“Гранит” АЖнинг 2020 йил 9 ойлик якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти тахлили 
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2020 йил 9 ойлик
2019й           9 ойлик хақиқатда 2020й         9 ойлик режаси 2020й        9 ойлик хақиқатда 2020 йил        9 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2019 й.   9 ой фактга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 354131 383000 166811 43,6 47,1
щебень фракции 40х70 м3 2812 5000 8093 161,9 287,8
щебень фракции 5х20 м3 3222 2500 3100 124,0 96,2
щебень фракции 20х40 м3 1172 1500 3100 206,7 264,5
Камень бут. известняковый м3 15528 14000 9566 68,3 61,6
Камень бутовый гранитный м3 331397 360000 142952 39,7 43,1
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 8958212 9942993 4360942 43,9 48,7
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 5486 0 4069 0,0 74,2
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (ижара) минг сум 3296801 3395572 3070781 90,4 93,1
3. Жами Даромад минг сум 12260499 13338565 7435792 55,7 60,6
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 9394108 9942993 4360942 43,9 46,4
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 9423198 9942993 4360942 43,9 46,3
4. Жами Харажат минг сум 11683633 12739091 7211225 56,6 61,7
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 47 0 131 0,0 278,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 3917109 4487671 1002319 22,3 25,6
1. хом-ашё материаллари минг сум 15305 21427 9095 42,4 59,4
2. электроэнергия минг сум 109989 202500 49740 24,6 45,2
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 204511 147972 63569 43,0 31,1
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 2044528 2850803 525898 18,4 25,7
5. асосий восита эскириши минг сум 164828 159631 53585 33,6 32,5
6. иш хаки фонди минг сум 195825 234990 87945 37,4 44,9
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 23499 28198 5141 18,2 21,9
8. эхтиёт кисмлар минг сум 175341 159388 9525 6,0 5,4
9. Бухоро ПДМ минг сум 34402 0 0 0,0 0,0
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 87432 181352 65487 36,1 74,9
11.Катта хажмдаги тошни кайта механизмда майдалаш минг сум 645130 501410 103821 20,7 16,1
12.ISO 9001:2015 буйича аудит минг сум 0 0 9992 0,0 0,0
13.Лаборатория хизмати учун минг сум 0 0 10858 0,0 0,0
14.Фронтал юклагич ва экскаватор ижараси хаки минг сум 205052 0 0 0,0 0,0
15. Хар хил харажатлар минг сум 11267 0 7663 0,0 68,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 7766477 8251420 6208775 75,2 79,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 717520 712698 621603 87,2 86,6
шу жумладан: Иш хаки минг сум 605555 599743 539813 90,0 89,1
иш хакига хисоблар 12% минг сум 72667 71978 38375 53,3 52,8
енгил автомашина харажати минг сум 9293 15010 14643 97,6 157,6
асосий восита эскириши минг сум 24268 25967 25014 96,3 103,1
сафар харажатлари минг сум 4776 0 3758 0,0 78,7
канцеллярия моллари учун минг сум 961 0 0 0,0 0,0
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 7048957 7538722 5587172 74,1 79,3
Банк хизматига минг сум 45605 45000 32213 71,6 70,6
АО “УзРСТБ минг сум 2508 0 3790 0,0 151,1
Бюджетга туловлар минг сум 3792513 4137051 1777657 43,0 46,9
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 4521 0 1855 0,0 41,0
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 174336 0 251239 0,0 144,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 0 0 11173 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 30 0 27 0,0 90,0
Коском МЧЖ минг сум 1648 0 1836 0,0 111,4
ООО “Unitel” алока минг сум 1136 0 1445 0,0 127,2
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 12436 0 13233 0,0 106,4
Депозитария хизматига минг сум 4775 0 6347 0,0 132,9
Аудиторлик хизмати учун минг сум 21667 25000 24930 99,7 115,1
Савдо Саноат Палатаси минг сум 0 0 3345 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3098 4030 6110 151,6 197,2
Фахрий темирйулчи учун минг сум 922 1006 1004 99,8 108,9
Касб касаллиги минг сум 255689 285874 284941 99,7 111,4
Зиёвуддин Конун устиворл минг сум 13056 0 16200 0,0 124,1
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 2636847 3036970 3078816 101,4 116,8
