Эмитентнинг номи‎ “Гранит”  Акциядорлик Жамияти
Жойлашган ери (почта манзили)‎ ‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани, Хайробод КФЙ
Хабар рақами —‎ 06
Муҳим фактнинг номи:‎ Эмитентнинг юкори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари)‎ ‎‎йиллик
умумий йиғилиш ўтказиш шакли‎ ‎‎очик
умумий йиғилиш ўтказиш санаси‎ ‎‎30 сентябр  2020 йил
умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана‎ ‎‎ 8 октябр  2020 йил
умумий йиғилиш ўтказилиш жойи‎ ‎‎Самарканд вилояти, Пахтачи тумани,  Хайрабод КФЙ,  «Гранит»  АЖ мажлислар зали
умумий йиғилиш кворуми‎ 61,0 фоиз
Овоз беришга қўйилган масалалар‎ Овоз бериш якунлари (%, овозлар сони)
рози‎ қарши‎ бетараф‎
1.Умумий йигилишни регламентини хамда санок комиссияси аьзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш. 356171 та овоз

99,98 фоиз‎

‎104та овоз

0,02 фоиз

0‎
2.‎ «Гранит» АЖ кузатув кенгашининг 2019 йилда уз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун  хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботлари хамда жамиятнинг 2019 йил якуни буйича корпоратив бошкарув тизимини мустакил ташкилот томонидан бахоланиши якунлари буйича хисоботини эшитиш тугрисида. тасдиклаш. 356171 та овоз

99,98 фоиз‎

‎0 104та овоз

0,02 фоиз

3.‎ «Гранит» АЖ ижроия органи рахбарининг 2019 йил якуни буйича жамиятнинг молиявий-хужалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши тугрисида хисоботини тасдиклаш тугрисида. 359171та овоз

99,98 фоиз‎

‎104 та овоз

0,02 фоиз

0‎
4. «Гранит» АЖда 2019 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича утказилган ташки аудиторлик хисоботини хамда 2019 йил якуни буйича жамиятнинг халкаро молиявий хисобот стандартларига мувофик тузилган молиявий хисоботини халкаро аудит стандартлари асосида утказилган ташки аудиторлик хисоботларини эшитиш тугрисида. 356275та овоз

100 фоиз‎

‎0 0‎
5. “Гранит” АЖ тафтиш комиссиясининг уз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2019 йил якуни буйича тузилган хулосасини эшитиш тугрисида.. 356171та овоз

99,98 фоиз‎

‎0 104 та овоз

0,02 фоиз

6. «Гранит» АЖнинг 2019 йил якуни буйича тузилган йиллик хисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш 2019 йил молиявий-хужалик фаолияти якуни буйича олинган соф фойдани таксимлаш, дивиденд микдори, уни тулаш шакли, тартиби ва муддатларини белгилаш. 356171та овоз

99,98 фоиз‎

‎0

 

104 та овоз

0,02 фоиз

7. “Гранит” АЖ кузатув кенгаши аьзоларини сайлаш хамда уларга уз вазифаларини бажариб турган давр учун туланадиган хак ва туловлар микдорини белгилаш. Кумулиятив овозга куйилган 0  

0‎

8. «Гранит» АЖ тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш хамда уларга уз вазифаларини бажариб турган давр учун туланадиган хак ва компенсациялар микдорини белгилаш.      
1) Одилов Фаррух Баходирович 265187 та овоз 0 0
2Шакиров Азамат Аскаралиевич 264641та овоз 0 0
3) Ходжабеков Ровшан Рахматович 264316 та овоз 0 0
4) Тайиров Кемал Розимамедович 92661та овоз 0 0
9. «Гранит» АЖнинг 2020 йил молиявий-хужалик фаолиятини текшириш максадида ташки аудиторлик ташкилотини ва жамиятнинг 2020 йил якуни буйича халкаро молиявий хисобот стандартлари асосида тузилган молиявий хисоботларини халкаро аудит стандартларига мувофик ташки аудиторлик текширувидан утказиш максадида аудиторлик ташкилотларини танлаш. 356171 та овоз

99,98 фоиз‎

‎104 та овоз

0,02 фоиз

0‎
10. «Гранит» АЖ бошкарув раиси вазифасини вактинча бажарувчи сифатида сайлаш ва у билан мехнат шартномасини тузиш. 356171 та овоз

99,98 фоиз‎

‎104 та овоз

0,02 фоиз

0‎
       
Кумулятив овоз беришга қўйилган масалалар (кузатув кенгашига аъзолари сайланаётганда номзоднинг фамилияси, исми, отасининг исми, иш жойи, номзод акциядор бўлган холда эса, унга тегишли акциялар сони ва тури кўрсатилади) Кумулятив овоз беришда овозлар сони‎

 

Ф.И.Ш.

