“Гранит” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Нет Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2020 йил Йиллик
2019 й           12 ойлик хақиқатда 2020 й         12 ойлик режаси 2020 й        12 ойлик хақиқатда 2020 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2019 й.   12 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 486097 507000 284225 56,1 58,5
щебень известь фрак. 5х20 м3 3831 3000 8978 299,3 234,4
щебень известь фрак. 20х40 м3 2058 2000 4796 239,8 233,0
щебень известь фрак. 40х70 м3 11206 6000 4512 75,2 40,3
щебень известь фрак. 0х5 м3 2085 0 1896 0,0 90,9
Харсанг тош известняк м3 50432 16000 27519 172,0 54,6
Харсанг тош гранит м3 416485 480000 236524 49,3 56,8
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 11235783 13257323 6976721 52,6 62,1
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 5780 0 4621 0,0 79,9
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 4210675 4527430 3897245 86,1 92,6
3. Жами Даромад минг сум 15452238 17784753 10878587 61,2 70,4
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 11235783 13257323 11854520 89,4 105,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 11630323 13257323 11854520 89,4 101,9
4. Жами Харажат минг сум 14671247 16985455 10604208 62,4 72,3
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 47 0 21229 0,0 451,6 баробар
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 4550651 5983561 2900231 48,5 63,7
1. хом-ашё материаллари минг сум 41369 28569 48480 169,7 117,2
2. электроэнергия минг сум 160060 270000 162597 60,2 101,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 254300 197296 239300 121,3 94,1
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 2072422 3801071 1004059 26,4 48,4
5. асосий восита эскириши минг сум 267762 212841 202277 95,0 75,5
6. иш хаки фонди минг сум 244343 313320 307910 98,3 126,0
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 29321 37597 13539 36,0 46,2
8. эхтиёт кисмлар минг сум 232632 212517 155594 73,2 66,9
9. Бухоро ПДМ минг сум 34402 0 0 0,0 0,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 109295 241803 160724 66,5 147,1
11. Катта хажмдаги тошларни механизмда кайтадан майдалаш минг сум 812960 668547 370281 55,4 45,5
ISO 9001:2015 СБТ тулови минг сум 0 0 24523 0,0 0,0
Экскаватор ва Фронтал юклагич ижараси минг сум 260676 0 0 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 31109 0 210947 0,0 6,8 баробар
4.3 Давр харажатлари минг сум 10120549 11001894 7682748 69,8 75,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 956397 950263 876464 92,2 91,6
шу жумладан: Иш хаки минг сум 804829 799 657 776992 97,2 96,5
иш хакига хисоблар 12% минг сум 96579 95 970 40747 42,5 42,2
енгил автомашина харажати минг сум 15144 20 013 17527 87,6 115,7
асосий восита эскириши минг сум 32100 34 623 33351 96,3 103,9
сафар харажатлари минг сум 5757 0 7379 0,0 128,2
канцеллярия моллари учун минг сум 1988 0 468 0,0 23,5
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 9164152 10051631 6806284 67,7 74,3
Банк хизматига минг сум 56795 60000 51655 86,1 90,9
АО “УзРСТБ минг сум 3353 0 4760 0,0 142,0
Бюджетга туловлар минг сум 4936214 5516068 2518047 45,6 51,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 7201 10000 4719 47,2 65,5
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 174336 0 251239 0,0 144,1
Узбекмобайл минг сум 60 70 42 60,0 70,0
Коском МЧЖ минг сум 2344 2500 2363 94,5 100,8
Нафакада касаллар харажати минг сум 8740 21500 16998 79,1 194,5
Депозитария хизматига минг сум 4775 6208 5509 88,7 115,4
“Прогрес аудит” МЧЖ минг сум 5000 6000 5800 96,7 116,0
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 16667 20000 19130 95,7 114,8
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 4258 5535 6110 110,4 143,5
Дафн маросими учун минг сум 0 0 1196 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 1257 1508 1338 88,7 106,4
Обуна тулови минг сум 2820 0 0 0,0 0,0
Асосий воситалар износи (ижарага берилганлар) минг сум 3461481 3858906 3386032 87,7 97,8
Касб касаллиги (15-модда) минг сум 348412 381165 376944 98,9 108,2
Футболни ривожлантириш минг сум 2500 0 0 0,0 0,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 8459 8796 8500 96,6 100,5
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 1609 1930 1793 92,9 111,4
Хар хил туловлар минг сум 117871 151445 144109 95,2 122,3
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 775258 799298 290987 36,4 37,5
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 780991 799298 274379 34,3 35,1
7. Солик солиш базаси минг сум 780991 799298 274379 34,3 35,1
а) Фойда солиги минг сум 104080 95916 56171 58,6 54,0
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 676911 703382 218208 31,0 32,2
Ишчилар сони киши 31 37 37 100,0 119,4
Уртача ойлик иш хаки сум 2820355 2506705 2443473 97,5 86,6