2 ёшгача болалар нафакаси минг сум 0 0 434 0,0 0,0
Дафн маросими учун минг сум 0 0 1196 0,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 78170 3791 69381 18,3 бар 88,8
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 571427 599474 220629 36,8 38,6
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 576866 599474 224567 37,5 38,9
7. Солик солиш базаси минг сум 576866 599474 224567 37,5 38,9
а) Фойда солиги минг сум 77330 71937 46099 64,1 59,6
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 499536 527537 178468 33,8 35,7
Ишчилар сони киши 31 31 31 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2872330 2991875 2708441 90,5 94,3
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 14,7 13,4 22,4 167,2 152,4
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 4865563 0 6143620 0,0 126,3
Кредитор карздорлик минг сум 1669940 0 1685124 0,0 100,9

 

    “Гранит” АЖнинг 2020 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                           молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2020 йил 1-ярим йиллик
2019й           6 ойлик хақиқатда 2020й         6 ойлик режаси 2020й        6 ойлик хақиқатда 2020 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2019 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 268241 253500 111774 44,1 41,7
щебень известь фр.40х70мм м3 8528 3000 4420 147,3 51,8
щебень известь фр.5х20мм м3 3946 1500 1631 108,7 41,3
щебень известь фр.20х40мм м3 0 1000 1631 163,1 0,0
Камень бут. известняковый м3 9009 8000 9010 112,6 100,0
Камень бутовый гранитный м3 246758 240000 95082 39,6 38,5
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6539312 6628662 2922139 44,1 44,7
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 2426 0 3544 0,0 146,1
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 2252404 2263715 2096254 92,6 93,1
3. Жами Даромад минг сум 8794142 8892377 5021937 56,5 57,1
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 6539312 6628662 2922139 44,1 44,7
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6539312 6628662 2922139 44,1 44,7
4. Жами Харажат минг сум 8403856 8492729 4795524 56,5 57,1
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 47 0 131 0,0 278,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2910915 2991780 467377 15,6 16,1
1. хом-ашё материаллари минг сум 2980 22964 5387 23,5 180,8
2. электроэнергия минг сум 68170 135000 19137 14,2 28,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 145913 98648 24233 24,6 16,6
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1558169 1799323 274770 15,3 17,6
5. асосий восита эскириши минг сум 79955 91360 22431 24,6 28,1
6. иш хаки фонди минг сум 137444 126744 31582 24,9 23,0
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 16493 15209 2970 19,5 18,0
8. эхтиёт кисмлар минг сум 160821 106259 347 0,3 0,2
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 74108 0 31909 0,0 43,1
10. Бухоро ПДМ минг сум 34402 0 0 0,0 0,0
12. Катта хажмдаги тошларни кайта мех.майдала минг сум 475850 596273 43892 7,4 9,2
13. Фронтал погрузчик ва экскаватор ижара хаки минг сум 148470 0 0 0,0 0,0
14. ИСО 9001/2015 буйича укитиш, аудит хизмати у-н минг сум 0 0 6224 0,0 0,0
15. Лаборатория хизмати минг сум 0 0 3382 0,0 0,0
16. Хар хил харажатлар минг сум 8140 0 1113 0,0 13,7
4.3 Давр харажатлари минг сум 5492894 5500949 4328016 78,7 78,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 490935 475132 461963 97,2 94,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 413011 398883 394089 98,8 95,4
иш хакига хисоблар 12% минг сум 49561 47843 36918 77,2 74,5
енгил автомашина харажати минг сум 6707 11466 11439 99,8 170,6
асосий восита эскириши минг сум 16339 16940 16675 98,4 102,1
сафар харажатлари минг сум 4356 0 2842 0,0 65,2
канцеллярия моллари учун минг сум 961 0 0 0,0 0,0
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 5001959 5025817 3866053 76,9 77,3
Банк хизматига минг сум 29854 30000 10854 36,2 36,4
АО “УзРСТБ минг сум 1664 0 2821 0,0 169,5
Бюджетга туловлар минг сум 2727671 2303300 1241823 53,9 45,5
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 3244 0 447 0,0 13,8