 

Иш жойи

 

Тегишли акциялар

сони

 
1) Омонов Хайитбой Ахмадалиевич «УТЙ» АЖ  бошкарув раисининг уринбосари 0 267599та овоз
2) Саидова Феруза Анваровна. «УТЙ» АЖ  персонални бошкариш ва кадрларни тайёрлаш бошкармаси бошлиги уринбосари 0 264769та  овоз
3) Атажанов Камал Атаваеич «УТЙ» АЖ  Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси  бошлиги 0 264899та овоз
4) Фозилов Улугбек Туропович «УТЙ»  АЖ Йул хужалиги бошкармаси етакчи мухандиси 0 265399та овоз
5) Бердиев Абубакир Давур угли «GRANIT STONE» МЧЖ директори 0 455596та  овоз
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни
1. Умумий йигилиш регламенти хамда санок комиссияси аьзолари сони ва шахсий таркиби  тасдиклансин.
2. «Гранит» АЖ кузатув кенгашининг 2019 йилда уз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботлари хамда жамиятнинг 2019 йил якуни буйича корпоратив бошкарув тизимини мустакил ташкилот томонидан бахоланиши якунлари буйича хисоботи  тасдиклансин.
3.‎‎ «Гранит» АЖ ижроия органи рахбарининг 2019 йил якуни буйича жамиятнинг молиявий-хужалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши тугрисидаги хисоботи  тасдиклансин.
4. «Гранит» АЖда 2019 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича утказилган ташки аудиторлик хисоботини хамда 2019 йил якуни буйича жамиятнинг халкаро  молиявий хисобот стандартларига мувофик тузилган молиявий хисоботини халкаро аудит стандартлари асосида утказилган ташки аудиторлик хисоботлари тасдиклансин.
5. «Гранит» АЖ тафтиш комиссиясининг уз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2019 йил якуни буйича тузилган хулосаси тасдиклансин.
6. «Гранит» АЖнинг 2019 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобвараклари ва 2019 йил якунлари буйича олинган соф фойда микдори – 676 911 340,47 сум этиб тасдиклансин хамда куйидагича таксимлансин:

– соф фойданинг 50 фоизи (338 455 670,24 сум) жамият акциядорларига дивиденд тулаш учун;

– соф фойданинг 5 фоизи  (33 845 567,02  сум) жамият захира фондига;

– соф фойданинг 45 фоизи  (304 610 103,21 сум) жамиятни ривожлантириш  фондига.

Бир дона оддий акцияга – 557,35 сум

Бир дона имтиёзли акцияга – 557,35 сум  дивиденд хисоблансин ва тасдиклансин.

6.1. Дивидендлар тулаш конунчиликда белгиланган тартибда накд пул ёки пластик карточкаларга пул  кучириш  йули билан  карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида тулансин.

7. «Гранит» АЖнинг кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар бир йил муддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кунига кадар сайлан:

-Омонов Хайитбай Ахмадалиевич, Саидова Феруза Анваровна, Атажанов Камал Атаваевич, Фозилов Улугбек Туропович, Бердиев Абубакир Давур угли.

7.1. Кузатув кенгаши раисига уз вазифасини бажариб трган даврнинг хар ойида Узбекистон Республикасида урнатилган базавий хисоблаш микдорининг 10 баробари микдорида, Кузатув кенгаши аьзоларига уз вазифаларини бажариб турган даврнинг хар ойида Узбекистон Республикасида урнатилган базавий хисоблаш микдорининг 7 баробари микдорида хак тулаш ва уз функцияларини амалга ошириш билан боглик харажатларни коплаш туловлари тулансин.

 

8.  «Гранит» АЖнинг тафтиш комиссияси аьзолигига куйидаги номзодлар бир йил муддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кунига кадар сайлансин.

– Одилов Фаррух Баходирович, Шакиров Азамат Аскаралиевич, Ходжабеков Ровшан Рахматович;

8.1. Тафтиш комиссияси аьзоларига уз вазифаларини бажариб турган давр уучун хар ойида Узбекистон Республикасида урнатилган базавий хисоблаш микдорининг 3,5 баробари микдорида хак тулаш ва уз функцияларини амалга ошириш билан боглик харажатларни коплаш туловларини тулаш таклифини хак ва компенсациялар тулансин.

 

9.  «Гранит» АЖнинг 2020 йил молиявий йил якунлари буйича хисоботини миллий аудиторлик текширувини утказиш учун хизмат хаки миллий аудит учун – 7 000 000 сум, халкаро молиявий стандартлар буйича халкаро аудиторлик текширувини утказиш чун хизмат хаки – 23 500 000 сум булган «Марикон – Аудит» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиклансин.
10. Жамият ижроия органи раиси в.в.б. сифатида А.Н.Рахматов номзоди Кузатв кенгаши раиси томонидан бир йил мддатга ва/ёки келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кунига кадар мехнат шартномалари тузилсин.

