й         1 чорак режаси 2018й        1 чорак хақиқатда 2018 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда         % 2017 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 106100 120000 122355 102,0 115,3
щебень фракции 25х60 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 5х25 м3 0 0 0 0,0 0,0
щебень фракции 0х5 м3 0 0 0 0,0 0,0
Харсанг тош м3 106100 120000 122355 102,0 115,3
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 1645609 2125238 3805716 179,1 231,3
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 9542 0 0 0,0 0,0
3. Жами Даромад минг сум 1655151 2125238 3805716 179,1 229,9
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 1189385 1344000 1349475 100,4 113,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 1213462 1344000 1349475 100,4 111,2
4. Жами Харажат минг сум 1547919 1865105 3200229 171,6 206,7
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 0 0 18 0,0 0,0
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 1109069 1381126 2384319 172,6 215,0
1. хом-ашё материаллари минг сум 3965 4000 7530 188,3 189,9
2. электроэнергия минг сум 28401 22636 22324 98,6 78,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 18482 25500 24169 94,8 130,8
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 801923 583217 1283342 220,0 160,0
5. асосий восита эскириши минг сум 94914 670813 899846 134,1 948,1
6. иш хаки фонди минг сум 122596 38300 38236 99,8 31,2
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 18388 5745 5735 99,8 31,2
8. эхтиёт кисмлар минг сум 5487 30915 6625 21,4 120,7
9. Реэлторлик хизмати минг сум 6500 0 17037 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 0 0 13564 0,0 0,0
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 8413 0 65911 0,0 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 438850 483979 815892 168,6 185,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 110229 197348 196352 99,5 178,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 89964 151214 151299 100,1 168,2
иш хакига хисоблар 15% минг сум 13495 22682 22695 100,1 168,2
енгил автомашина харажати минг сум 992 3300 3022 91,6 304,6
асосий восита эскириши минг сум 3341 9352 9291 99,3 278,1
сафар харажатлари минг сум 1750 9000 8428 93,6 481,6
канцеллярия моллари учун минг сум 687 1800 1617 89,8 235,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 328621 286631 619540 216,1 188,5
Банк хизматига минг сум 8498 12684 12359 97,4 145,4
АО “УзРСТБ минг сум 0 0 655 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 156163 101370 241358 238,1 154,6
Моддий ёрдам минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 69368 0 77168 0,0 111,2
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 60000 135636 138220 101,9 230,4
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2413 0 2912 0,0 120,7
Узбекмобайл минг сум 100 0 90 0,0 90,0
Коском минг сум 300 0 527 0,0 175,7
Депозитария хизматига минг сум 647 650 647 0,0 100,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 0 5000 5000 100,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 1292 0 768 0,0 59,4
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 150 258 258 100,0 172,0
2 ёшгача болалар пули минг сум 599 1033 1033 100,0 172,5
Хар хил туловлар минг сум 29091 30000 138545 461,8 476,2
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 97690 260133 605487 232,8 619,8
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 107232 260133 615487 236,6 574,0
7. Солик суммаси минг сум 27879 38760 138012 356,1 495,0
а) Фойда солиги минг сум 20979 19510 138012 707,4 657,9
б) инфраструктура солиги минг сум 6900 19250 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 79353 221373 467475 211,2 589,1
Ишчилар сони киши 26 20 20 100,0 76,9
Уртача ойлик иш хаки сум 2725128 3158567 3158933 100,0 115,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 9,7 10,3 25,4 246,6 261,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2540896 0 2534449 0,0 99,7
Кредитор карздорлик минг сум 5222007 0 5310742 0,0 101,7
“Гранит” АЖ бош директори: Рахматов А.Н.
“Гранит” АЖ бош хисобчиси: Соатов З.А.
“Гранит” АЖ иктисодчиси: Искандаров А.Х.