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 174336 256637 251239 97,9 144,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 0 0 11173 0,0 0,0
Коском МЧЖ уяли алока минг сум 1057 0 1310 0,0 123,9
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 737 0 1096 0,0 148,7
Узбекмобайл минг сум 30 0 11 0,0 36,7
Депозитария хизматига минг сум 4775 5000 1578 31,6 33,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 21667 30000 5800 19,3 26,8
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 1933 4000 3666 91,7 189,7
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темир йулчи учун минг сум 608 700 669 95,6 110,0
2 ёшгача болалар пули минг сум 1430 0 0 0,0 0,0
Касб касаллиги минг сум 168586 219162 193043 88,1 114,5
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 10061 13000 12477 96,0 124,0
Госкомгеология (лицензия) минг сум 0 0 1784 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 1787435 2077086 2065334 99,4 115,5
Хар хил туловлар минг сум 66871 86932 60928 70,1 91,1
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 387907 399648 223000 55,8 57,5
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 390286 399648 226413 56,7 58,0
7. Солик солиш базаси минг сум 390286 399648 13577 3,4 3,5
а) Фойда солиги минг сум 50903 47958 11337 23,6 22,3
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 339383 351690 2240 0,6 0,7
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 3058083 2920150 2880694 98,6 94,2
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 13,4 13,4 2,9 21,6 21,6
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 5766597 0 7668396 0,0 133,0
Кредитор карздорлик минг сум 2430071 0 3575261 0,0 147,1

 

    “Гранит” АЖнинг 2020 йил 1-чорак бўйича                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2020 йил 1 чорак
2019 й           1 чорак хақиқатда 2020 й         1 чорак режаси 2020 й        1 чорак хақиқатда 2020 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда 2019 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 142743 124000 7210 5,8 5,1
щебень известь фр.40х70мм м3 3698 1000 1348 134,8 36,5
щебень известь фр.5х20мм м3 1532 500 402 80,4 26,2
щебень известь фр.20х40мм м3 0 500 402 80,4 0,0
Камень бут. известняковый м3 4058 2000 1246 62,3 30,7
Камень бутовый гранитный м3 133455 120000 3812 3,2 2,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3519927 3314331 253595 7,7 7,2
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 226 0 1347 0,0 0,0
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 1120546 1131857 1081178 95,5 96,5
3. Жами Даромад минг сум 4640699 4446188 1336120 30,1 28,8
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3519927 3314331 1334773 40,3 37,9
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 3519927 3314331 1334773 40,3 37,9
4. Жами Харажат минг сум 4447390 4246364 1548956 36,5 34,8
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 47 0 131 0,0 278,7
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 1618190 1495890 0 0,0 0,0
1. хом-ашё материаллари минг сум 1001 99424 0 0,0 0,0
2. электроэнергия минг сум 30037 67500 0 0,0 0,0
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 73368 49324 0 0,0 0,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 914357 950268 0 0,0 0,0
5. асосий восита эскириши минг сум 39978 45251 0 0,0 0,0
6. иш хаки фонди минг сум 61319 76755 0 0,0 0,0
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 7358 9210 0 0,0 0,0
8. эхтиёт кисмлар минг сум 96676 53130 0 0,0 0,0
9. ISO 9001:2015 аудит минг сум 0 25000 0 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 19363 0 0 0,0 0,0
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 26305 30000 0 0,0 0,0
12. Вторичное дробление минг сум 258635 0 0 0,0 0,0
13. Ижара (Фрон.юк.ва ЭКГ) минг сум 83381 83687 0 0,0 0,0
Хар хил харажатлар минг сум 6412 6341 0 0,0 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 2829153 2750474 1548825 56,3 54,7
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 218067 284965 295808 103,8 135,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 181025 246952 246463 99,8 136,1
иш хакига хисоблар 15% минг сум 21723 29634 29576 99,8 136,2
енгил автомашина харажати минг сум 3361 0 9019 0,0 268,3