10.1. Ижроия органи рахбарига – 2020 йил давомида хамда келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача булган муддатга жамиятни ишлаб чикариш жараёнига сидкидилдан ёндашишларини ва жамиятнинг келгусидаги фаолиятига фаол катнашишлигини, унинг мажбурият ва маьсулиятларини ошириш максадида хар ойда Узбекистон Республикасида урнатилган базавий хисоблаш микдорининг 7 баробари микдорида рагбатлантирилсин.

10.2. Ижроия органи аьзоларининг хар бирига  Узбекистон Республикасида урнатилган базавий хисоблаш микдорининг 7 баробари микдорида  ьир марталик рагбатлантирилсин.

10.3. Ишчи ва хизматчиларга – Узбекистон Республикасида урнатилган базавий хисоблаш микдорининг 5 баробари микдорида  ьир марталик рагбатлантирилсин.

 

‎‎

Жамият бош директори‎

 

Рахматов А.Н.

 

____________

‎(имзо, муҳр)

Бош хисобчи Соатов З.А. ____________
‎(имзо, муҳр) ‎

 

 

“Гранит” акциядорлик жамияти

акциядорларнинг йиллик  умумий 

  йигилиши   

No 1

 

15-июн 2019 йил 12-00 ”Гранит ” акциядорлик жамияти

 

Жами  овоз берувчи  акциялар сони   584061 та
Катнашганлар   сони   372278 та
Йигилиш кворуми   63,7  фоиз
 

         Йигилиш   очик   усулда   утказилди.

 

2018 йил якуни билан утказилаётган навбатдаги йиллик умумий йигилишни жамият  Кузатув кенгаши  аьзоси Уроков Р.Ф.  очиб берди. Жамият  Кузатув кенгаши    томонидан йигилиш   катнашчиларини   акционерлар   йигилиши   билан   табриклаб,   ишчи   президиуми,  санок   комиссияси  ва  йигилиш  котибиятини  сайлаш зарурлигини айтди.

Ишчи  президиуми 5 (беш)  кишидан,  санок  комиссияси  3 (уч )  кишидан ва   котибият 1 ( бир )  кишидан  иборат  булсин, ва умумий йигилиш регламенти сузга чикувчилар учун ун беш дакикагача савол ва жавобларга беш дакикагача булсин   деган  таклиф  тушди.   Ушбу таклифни ва йигилиш регламентини акциядорлар бир овоздан тасдиклашди.

Ишчи   президиумга   куйидагилар сайланди:

Уроков Р.Ф. Жамият Кузатув кенгаши аьзоси:
Фозилов У.Т. Жамият Кузатув кенгаши аьзоси:
Омонов Х.А. «Узбекистон темир йуллари» АЖ вакили:
Рахматов А.Н. Жамият   бош директори:
Эшонкулов У. Жамият тафтиш комиссияси раиси.

 

Уч  кишидан иборат  санок комиссияси куйидаги тартибда тузилди:

Жумакулов Ш. Жамият  ишчиси
Хужакулов Л. Жамият  ишчиси
Махмудов Ш. Жамият  ишчиси

 

Умумий йигилиш раислигига Жамият Кузатув кенгаши аьзоси Уроков Р.Ф. ва умумий йигилиш котиби Аблакуловлар Г.  сайланди. Йигилишни умумий йигилиш раиси Уроков Р.Ф.  олиб борди.

     Умумий йигилиш кун тартибига киритилган масалалар:

 1. Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш.
 2. Жамият бош директори А.Н.Рахматовнинг 2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиклаш;
 3. Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс-Аудит» аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш;
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари буйича хулосасини тасдиклаш;
 5. Жамият кузатув кенгаши 2018 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот давридаги кабул килинган карорларини тасдиклаш;
 6. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2018 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини тасдиклаш;
 7. 2018 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи аьзоларини хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш;
 8. Жамият бош директори билан мехнат шартномасини муддатини узайтириш, кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш;
 9. Жамият Кузатув кенгашининг таркибини сайлаш;
 10. Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш;
 11. Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш;
 12. Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш;
 13. Жамиятнинг ички хужжатларини янги тахририни тасдиклаш;

– Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Кузатув кенгаши тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Ижроия органи тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Манфаатлар карама-каршилиги вактида характ килиш тартиби тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Ички назорат тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Ахборот сиёсати тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Дивиденд сиёсати тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш;

– Бошкарув ва назорат органларини рагбатлантириш тугрисидаги низомни янги тахририни тасдиклаш.

 1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолиятини бахолаш буйича берилган хулосани тасдиклаш.
 2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари буйича миллий аудиторлик текшируви хамда Халкаро молиявий стандартлар буйича аудиторлик текширувини утказиш учун аудиторлик ташкилотларининг хизмат хаки микдорини тасдиклаш.