Ишлаб чикариш рентабел. % 17,2 13,3 9,5 71,4 55,2
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 5766597 0 5747379 0,0 99,7
Кредитор карздорлик минг сум 2430071 0 1438935 0,0 59,2

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 9 ойлик якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Нет Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 9 ойлик
2018й           9 ойлик хақиқатда 2019й         9 ойлик режаси 2019й        9 ойлик хақиқатда 2019 йил        9 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   9 ой фактга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 383547 377200 354131 93,9 92,3
щебень фракции 40х70 м3 0 1250 2812 225,0 0,0
щебень фракции 5х20 м3 0 1700 3222 189,5 0,0
щебень фракции 20х40 м3 0 1250 1172 93,8 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 13000 15528 119,4 0,0
Камень бутовый гранитный м3 383547 360000 331397 92,1 86,4
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6288614 9351053 8958212 95,8 142,5
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 1981 0 5486 0,0 276,9
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (ижара) минг сум 6142593 3395572 3296801 97,1 53,7
3. Жами Даромад минг сум 12433188 12746625 12260499 96,2 98,6
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 5442399 9351053 8958212 95,8 164,6
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 8771554 9351053 8958212 95,8 102,1
4. Жами Харажат минг сум 9968639 12180914 11683633 95,9 117,2
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 1362 0 47 0,0 3,5
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 5228425 3945955 3917109 99,3 74,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 96107 16741 15305 91,4 15,9
2. электроэнергия минг сум 80877 135000 109989 81,5 136,0
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 155177 191520 204511 106,8 131,8
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4269578 3050930 2044528 67,0 47,9
5. асосий восита эскириши минг сум 137066 169537 164828 97,2 120,3
6. иш хаки фонди минг сум 133421 198963 195825 98,4 146,8
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 20013 23876 23499 98,4 117,4
8. эхтиёт кисмлар минг сум 159389 159388 175341 110,0 110,0
9. Бухоро ПДМ минг сум 52502 0 34402 0,0 65,5
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 83284 0 87432 0,0 105,0
Катта хажмдаги тошни кайта механизмда майдалаш минг сум 0 0 645130 0,0 0,0
Фронтал юклагич ва экскаватор ижараси хаки минг сум 0 0 205052 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 41011 0 11267 0,0 27,5
4.3 Давр харажатлари минг сум 4738852 8234959 7766477 94,3 163,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 712698 712697 717520 100,7 100,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 569769 606148 605555 99,9 106,3
иш хакига хисоблар 12% минг сум 85465 72704 72667 99,9 85,0
енгил автомашина харажати минг сум 15469 10084 9293 92,2 60,1
асосий восита эскириши минг сум 27873 23761 24268 102,1 87,1
сафар харажатлари минг сум 11405 0 4776 0,0 41,9
канцеллярия моллари учун минг сум 2717 0 961 0,0 35,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 4026154 7522262 7048957 93,7 175,1
Банк хизматига минг сум 37746 45000 45605 101,3 120,8
АО “УзРСТБ минг сум 2091 0 2508 0,0 119,9
Бюджетга туловлар минг сум 775160 4137051 3792513 91,7 489,3
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 5593 0 4521 0,0 80,8
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 0 174336 0,0 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 150 0 30 0,0 20,0
Коском МЧЖ минг сум 1487 0 1648 0,0 110,8
ООО “Unitel” алока минг сум 1310 0 1136 0,0 86,7
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 14345 0 12436 0,0 86,7
Депозитария хизматига минг сум 4502 0 4775 0,0 106,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 25000 25000 21667 86,7 86,7
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3159 3500 3098 88,5 98,1
Фахрий темирйулчи учун минг сум 781 950 922 97,1 118,1
Касб касаллиги минг сум 242369 260000 255689 98,3 105,5
Зиёвуддин Конун устиворл минг сум 1118 0 13056 0,0 11,7 бар
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 2561663 3046970 2636847 86,5 102,9
Хар хил туловлар минг сум 207689 3791 78170 2062,0 37,6
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 2463930 565711 571427 101,0 23,2
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 2464549 565711 576866 102,0 23,4
7. Солик солиш базаси минг сум 2464549 565711 576866 102,0 23,4
а) Фойда солиги минг сум 225569 67885 77330 113,9 34,3
б) инфраструктура солиги минг сум 216723 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 2022257 497826 499536 100,3 24,7
Ишчилар сони киши 29 31 31 100,0 106,9
Уртача ойлик иш хаки сум 2694215 2885703 2872330 99,5 106,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 47,1 14,3 14,7 102,8 31,2