асосий восита эскириши минг сум 8379 8379 8338 99,5 99,5
сафар харажатлари минг сум 3011 0 2412 0,0 80,1
канцеллярия моллари учун минг сум 568 0 0 0,0 0,0
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 2611086 2465509 1253017 50,8 48,0
Банк хизматига минг сум 14233 15000 1142 7,6 8,0
АО “УзРСТБ минг сум 819 0 1851 0,0 226,0
Бюджетга туловлар минг сум 1439360 1292435 100629 7,8 7,0
Касб касаллиги минг сум 84293 97750 94886 97,1 112,6
Нафакахур (касаллик харажати) минг сум 3383 0 10072 0,0 297,7
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 135000 0 0 0,0 0,0
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Коском МЧЖ минг сум 493 0 586 0,0 118,9
Депозитария хизматига минг сум 1215 0 304 0,0 25,0
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 25000 0 0,0 0,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 811 1000 447 44,7 55,1
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 812 1000 0 0,0 0,0
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 304 350 334 95,4 109,9
2 ёшгача болалар пули минг сум 1155 0 0 0,0 0,0
Мулк сармоя брокерлик уйи минг сум 188 0 211 0,0 112,2
ООО “Unitel” (алока хизмати) минг сум 310 0 177 0,0 57,1
Износ основ.средств (ижара) минг сум 893718 1032974 1032667 100,0 115,5
Хар хил туловлар минг сум 29992 0 9711 0,0 32,4
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 193130 199824 0 0,0 0,0
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 193309 199824 0 0,0 0,0
7. Солик суммаси минг сум 24063 23979 0 0,0 0,0
а) Фойда солиги минг сум 24063 23979 0 0,0 0,0
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 169246 175845 -212836 -121,0 -125,8
Ишчилар сони киши 30 31 31 100,0 103,3
Уртача ойлик иш хаки сум 2692712 3480720 3471516 99,7 128,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 11,9 13,4 0,0 0,0 0,0
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 5144934 0 6300771 0,0 122,5
Кредитор карздорлик минг сум 2896327 0 2825558 0,0 97,6

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил Йиллик
2018 й           12 ойлик хақиқатда 2019 й         12 ойлик режаси 2019 й        12 ойлик хақиқатда 2019 йил        12 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   12 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 530131 500000 486097 97,2 91,7
щебень известь фрак. 5х20 м3 2905 2000 3831 191,6 131,9
щебень известь фрак. 20х40 м3 1461 1500 2058 137,2 140,9
щебень известь фрак. 40х70 м3 10052 1500 11206 747,1 111,5
щебень известь фрак. 0х5 м3 416 0 2085 0,0 501,2
Харсанг тош известняк м3 19181 15000 50432 336,2 262,9
Харсанг тош гранит м3 496116 480000 416485 86,8 83,9
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 8001800 12468070 11235783 90,1 140,4
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 7646 0 5780 0,0 75,6
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 8209879 4527430 4210675 93,0 51,3
3. Жами Даромад минг сум 16219325 16995500 15452238 90,9 95,3
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 8001800 12468070 12498300 100,2 156,2
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 11907697 12468070 12498300 100,2 105,0
4. Жами Харажат минг сум 13709039 16241218 14671247 90,3 107,0
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 1933 0 47 0,0 2,4
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 6817001 5261274 4550651 86,5 66,8
1. хом-ашё материаллари минг сум 110573 110000 41369 37,6 37,4
2. электроэнергия минг сум 113432 180000 160060 88,9 141,1
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 270434 255360 254300 99,6 94,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 5244138 3054075 2072422 67,9 39,5
5. асосий восита эскириши минг сум 180666 269841 267762 99,2 148,2
6. иш хаки фонди минг сум 203416 249536 244343 97,9 120,1
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 30512 29944 29321 97,9 96,1
8. эхтиёт кисмлар минг сум 272440 212518 232632 109,5 85,4
9. Бухоро ПДМ минг сум 71865 0 34402 0,0 47,9
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 144808 0 109295 0,0 75,5
11. Катта хажмдаги тошларни механизмда кайтадан майдалаш минг сум 0 900000 812960 90,3 0,0
Экскаватор ва Фронтал юклагич ижараси минг сум 0 0 260676 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 174717 0 31109 0,0 17,8