 

Умумий йигилиш раиси Уроков Р. кун тартибидаги  куриладиган масалалар буйича тушунтириш берди.

 

Кун тартибидаги  биринчи масала (Акциядорлар йиллик  умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш) юзасидан  умумий йигилиш раиси акциядорларга тушунтириш берди.

Ишчи  президиуми 5 (беш)  кишидан,  санок  комиссияси  3 (уч )  кишидан ва   котибият 1 ( бир )  кишидан  иборат  булсин, ва умумий йигилиш регламенти сузга чикувчилар учун ун  дакикагача савол ва жавобларга беш дакикагача вакт булсин   деган  таклиф  тушди.   Ушбу таклифни ва йигилиш регламентини акциядорлар бир овоздан тасдиклашди.

Овоз  бериш  натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар      –  йук

 

Кун тартибидаги иккинчи масала (Жамият бош директори. А.Н.Рахматовнинг 2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиклаш) юзасидан жамият бош директори А.Н.Рахматовнинг       2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тингланди. (Хисобот илова килинади).

“Гранит” акциядорлик жамияти  2018 йил давомида куйидаги курсаткичлар билан уз  ишини якунлади:

Жамиятда 2018 йил давомида  530 131м³  щебень хамда харсанг тош махсулоти сотилди. Шундан охак щебень махсулоти 14 834 м3 ташкил этади, харсанг тош эса 515 297 м3 ташкил этади.

Сотилган харсанг тош махсулотининг 2 фоизини «Узбекистон темир йуллари» АЖга колган 98 фоизи  кичик ва урта бизнес корхоналарига сотилди.

2018 йилда ишлаб чикарилган махсулотни сотишдан олинган соф тушум, яьни истеьмолчиларга  8 001 800 минг сумлик махсулот сотилган. Бизнес-режа 148,8 фоизга бажарилди. Солиштирма нархлардаги махсулот хажми 127,6 фоизга, амалдаги нархлардаги махсулот хажми хам 127,6 фоизга бажарилди.

Бундан ташкари жамиятнинг ижарага берилган бино-иншоатлари, транспорт воситаларини ижарага беришдан тушган тушум бир йилда 8 209 879,0 минг сумни ташкил этди.

Булар Курилиш Универсал Компакт Сервис МЧЖ корхонасига берилган 11 дона HOWO русумли автосамосваллардан бир йилда 5 857 447 минг сум, «Доркомплектснаб Плюс» МЧЖ корхонасига берилган бино ва иншоатлардан 427 105 минг сум, хамда транспорт воситаларидан 1 804 732 минг сум, «Доркомплектснаб Сервис» МЧЖ корхонасидан 120 574 минг сум булиб жами – 8 209 879 минг ижара хаклари туланган.

Махсулот таннархи 6 817 001 минг сумни ташкил этди.

Жумладан, хом-ашё материалларига 110 573 минг сум сарф килинди.Электр энергия харажатлари 113 432 минг сумни, ёкилги махсулотлари харажатлари 270 434 минг  сумни, бургулаш ва портлатиш ишлари 5 244 138 минг сумни ташкил этди. Асосий воситалар эскириши 180 666 минг сумни, иш хаки фонди 203 416 минг сумни ташкил этиб, иш хакига хисоблар (15%ли ажратма) 30 512 минг сумни, эхтиёт кисмлар 272 440 минг сумни, сертификатлаш ишларига 144 808 минг сумни ташкил этди. Бошка харажатлар   174 717 минг сумни ташкил этиб, шундан хозирда жамиятда мавжуд Бухоро ПДМ ташкилотидан ижарага олинган Шакман русумли автосамосвалга ижара хаки хисобига 71 865 минг сум туланган.

Давр харажатлари 6 890 105 минг сумни ташкил этди. Масалан  маьмурий харажатлар 1 893 854 минг сумни, иш хакиси 838 972 минг сумни, 15 фоизли иш хакига хисоблар 125 846 минг сумни ташкил этди. Енгил автомашина харажатлари 21 574 минг сумни, асосий воситалар эскириши 890 846 минг сумни, сафар харажатлари 12 975 минг  сумни канцелярия махсулотлари харажатлари 3 641 минг сумни ташкил этди. Бошка операцион харажатлар 4 996 251 минг сумни ташкил этади.

Жумладан банк хизматига 56 213 минг сум, касб касаллигига 321 554 минг сум, бюджетга туловлар буйича 1 026 344 минг сум, 12-моддага (имтиёзли пенсияга чикувчилар учун) 138 220 минг сум, мехнатга кобилиясизлик учун 3 771 минг сум  туланган.

Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари 7 646 минг сумни ташкил этиб, асосий фаолиятнинг умумий даромадлари 16 219 325 минг сумни ташкил этиб, шундан даромад ва бошка соликлар ва йигимларга 479 562 минг сум  туланган. Шундан куриниб турибдики, 2018 йилда  2 030 724 минг сум соф фойда олинган.