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 3357743 0 4865563 0,0 144,9
Кредитор карздорлик минг сум 2905836 0 1669940 0,0 57,5

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                           молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 1-ярим йиллик
2018й           6 ойлик хақиқатда 2019й         6 ойлик режаси 2019й        6 ойлик хақиқатда 2019 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 296107 250000 268241 107,3 90,6
щебень известь фр.40х70мм м3 0 750 8528 11,3 бар 0,0
щебень известь фр.5х20мм м3 0 1000 3946 3,9 бар 0,0
щебень известь фр.20х40мм м3 0 750 0 0,0 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 7500 9009 120,1 0,0
Камень бутовый гранитный м3 296107 240000 246758 102,8 83,3
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 4698845 6234035 6539312 104,9 139,2
2.1 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 4076072 2263715 2254830 99,6 55,3
3. Жами Даромад минг сум 8774917 8497750 8794142 103,5 100,2
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3229839 6234035 6539312 104,9 202,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6437452 6234035 6539312 104,9 101,6
4. Жами Харажат минг сум 7040014 8120609 8403856 103,5 119,4
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 882 0 47 0,0 5,3
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 3797178 2630637 2910915 110,7 76,7
1. хом-ашё материаллари минг сум 7643 7761 2980 38,4 39,0
2. электроэнергия минг сум 52610 73548 68170 92,7 129,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 78009 127680 145913 114,3 187,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 3314698 2059748 1558169 75,6 47,0
5. асосий восита эскириши минг сум 91114 100000 79955 80,0 87,8
6. иш хаки фонди минг сум 90934 138965 137444 98,9 151,1
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 13640 16676 16493 98,9 120,9
8. эхтиёт кисмлар минг сум 15762 106259 160821 151,3 10,2 бар
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 65910 0 74108 0,0 112,4
10. Бухоро ПДМ минг сум 33138 0 34402 0,0 103,8
12. Катта хажмдаги тошларни кайта мех.майдала минг сум 0 0 475850 0,0 0,0
13. Фронтал погрузчик ва экскаватор ижара хаки минг сум 0 0 148470 0,0 0,0
14. Хар хил харажатлар минг сум 33720 0 8140 0,0 24,1
4.3 Давр харажатлари минг сум 3241954 5489972 5492894 100,1 169,4
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 459952 475132 490935 103,3 106,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 362423 410036 413011 100,7 114,0
иш хакига хисоблар 12% минг сум 54363 49096 49561 100,9 91,2
енгил автомашина харажати минг сум 12521 0 6707 0,0 53,6
асосий восита эскириши минг сум 18582 16000 16339 102,1 87,9
сафар харажатлари минг сум 9946 0 4356 0,0 43,8
канцеллярия моллари учун минг сум 2117 0 961 0,0 45,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 2782002 5014840 5001959 99,7 179,8
Банк хизматига минг сум 29058 36775 29854 81,2 102,7
АО “УзРСТБ минг сум 1373 0 1664 0,0 121,2
Бюджетга туловлар минг сум 552190 2541050 2727671 107,3 494,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 0 5000 3244 64,9 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 179686 174336 97,0 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Коском уяли алока минг сум 968 0 1057 0,0 109,2
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 965 0 737 0,0 76,4
Узбекмобайл минг сум 120 0 30 0,0 25,0
Депозитария хизматига минг сум 4502 5000 4775 95,5 106,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 25000 25000 21667 86,7 86,7
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2349 2500 1933 77,3 82,3
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темир йулчи учун минг сум 517 650 608 93,5 117,6
2 ёшгача болалар пули минг сум 2067 0 1430 0,0 69,2
Касб касаллиги минг сум 163055 175000 168586 96,3 103,4
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 0 0 10061 0,0 0,0
Госкомгеология (лицензия) минг сум 861 0 0 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 1708578 2044179 1787435 87,4 104,6
Хар хил туловлар минг сум 148408 0 66871 0,0 45,1
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 1734903 377141 387907 102,9 22,4
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 1734903 377141 390286 103,5 22,5
7. Солик солиш базаси минг сум 1734903 377141 390286 103,5 22,5
а) Фойда солиги минг сум 316320 45257 50903 112,5 16,1
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 1418583 331884 339383 102,3 23,9
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2518650 3050006 3058083 100,3 121,4
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 45,7 14,3 13,4 93,7 29,3
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2925831 0 5343636 0,0 182,6