4.3 Давр харажатлари минг сум 6890105 10979944 10120549 92,2 146,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 1893854 950263 956397 100,6 50,5
шу жумладан: Иш хаки минг сум 838972 808186 804829 99,6 95,9
иш хакига хисоблар 12% минг сум 125846 96982 96579 99,6 76,7
енгил автомашина харажати минг сум 21574 15680 15144 96,6 70,2
асосий восита эскириши минг сум 890846 29415 32100 109,1 3,6
сафар харажатлари минг сум 12975 0 5757 0,0 44,4
канцеллярия моллари учун минг сум 3641 0 1988 0,0 54,6
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 4996251 10029681 9164152 91,4 183,4
Банк хизматига минг сум 56213 60000 56795 94,7 101,0
АО “УзРСТБ минг сум 2851 0 3353 0,0 117,6
ISO 9001:2015 СБТ тулови минг сум 26483 0 0 0,0 0,0
Бюджетга туловлар минг сум 1026344 5416818 4936214 91,1 481,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 9137 10000 7201 72,0 78,8
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 180000 174336 96,9 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 180 0 60 0,0 33,3
Коском МЧЖ минг сум 2060 0 2344 0,0 113,8
Нафакада касаллар харажати минг сум 20018 21500 8740 40,7 43,7
Депозитария хизматига минг сум 5344 5000 4775 95,5 89,4
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 5000 5000 100,0 100,0
“Марикон аудит” МЧЖ минг сум 20000 20000 16667 83,3 83,3
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3159 4500 4258 94,6 134,8
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 1067 1300 1257 96,7 117,8
Обуна тулови минг сум 7732 0 2820 0,0 36,5
Асосий воситалар износи (ижара) минг сум 2561663 3690474 3461481 93,8 135,1
Касб касаллиги (15-модда) минг сум 321554 369787 348412 94,2 108,4
Футболни ривожлантириш минг сум 0 0 2500 0,0 0,0
Узагросугурта Пахтачи фил. минг сум 6766 8796 8459 96,2 125,0
ООО “Unitel” уяли алока минг сум 2062 0 1609 0,0 78,0
Хар хил туловлар минг сум 776627 236506 117871 49,8 15,2
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 1178015 754282 775258 102,8 65,8
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 2510286 754282 780991 103,5 31,1
7. Солик солиш базаси минг сум 2510286 754282 780991 103,5 31,1
а) Фойда солиги минг сум 479562 90514 104080 115,0 21,7
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 2030724 663768 676911 102,0 33,3
Ишчилар сони киши 31 31 31 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2802118 2843339 2820355 99,2 100,7
Ишлаб чикариш рентабел. % 36,8 14,3 17,2 120,3 46,7
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 3953087 0 5766597 0,0 145,9
Кредитор карздорлик минг сум 2650993 0 2430071 0,0 91,7

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 9 ойлик якуни бўйича                                                                            молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 9 ойлик
2018й           9 ойлик хақиқатда 2019й         9 ойлик режаси 2019й        9 ойлик хақиқатда 2019 йил        9 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   9 ой фактга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 383547 377200 354131 93,9 92,3
щебень фракции 40х70 м3 0 1250 2812 225,0 0,0
щебень фракции 5х20 м3 0 1700 3222 189,5 0,0
щебень фракции 20х40 м3 0 1250 1172 93,8 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 13000 15528 119,4 0,0
Камень бутовый гранитный м3 383547 360000 331397 92,1 86,4
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 6288614 9351053 8958212 95,8 142,5
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 1981 0 5486 0,0 276,9
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари (ижара) минг сум 6142593 3395572 3296801 97,1 53,7
3. Жами Даромад минг сум 12433188 12746625 12260499 96,2 98,6
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 5442399 9351053 8958212 95,8 164,6
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 8771554 9351053 8958212 95,8 102,1
4. Жами Харажат минг сум 9968639 12180914 11683633 95,9 117,2
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 1362 0 47 0,0 3,5
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 5228425 3945955 3917109 99,3 74,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 96107 16741 15305 91,4 15,9