2018 йил бизнес-режасига  асосан  885 492 минг сум  фойда олиш кузда  тутилган эди, хакикатда эса 2 030 724 минг сум соф фойда олинди ва бизнес-режа  229,3 фоизга  бажарилди.

Ишлаб чикариш рентабиллиги 30,2 фоизни ташкил килди.

2019 йил  01-январь холатига дебиторлар 3 953 087 минг сумни,  кредиторлар эса 2 650 993 минг сумни ташкил этди. Иш хаки ва унга тенглаштирилган маблагларни тулаш уз вактида амалга оширилди.

2017 йил якунлари билан акциядорларга хисобланган дивидендлар 2018 йил давомида карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида уз вактида туланган булиб, хозирда ушбу дивиденд туловларидан карздорлик мавжуд эмас.

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси  сузга чикиб,  ушбу жамият ижроия органи раисининг хисоботини  акциядорлардан тасдиклаб овоз беришларини  суради.

Овоз  бериш  натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  372272 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар      –  йук

 

Кун тартибидаги учинчи масала (Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс – Аудит» аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиклаш) юзасидан жамият ички аудит хизмати аудитори  Камалов Р. сузга  чикиб, “Прогресс-Аудит” МЧЖ  аудиторлик ташкилоти томонидан  2019 йил 15-март  куни берилган 2018 йил якуни билан  утказилган текшириш  хулосасини укиб эшиттирди.

Аудиторлик ташкилотининг фикрича хужалик юритувчи субьект «Гранит» АЖ молиявий хисоботлари унинг молиявий ахволини хакконий акс эттиради ва мазкур хужалик юритувчи субьект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси амалдаги бухгалтерия тугрисидаги конун хужжатларига хамда бухгалтерия хисоби миллий стандартларига тугри келади деган хулосани берган. Кузатув кенгаши томонидан аудиторлик ташкилотининг хулосаси  маълумот учун кабул килинди ва уни тасдиклаш учун акциядорларнинг умумий йигилишига киритиш юзасидан карор кабул килинди. (Аудиторлик хулосасини тулик матни илова килинади).

Шундан сунг умумий йигилиш  раиси ушбуни  акциядорлардан тасдиклаб беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   99,97 фоиз  372174 та овоз;

Бетарафлар  –  йук;

Каршилар     –  0,03 фоиз 104 та овоз;

 

Кун тартибидаги туртинчи масала (Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари буйича хулосасини тасдиклаш) юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси  Эшонкулов У.ни  2018 йил якунлари буйича хисоботи  тингланди.

Бизнинг фикримизча, хужалик юритувчи субъект “Гранит” акциядорлик жамияти молиявий хисоботи ва унинг молиявий  ахволини  хакконий акс эттиради  ва мазкур хужалик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси конун  хужжатларининг талабларига мувофик келади. (Хисобот илова килинади)

Шундан сунг йигилиш  раиси сузга чикиб,  ушбу жамият тафтиш комиссияси  раисининг хисоботини  акциядорлардан тасдиклаб беришларини  суради

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   99,97 фоиз  372174 та овоз;

Бетарафлар   – 0,03 фоиз 104 та овоз;

Каршилар     –  йук;

 

Кун тартибидаги бешинчи масала (Жамият кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгашининг ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот даврида кабул килинган карорларини тасдиклаш) юзасидан жамият Кузатув кенгаши аьзоси Уроков Р.Ф.ни хисоботи тингланди.

Жамият кузатув кенгаши томонидан уз ваколати доирасида жамиятни корпоратив бошкарув тамойилларига амал килган холда бошкариш буйича бир канча ишларни амалга оширдилар. Бу амалга оширилган ишларда кузатув кенгаши аьзоларининг хар бири фаол иштирок этдилар. Жамият кузатув кенгаши аьзоларининг сони беш кишидан иборат.

Кузатув Кенгаш  уз фаолияти давомида конунчиликда белгиланган коидалар асосида иш олиб бориб,  хисобот даврида жамият иктисодий-молиявий, мутахассислар, текширув натижаларига багишланган жами 2018 йил давомида _12 марта йигилиш утказилиб, ижроия орган фаолиятини доимий назорат килиб турилди, ортикча  асосланмаган сарф – харажатлар,  сметада кузда тутилмаган чикимларга йул куйилмади.     Хар чорак якунида ижроия органи рахбарининг хисоботи эшитилиб, керакли хулосалар чикариб борилди. 2018 йилда молиявий-хужалик фаолияти буйича ва бошка чикарилган жамият кузатув кенгаши карорларини умумий йигилишда тасдикланиши хавола килинади.