Кредитор карздорлик минг сум 3917552 0 2707826 0,0 69,1

 

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 1-чорак бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 1 чорак
2018й           1 чорак хақиқатда 2019й         1 чорак режаси 2019й        1 чорак хақиқатда 2019 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда 2018 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 122355 122800 142743 116,2 116,7
щебень известь фр.40х70мм м3 0 250 3698 14,8 бар. 0,0
щебень известь фр.5х20мм м3 0 300 1532 510,7 0,0
щебень известь фр.20х40мм м3 0 250 0 0,0 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 2000 4058 202,9 0,0
Камень бутовый гранитный м3 122355 120000 133455 111,2 109,1
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3805716 3117017 3519927 112,9 92,5
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 0 0 226 0,0 0,0
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 0 1131857 1120546 99,0 0,0
3. Жами Даромад минг сум 3805716 4248874 4640699 109,2 121,9
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3805716 3117017 3519927 112,9 92,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 3343312 3117017 3519927 112,9 105,3
4. Жами Харажат минг сум 3200229 4060304 4447390 109,5 139,0
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 18 0 47 0,0 261,1
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2384319 1526667 1618190 106,0 67,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 7530 1250 1001 80,1 13,3
2. электроэнергия минг сум 22324 30000 30037 100,1 134,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 24169 86340 73368 85,0 303,6
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1283342 898100 914357 101,8 71,2
5. асосий восита эскириши минг сум 899846 40000 39978 99,9 4,4
6. иш хаки фонди минг сум 38236 62635 61319 97,9 160,4
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 5735 7440 7358 98,9 128,3
8. эхтиёт кисмлар минг сум 6625 96130 96676 100,6 1459,3
9. Реэлторлик хизмати минг сум 17037 0 0 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 13564 20000 19363 96,8 142,8
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 65911 25000 26305 105,2 39,9
12. Вторичное дробление минг сум 0 253272 258635 102,1 0,0
13. Ижара (Фрон.юк.ва ЭКГ) минг сум 0 0 83381 0,0 0,0
Хар хил харажатлар минг сум 0 6500 6412 98,6 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 815892 2533637 2829153 111,7 346,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 196352 218856 218067 99,6 111,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 151299 184890 181025 97,9 119,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 22695 22187 21723 97,9 95,7
енгил автомашина харажати минг сум 3022 3316 3361 101,4 111,2
асосий восита эскириши минг сум 9291 8463 8379 99,0 90,2
сафар харажатлари минг сум 8428 0 3011 0,0 35,7
канцеллярия моллари учун минг сум 1617 0 568 0,0 35,1
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 619540 2314781 2611086 112,8 421,5
Банк хизматига минг сум 12359 15000 14233 94,9 115,2
АО “УзРСТБ минг сум 655 0 819 0,0 125,0
Бюджетга туловлар минг сум 241358 1350263 1439360 106,6 596,4
Касб касаллиги минг сум 77168 0 84293 0,0 109,2
Нафакахур (касаллик харажати) минг сум 0 0 3383 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 0 135000 0,0 97,7
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2912 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 90 0 0 0,0 0,0
Коском минг сум 527 0 493 0,0 93,5
Депозитария хизматига минг сум 647 0 1215 0,0 187,8
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 25000 5000 20,0 100,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Моддий ёрдам (нафакахур) минг сум 0 0 811 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 768 800 812 101,5 105,7
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 258 0 304 0,0 117,8
2 ёшгача болалар пули минг сум 1033 0 1155 0,0 111,8
Мулк сармоя брокерлик уйи минг сум 0 0 188 0,0 0,0
ООО “Unitel” (алока хизмати) минг сум 0 0 310 0,0 0,0
Износ основ.средств (ижара) минг сум 0 893718 893718 100,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 138545 30000 29992 100,0 21,6
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 605487 188570 193130 102,4 31,9
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 615487 188570 193309 102,5 31,4
7. Солик суммаси минг сум 138012 22628 24063 106,3 17,4
а) Фойда солиги минг сум 138012 22628 24063 106,3 17,4
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 467475 165942 169246 102,0 36,2
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2105944 2750278 2692712 97,9 127,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 25,4 12,4 11,9 96,0 46,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2534449 0 5144934 0,0 203,0
Кредитор карздорлик минг сум 5310742 0 2896327 0,0 54,5

 

Menu