2. электроэнергия минг сум 80877 135000 109989 81,5 136,0
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 155177 191520 204511 106,8 131,8
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 4269578 3050930 2044528 67,0 47,9
5. асосий восита эскириши минг сум 137066 169537 164828 97,2 120,3
6. иш хаки фонди минг сум 133421 198963 195825 98,4 146,8
7. иш хакига хисоб. (12%) минг сум 20013 23876 23499 98,4 117,4
8. эхтиёт кисмлар минг сум 159389 159388 175341 110,0 110,0
9. Бухоро ПДМ минг сум 52502 0 34402 0,0 65,5
10. Сертификатлаш ишлари минг сум 83284 0 87432 0,0 105,0
Катта хажмдаги тошни кайта механизмда майдалаш минг сум 0 0 645130 0,0 0,0
Фронтал юклагич ва экскаватор ижараси хаки минг сум 0 0 205052 0,0 0,0
11. Хар хил харажатлар минг сум 41011 0 11267 0,0 27,5
4.3 Давр харажатлари минг сум 4738852 8234959 7766477 94,3 163,9
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 712698 712697 717520 100,7 100,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 569769 606148 605555 99,9 106,3
иш хакига хисоблар 12% минг сум 85465 72704 72667 99,9 85,0
енгил автомашина харажати минг сум 15469 10084 9293 92,2 60,1
асосий восита эскириши минг сум 27873 23761 24268 102,1 87,1
сафар харажатлари минг сум 11405 0 4776 0,0 41,9
канцеллярия моллари учун минг сум 2717 0 961 0,0 35,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 4026154 7522262 7048957 93,7 175,1
Банк хизматига минг сум 37746 45000 45605 101,3 120,8
АО “УзРСТБ минг сум 2091 0 2508 0,0 119,9
Бюджетга туловлар минг сум 775160 4137051 3792513 91,7 489,3
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 5593 0 4521 0,0 80,8
Мукофот пули минг сум 0 0 0 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 0 174336 0,0 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 150 0 30 0,0 20,0
Коском МЧЖ минг сум 1487 0 1648 0,0 110,8
ООО “Unitel” алока минг сум 1310 0 1136 0,0 86,7
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 14345 0 12436 0,0 86,7
Депозитария хизматига минг сум 4502 0 4775 0,0 106,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 25000 25000 21667 86,7 86,7
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 3159 3500 3098 88,5 98,1
Фахрий темирйулчи учун минг сум 781 950 922 97,1 118,1
Касб касаллиги минг сум 242369 260000 255689 98,3 105,5
Зиёвуддин Конун устиворл минг сум 1118 0 13056 0,0 11,7 бар
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 2561663 3046970 2636847 86,5 102,9
Хар хил туловлар минг сум 207689 3791 78170 2062,0 37,6
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 2463930 565711 571427 101,0 23,2
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 2464549 565711 576866 102,0 23,4
7. Солик солиш базаси минг сум 2464549 565711 576866 102,0 23,4
а) Фойда солиги минг сум 225569 67885 77330 113,9 34,3
б) инфраструктура солиги минг сум 216723 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 2022257 497826 499536 100,3 24,7
Ишчилар сони киши 29 31 31 100,0 106,9
Уртача ойлик иш хаки сум 2694215 2885703 2872330 99,5 106,6
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 47,1 14,3 14,7 102,8 31,2
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 3357743 0 4865563 0,0 144,9
Кредитор карздорлик минг сум 2905836 0 1669940 0,0 57,5

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича                           молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 1-ярим йиллик
2018й           6 ойлик хақиқатда 2019й         6 ойлик режаси 2019й        6 ойлик хақиқатда 2019 йил        6 ойлик   режасига нисбатан хақиқатда         % 2018 й.   6 ойга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 296107 250000 268241 107,3 90,6
щебень известь фр.40х70мм м3 0 750 8528 11,3 бар 0,0
щебень известь фр.5х20мм м3 0 1000 3946 3,9 бар 0,0
щебень известь фр.20х40мм м3 0 750 0 0,0 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 7500 9009 120,1 0,0
Камень бутовый гранитный м3 296107 240000 246758 102,8 83,3
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 4698845 6234035 6539312 104,9 139,2
2.1 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 4076072 2263715 2254830 99,6 55,3