Жамиятда 2018 йил 19-июн куни булиб утган жамият акциядорларининг навбатдаги 2017 йил якуни буйича йигилишида кабул килинган карорга асосан акциядорларга хисобланган дивидендларни туланиши тугрисида матбуотда эьлон килинди ва  бу туловлар уз вактида тулик амалга оширилган.

Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режаси кузатув кенгашининг 2018 йил 30-ноябрдаги йигилишида тасдикланган.

Жамиятнинг 2018 йилдаги молиявий фаолиятини текширган  ташки аудит ташкилоти конунчиликда белгиланган тартибда Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Давлат Ракобат кумитаси томонидан тасдикланган руйхатга асосан танлаб олинди. Ушбу аудиторлик ташкилотининг текшириш хулосаси бугунги йигилишда тасдиклаш учун акциядорларга  хавола этилмокда.

Юкорида курсатилган натижаларга асосланиб, жамият кузатув кенгашининг жорий йилнинг 6-июндаги йигилишида жамият бош директорининг иш фаолияти коникарли деб топилди ва жамият акциядорларининг 2018 йил якунларига багишланган умумий йигилишида жамият директори билан мехнат шартномасини кейинги навбатдаги акциядорлар йигилишигача узайтириш тугрисида таклиф киритилмокда.

Жамият кузатув кенгаши раиси кузатув кенгаши томонидан хисобот даврида кабул килинган карорларни ва хисоботини акциядорлардан  тасдиклаб беришни суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                      –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар              –   йук;

Каршилар                  –  йук;

 

Кун тартибидаги олтинчи масала (Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2018 йил якунлари буйича олинган соф фойдани таксимлаш тартибини тасдиклаш) юзасидан жамият бош хисобчиси З.Соатов суз олиб,  2018 йил якунлари буйича жамият балансини ва молиявий натижалар хисоботини акциядорларга укиб эшиттирди. (Жамият баланси ва молиявий натижалари илова килинади)

Шундан сунг умумий йигилиш раиси суз олиб,   жамият кузатув кенгашининг 2019 йил 24-майдаги йигилишида кузатув кенгаши томонидан 2018 йил якунлари буйича олинган  – 2 030 724 259,13 сум соф фойдани 20 фоизини – 406 144 851,83 сумни дивиденд туловига, дивиденд тулови конунчиликда белгиланган муддатда яьни карор кабул килингандан сунг олтмиш кун ичида накд пул ёки акциядорнинг аризасига кура пластик карточкаларига пул кучириш йули билан амалга ошириш, соф фойданинг 5 фоизини – 101 536 212,96 сумни жамият захира фондига, соф фойданинг 75 фоизини – 1 523 043 194,34 сумни жамиятни ривожлантиришга фондига йуналтириш тугрисида таклиф берилди.

Шундан сунг умумий йигилиш раиси  ушбу жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик  балансини ва молиявий натижаларини ва соф фойдани таксимланиш таклифини акциядорлардан тасдиклаб овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                  -99,97 фоиз  372174 та овоз;

Бетарафлар           – йук;

Каршилар              – 0,03 фоиз 104 та овоз;

 

Кун тартибидаги еттинчи масала (2018 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органини хамда мехнат жамоасини рагбатлантиришни тасдиклаш) юзасидан умумий йигилиш раиси суз олиб, жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича бизнес-режадан ортикча соф фойда олингани учун жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органини хамда мехнат жамоасини  рагбатлантириш буйича куйидагича  таклиф киритди.

Ишчи ва хизматчиларга – таьриф ставкасининг 2 баробари микдорида;

2019 йил давомида хамда  келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача булган муддатда  Кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини хамда ижроия органини жамиятни ишлаб чикариш жараёнига сидкидилдан ёндашишларини ва жамиятнинг келгусидаги фаолиятига фаол катнашишлигини, хамда уларнинг мажбурият ва маьсулиятларини ошириш максадида келгусида уларни рагбатлантиришни куйидагича таксимлашни таклиф этаман.

 • Жамият кузатув кенгаши раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 10 баробари микдорида;
 • Кузатув кенгаши аьзоларига 4 киши хар бирига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси аьзоларига хар бирига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Ижроия органи рахбарига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида;

Ушбу таклиф барча акциядорлар томонидан бир овоздан куллаб кувватланди.

Шундан сунг умумий йигилиш раиси ушбу таклифни акциядорлардан тасдиклаб беришларини   суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                   –   99,97 фоиз  372174 та овоз;

Бетарафлар            –  0,03 фоиз 104 та овоз;

Каршилар               –  йук;

 

Кун тартибидаги саккизинчи масала (Жамият бош директори билан мехнат шартномасини муддатини узайтириш, кайта тузиш ёки бекор килишни тасдиклаш) юзасидан жамият умумий йигилиш раиси Уроков Р. суз олиб,  2018 йил якунлари буйича натижаларга асосланиб, жамият директори иш фаолияти жамият кузатув кенгашининг 24-май 2019 йилда утказилган йигилишида  коникарли деб топилганлиги хамда  жамият директори билан тузилган мехнат шартномасини кейинга акциядорлар йиллик умумий йигилишигача яна бир йил муддатга узайтиришни таклифини киритди.