 

 

                   “Гранит” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили

Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги

 2017 йил Йиллик  

2016й           12 ойлик хақиқатда

2017й         12 ойлик режаси 2017й        12 ойлик хақиқатда 2017 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         %

2016 й.   12 ойга нисбатан          %

1. Махсулот ишлаб чикариш м3 826327 660000 543189 82,3 65,7
  щебень фракции 25х60 м3 199246 0 0 0,0 0,00
  щебень фракции 5х25 м3 59112 0 0 0,0 0,0
  щебень фракции 0х5 м3 29419 0 0 0,0 0,00
  Харсанг тош м3 538550 660000 543189 82,3 100,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 14160549 7392000 11886345 160,8 83,9
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 15930 0 915419 0,0  
3. Жами Даромад минг сум 14176479 7392000 12801764 173,2 90,3
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 6121638 7392000 6328995 85,6 103,4
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6250817 7392000 6328995 85,6 101,3
4. Жами Харажат минг сум 13241924 6844329 10745600 157,0 81,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 29313 0 37270 0,0 127,1
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 10419976 5305154 8223755 155,0 78,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 502247 101295 129793 128,1 25,8
2. электроэнергия минг сум 361818 93610 92866 99,2 25,7
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 718473 97650 97200 99,5 13,5
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4859937 4235154 5008730 118,3 103,1
5. асосий восита эскириши минг сум 382582 570445 1166088 204,4 304,8
6. иш хаки фонди минг сум 1965855 180000 184768 102,6 9,4
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 292927 27000 27714 102,6 9,5
8. эхтиёт кисмлар минг сум 880039 0 1372877 0,0 156,0
9. Бухоро ПДМ минг сум 164464 0 18085 0,0 11,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 270479 0 68148 0,0 25,2
11. Хар хил харажатлар минг сум 21155 0 57486 0,0 271,7
4.3 Давр харажатлари                     минг сум 2792635 1539175 2484575 161,4 89,0
а) Сотиш харажатлари     минг сум 4735 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 979451 638483 637495 99,8 65,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 754292 509463 509649 100,0 67,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 145735 76270 76037 99,7 52,2
енгил автомашина харажати минг сум 24552 16000 16162 101,0 65,8
асосий восита эскириши минг сум 35547 25000 23855 95,4 67,1
сафар харажатлари минг сум 14119 10000 10154 0,0 71,9
канцеллярия моллари учун минг сум 5206 1750 1638 0,0 31,5
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан:     минг сум 1808449 900692 1847080 205,1 102,1
Банк хизматига минг сум 51140 51280 74809 145,9 146,3
АО “УзРСТБ минг сум 137 0 1373 0,0 10 бар
Иссик овкатга минг сум 128767 0 0 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 921005 652684 1021012 156,4 110,9
Моддий ёрдам минг сум 81911 0 0 0,0 0,0
Мукофот пули минг сум 8150 0 0 0,0 0,0
15-модда (Регресс) минг сум 54624 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 144143 0 115311 0,0 80,0
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 43117 0 2414 0,0 5,6
Узбекмобайл минг сум 600 0 630 0,0 105,0
Коском МЧЖ минг сум 0 0 2828 0,0 0,0
Самарканд ЖД больница минг сум 0 0 1342 0,0 0,0
Депозитария хизматига минг сум 8189 8000 8849 110,6 108,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 3500 4000 4000 100,0 114,3
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 0 20000 20000 100,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 449 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 6932 4000 3947 98,7 56,9
Дафн маросими учун минг сум 5405 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 1001 1000 749 74,9 0,0
Обуна тулови минг сум 1048 0 350 0,0 33,4
Лизинг тулови минг сум 21 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 264248 80228 281128 350,4 106,4
Футболни ривожлантириш минг сум 1000 0 500 0,0 50,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 275 6500 6362 97,9 23,1 бар
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 0 0 139 0,0 0,0
Ремонт здания АУП минг сум 0 0 230566 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 83236 73000 70322 96,3 84,5
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 947938 547671 1178015 215,1 124,3
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 934555 547671 2056164 375,4 220,0
7. Солик солиш базаси          минг сум 934555 547671 2056164 375,4 220,0
а) Фойда солиги минг сум 124480 41075 216613 527,4 174,0
б) инфраструктура солиги минг сум 64806 40528 147164 363,1 227,1
8. Соф фойда минг сум 745269 466068 1692387 363,1 227,1
Ишчилар сони киши 190 26 26 100,0 13,7
Уртача ойлик иш хаки сум 1193047 2209817 2225696 100,7 186,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 8,9 10,3 25,0 242,7 280,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2544694 0 2808724 0,0 110,4
Кредитор карздорлик минг сум 583161 0 6708979 0,0 11,5 бар