3. Жами Даромад минг сум 8774917 8497750 8794142 103,5 100,2
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3229839 6234035 6539312 104,9 202,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 6437452 6234035 6539312 104,9 101,6
4. Жами Харажат минг сум 7040014 8120609 8403856 103,5 119,4
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 882 0 47 0,0 5,3
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 3797178 2630637 2910915 110,7 76,7
1. хом-ашё материаллари минг сум 7643 7761 2980 38,4 39,0
2. электроэнергия минг сум 52610 73548 68170 92,7 129,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 78009 127680 145913 114,3 187,0
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 3314698 2059748 1558169 75,6 47,0
5. асосий восита эскириши минг сум 91114 100000 79955 80,0 87,8
6. иш хаки фонди минг сум 90934 138965 137444 98,9 151,1
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 13640 16676 16493 98,9 120,9
8. эхтиёт кисмлар минг сум 15762 106259 160821 151,3 10,2 бар
9. Сертификатлаш ишлари минг сум 65910 0 74108 0,0 112,4
10. Бухоро ПДМ минг сум 33138 0 34402 0,0 103,8
12. Катта хажмдаги тошларни кайта мех.майдала минг сум 0 0 475850 0,0 0,0
13. Фронтал погрузчик ва экскаватор ижара хаки минг сум 0 0 148470 0,0 0,0
14. Хар хил харажатлар минг сум 33720 0 8140 0,0 24,1
4.3 Давр харажатлари минг сум 3241954 5489972 5492894 100,1 169,4
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 459952 475132 490935 103,3 106,7
шу жумладан: Иш хаки минг сум 362423 410036 413011 100,7 114,0
иш хакига хисоблар 12% минг сум 54363 49096 49561 100,9 91,2
енгил автомашина харажати минг сум 12521 0 6707 0,0 53,6
асосий восита эскириши минг сум 18582 16000 16339 102,1 87,9
сафар харажатлари минг сум 9946 0 4356 0,0 43,8
канцеллярия моллари учун минг сум 2117 0 961 0,0 45,4
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 2782002 5014840 5001959 99,7 179,8
Банк хизматига минг сум 29058 36775 29854 81,2 102,7
АО “УзРСТБ минг сум 1373 0 1664 0,0 121,2
Бюджетга туловлар минг сум 552190 2541050 2727671 107,3 494,0
Моддий ёрдам (пенсионер) минг сум 0 5000 3244 64,9 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 179686 174336 97,0 126,1
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 3771 0 0 0,0 0,0
Коском уяли алока минг сум 968 0 1057 0,0 109,2
OOO “Unitel” уяли алока минг сум 965 0 737 0,0 76,4
Узбекмобайл минг сум 120 0 30 0,0 25,0
Депозитария хизматига минг сум 4502 5000 4775 95,5 106,1
Аудиторлик хизмати учун минг сум 25000 25000 21667 86,7 86,7
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 2349 2500 1933 77,3 82,3
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темир йулчи учун минг сум 517 650 608 93,5 117,6
2 ёшгача болалар пули минг сум 2067 0 1430 0,0 69,2
Касб касаллиги минг сум 163055 175000 168586 96,3 103,4
Нафакадаги касаллар хараж минг сум 0 0 10061 0,0 0,0
Госкомгеология (лицензия) минг сум 861 0 0 0,0 0,0
Ижарага берилган асосий воситалар износи минг сум 1708578 2044179 1787435 87,4 104,6
Хар хил туловлар минг сум 148408 0 66871 0,0 45,1
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 1734903 377141 387907 102,9 22,4
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 1734903 377141 390286 103,5 22,5
7. Солик солиш базаси минг сум 1734903 377141 390286 103,5 22,5
а) Фойда солиги минг сум 316320 45257 50903 112,5 16,1
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 1418583 331884 339383 102,3 23,9
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2518650 3050006 3058083 100,3 121,4
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 45,7 14,3 13,4 93,7 29,3
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2925831 0 5343636 0,0 182,6
Кредитор карздорлик минг сум 3917552 0 2707826 0,0 69,1

 

 

    “Гранит” АЖнинг 2019 йил 1-чорак бўйича  молиявий-хўжалик фаолияти тахлили
Кўрсаткичлар номи ўлчов бирлиги  2019 йил 1 чорак
2018й           1 чорак хақиқатда 2019й         1 чорак режаси 2019й        1 чорак хақиқатда 2019 йил  1-чорак  режасига нисбатан хақиқатда 2018 й.   1 чоракга нисбатан          %
1. Махсулот ишлаб чикариш м3 122355 122800 142743 116,2 116,7
щебень известь фр.40х70мм м3 0 250 3698 14,8 бар. 0,0