Ушбу таклифни жамият директори билан мехнат шартномасини узайтириш масаласи буйича  акциядорлар умумий йигилишидан тасдиклаб овоз беришларини суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар                   –   99,97 фоиз  372174 та овоз;

Бетарафлар            –  0,03 фоиз 104 та овоз;

Каршилар               –  йук

 

Кун тартибидаги тукккизинчи масала (Жамият кузатув кенгаши аьзоларини сайлаш) юзасидан   умумий йигилиш раиси Уроков Р. суз олиб,   «Узбекистон темир йуллари» АЖ томонидан кузатув кенгашига сайлаш буйича бир нечта номзодлар тавсия килинганлигини маьлум килди. Номзодларга кумулятив тарзида овоз бериш кераклигини айтиб утди.  «Узбекистон темир йуллари» АЖнинг 2018 йил 22-январдаги №Н-7/22-18 сонли хатида компания томонидан Омонов Хайитбай Ахмадалиевич – компания бошкарув раисининг уринбосари, Саидова Феруза Анваровна – компания персонални бошкариш ва кадрларни тайёрлаш бошкармаси бошлиги уринбосари, Кахаров Нодир Бахадирович – компания йул хужалиги бошкармаси бош хисобчиси, Джуманиязов Фаррух Алишерович – компаниянинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошкармаси етакчи мутахассиси, Фозилов У- компания йул хужалиги бошкармасининг капитал таьмир ва саноат корхоналари булимии етакчи мутахасиси.

Омонов Хайитбай Ахмадалиевич

Саидова Феруза Анваровна

Кахаров Нодир Бахадирович

Джуманиязов Фаррух Алишерович

Фозилов Улугбек Туропович

 

Шу масала буйича кумилятив овоз  беришни суради.

Овоз бериш натижалари:

Омонов Х.А.              –  372278 та овоз;

Саидова Ф.А..           –  372278 та овоз;

Кахаров Н.Б.              – 372278 та овоз;

Джуманиязов Ф.А.     –  372278 та овоз;

Фозилов У.Т.             –  372278  та овоз.

Жамият уставига мувофик юкорида курсатилган 5–та Кузатув кенгаши аьзолари кумилятив овоз бериш натижасига ва санок комиссиясининг хулосасига кура кераклича овоз ва бал туплаб, энг куп овоз олган 5 нафар номзодлар жамият Кузатув кенгаши аьзолигига бир йилга сайландилар.

 

Кун тартибидаги унинчи масала (Жамият тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш) юзасидан умумий йигилиш раиси Уроков Р. суз олиб, жамият тафтиш хайьати таркибига «Узбекистон темир йуллари»  АЖ томонидан 2019 йил 22 январдаги №Н-7/22-18-сонли хатида куйидаги номзодлар тавсия килинганлигини маьлум килди.

– Эшанкулов Усмон Мухаммадиевич – ички аудит хизмати аудитори;

-Шакиров Азамат Аскаралиевич–«Узтемирйулхисоб» маркази булим бошлиги уринбосари.

– Ходжабеков Ровшан Рахматович – ички аудит хизмати аудитори

номзодлари таклиф этилган.

Ушбу юкорида укиб эшиттирилган тафтиш комиссияси аьзоларини тасдиклаб беришни умумий йигилиш  раиси акциядорлардан суради.

Овоз бериш натижалари:

– Эшанкулов У.М.       –   372278 та овоз;

– Шакиров А.А.            –  372278 та овоз;

– Ходжабеков Р.Р.      –   372278 та овоз.

 

Кун тартибидаги ун биринчи  масала (“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни тасдиклаш) юзасидан  юзасидан жамият бош хисобчиси Соатов З.га суз берилди.

Жамият томонидан акциядорларга 2014 йил учун хисобланган 1 588 610 сум   дивидендларни акциядорлар томонидан шу вактгача уз вактида  келиб олмаган. Узбекистон  Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдирилади деб белгилаб куйилганлини айтиб утди. Шу сабабли акциядорлар томонидан  конунчиликда белгиланган муддатда келиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдиришни таклиф этди.