щебень известь фр.5х20мм м3 0 300 1532 510,7 0,0
щебень известь фр.20х40мм м3 0 250 0 0,0 0,0
Камень бут. известняковый м3 0 2000 4058 202,9 0,0
Камень бутовый гранитный м3 122355 120000 133455 111,2 109,1
2. Махсулотларни сотишдан соф тушум минг сум 3805716 3117017 3519927 112,9 92,5
2.1 Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 0 0 226 0,0 0,0
2.2 Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари минг сум 0 1131857 1120546 99,0 0,0
3. Жами Даромад минг сум 3805716 4248874 4640699 109,2 121,9
Амалдаги нархлардаги махсулот хажми минг сум 3805716 3117017 3519927 112,9 92,5
Солиштирма нархлардаги махсулот хажми минг сум 3343312 3117017 3519927 112,9 105,3
4. Жами Харажат минг сум 3200229 4060304 4447390 109,5 139,0
4.1 Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари минг сум 18 0 47 0,0 261,1
4.2 Сотилган махсулотларни таннархи  жумладан: минг сум 2384319 1526667 1618190 106,0 67,9
1. хом-ашё материаллари минг сум 7530 1250 1001 80,1 13,3
2. электроэнергия минг сум 22324 30000 30037 100,1 134,6
3. ёнилги ва мойлаш махсул. минг сум 24169 86340 73368 85,0 303,6
4. бургулаш ва портлатиш ишлари минг сум 1283342 898100 914357 101,8 71,2
5. асосий восита эскириши минг сум 899846 40000 39978 99,9 4,4
6. иш хаки фонди минг сум 38236 62635 61319 97,9 160,4
7. иш хакига хисоб. (15%) минг сум 5735 7440 7358 98,9 128,3
8. эхтиёт кисмлар минг сум 6625 96130 96676 100,6 1459,3
9. Реэлторлик хизмати минг сум 17037 0 0 0,0 0,0
10. Бухоро ПДМ минг сум 13564 20000 19363 96,8 142,8
11. Сертификатлаш ишлари минг сум 65911 25000 26305 105,2 39,9
12. Вторичное дробление минг сум 0 253272 258635 102,1 0,0
13. Ижара (Фрон.юк.ва ЭКГ) минг сум 0 0 83381 0,0 0,0
Хар хил харажатлар минг сум 0 6500 6412 98,6 0,0
4.3 Давр харажатлари минг сум 815892 2533637 2829153 111,7 346,8
а) Сотиш харажатлари минг сум 0 0 0 0,0 0,0
б) Маьмурий харажатлар минг сум 196352 218856 218067 99,6 111,1
шу жумладан: Иш хаки минг сум 151299 184890 181025 97,9 119,6
иш хакига хисоблар 15% минг сум 22695 22187 21723 97,9 95,7
енгил автомашина харажати минг сум 3022 3316 3361 101,4 111,2
асосий восита эскириши минг сум 9291 8463 8379 99,0 90,2
сафар харажатлари минг сум 8428 0 3011 0,0 35,7
канцеллярия моллари учун минг сум 1617 0 568 0,0 35,1
в) Бошка операцион харажатлар  жумладан: минг сум 619540 2314781 2611086 112,8 421,5
Банк хизматига минг сум 12359 15000 14233 94,9 115,2
АО “УзРСТБ минг сум 655 0 819 0,0 125,0
Бюджетга туловлар минг сум 241358 1350263 1439360 106,6 596,4
Касб касаллиги минг сум 77168 0 84293 0,0 109,2
Нафакахур (касаллик харажати) минг сум 0 0 3383 0,0 0,0
12-модда (имтиёзли пенсия) минг сум 138220 0 135000 0,0 97,7
Мехнатга кобилиятсизлик учун (касаллик варакаси) минг сум 2912 0 0 0,0 0,0
Узбекмобайл минг сум 90 0 0 0,0 0,0
Коском минг сум 527 0 493 0,0 93,5
Депозитария хизматига минг сум 647 0 1215 0,0 187,8
Аудиторлик хизмати учун минг сум 5000 25000 5000 20,0 100,0
Моддий рагбатлантириш минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Моддий ёрдам (нафакахур) минг сум 0 0 811 0,0 0,0
Сам.Табиат.мухофаза  килиш минг сум 768 800 812 101,5 105,7
Дафн маросими учун минг сум 0 0 0 0,0 0,0
Фахрий темирйулчи учун минг сум 258 0 304 0,0 117,8
2 ёшгача болалар пули минг сум 1033 0 1155 0,0 111,8
Мулк сармоя брокерлик уйи минг сум 0 0 188 0,0 0,0
ООО “Unitel” (алока хизмати) минг сум 0 0 310 0,0 0,0
Износ основ.средств (ижара) минг сум 0 893718 893718 100,0 0,0
Хар хил туловлар минг сум 138545 30000 29992 100,0 21,6
5. Асосий фаолият фойдаси минг сум 605487 188570 193130 102,4 31,9
6. Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси минг сум 615487 188570 193309 102,5 31,4
7. Солик суммаси минг сум 138012 22628 24063 106,3 17,4
а) Фойда солиги минг сум 138012 22628 24063 106,3 17,4
б) инфраструктура солиги минг сум 0 0 0 0,0 0,0
8. Соф фойда минг сум 467475 165942 169246 102,0 36,2
Ишчилар сони киши 30 30 30 100,0 100,0
Уртача ойлик иш хаки сум 2105944 2750278 2692712 97,9 127,9
Ишлаб чикариш рентабеллиги % 25,4 12,4 11,9 96,0 46,9
Иш/чикаришда шикастланиш ходиса 0 0 0 0,0 0,0
Дебитор карздорлик минг сум 2534449 0 5144934 0,0 203,0
Кредитор карздорлик минг сум 5310742 0 2896327 0,0 54,5

 

Menu