Шундан сунг йигилиш раиси сузга чикиб ушбу масала буйича овоз бериб тасдиклашни суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар           –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар   –  йук;

Каршилар     –   йук;

 

Кун тартибидаги ун иккинчи масала (Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш) юзасидан жамият кимматли когозлар буйича мутахассиси Аблакулов Г.га суз берилди.Аблакулов Г. сузга чикиб куйидагиларни маьлум килди. Узбекистон Республикасининг 2019 йил 20-мартда “Мамлакатда ишбилармонлик мухитини яхшилаш буйича кушимча чора-тадбирлар кабул килинганлиги муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги Конуни кучга киритилиши муносабати билан бир канча конунларга узгартиришлар киритилди. Жумладан “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунига хам бир канча кушимча ва узгартиришлар киритилди. Шу муносабат билан Узбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги Самарканд вилояти худудий бошкармаси томонидан 2019 йил 26-мартда жамиятга ушбу конун ижросини таьминлашни хамда жамиятнинг хужжатларига узгартириш ва кушимчалар киритиб акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдикланишини таьминлаш юзасидан топшириклар келган. Ушбу топширикни бажариш максадида жамият ходимлари томонидан уставнинг янги тахрири тайёрланганлини маьлум килди хамда уставнинг янги тахрири билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Шундан сунг йигилиш раиси сузга чикиб ушбу масала буйича овоз бериб тасдиклашни суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар           –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар   –  йук;

Каршилар     –   йук;

 

Кун тартибидаги ун учинчи масала (Жамиятнинг янги тахрирдаги ички хужжатларини тасдиклаш) юзасидан жамият кимматли когозлар буйича мутахассиси Аблакулов Г.га суз берилди.Аблакулов Г. сузга чикиб куйидагиларни маьлум килди. Узбекистон Республикасининг 2019 йил 20-мартда “Мамлакатда ишбилармонлик мухитини яхшилаш буйича кушимча чора-тадбирлар кабул килинганлиги муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги Конуни кучга киритилиши муносабати билан бир канча конунларга узгартиришлар киритилди. Жумладан “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунига хам бир канча кушимча ва узгартиришлар киритилди. Шу муносабат билан Узбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги Самарканд вилояти худудий бошкармаси томонидан 2019 йил 26-мартда жамиятга ушбу конун ижросини таьминлашни хамда жамиятнинг ички хужжатларига узгартириш ва кушимчалар киритиб акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдикланишини таьминлаш юзасидан топшириклар келган. Ушбу топширикни бажариш максадида жамият ходимлари томонидан ички хужжатлар жумладан:

 • Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Кузатув кенгаши тугрисидаги низомнинг янги тахрири;
 • Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомнинг янги тахрири;
 • Ижроия органи тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисида низомни янги тахрири;
 • Ички назорат тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Ахборот сиёсати тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Дивиденд сиёсати тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Бошкарув ва назорат органларини рагбатлантириш тугрисидаги низомнм янги тахрири тайёрланганлини маьлум килди хамда ушбу низомлар билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Шундан сунг йигилиш раиси сузга чикиб ушбу масала буйича овоз бериб тасдиклашни суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар           –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар   –  йук;

Каршилар     –   йук;

 

Кун тартибидаги ун туртинчи масала (Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолияти буйича берилган хулосани тасдиклаш) юзасидан  юзасидан умумий йигилиш раиси Уроков Р. сузга чикиб, жамият кимматли когозлар буйича мутахассиси  Аблакулов Г.га суз берди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 31-мартдаги ПК-2327-сонли карори билан ташкил этилган «Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошкарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2015 йил 31-декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдикланган Корпоратив бошкарув кодекси билан йигилиш катнашчиларини таништирди.

Ушбу кодекс акциядорлик жамиятлари бошкарув органлари ишини самарали ташкил этишнинг мухим йуналишлари буйича тавсиялар мажмуасидан иборат эканлигини кодекс хисобдорлик, очиклик, хакконийлик, юксак ахлокий тамойилларга риоя этишни уз ичига олувчи хамда акциядорлик жамиятини узок муддатли истикболда баркарор ривожлантиришни таьминлашга йуналтирилган тегишли бошкарувнинг асосий принсиплари асосида ишлаб чикилганлигини йигилиш катнашчиларига тушунтириш берди.

Ушбу кодексга асосан жамиятлар хар йили кодекс тавсияларига риоя этиш жараёнини бахолатиш учун мустакил бахоловчи ташкилотлар томонидан бохалатиш назарда тутилган. Шунинг учун жамиятнинг бир йиллик фаолити  жараёнида кодекс тавсияларига роия этилиши юзасидан бахолаш учун мустакил бахоловчи ташкилот “Самарканд Вакт” МЧЖ томонидан 2019 йил 8-май куни коникарли деб бахо берилган хулосасини укиб эшиттирди.

Шундан сунг  йигилиш раиси жамиятнинг фаолиятидаги  корпоратив кодекс тавсияларига риоя этилиши юзасидан берилган бахоловчи ташкилот хулосасини овоз бериб тасдиклаб беришни акциядорлардан суради.

Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар     –   йук

 

Кун тартибидаги ун бешинчи масала (Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари буйича миллий аудиторлик текшируви хамда Халкаро молиявий стандартлар буйича аудиторлик текширувини утказиш учун аудиторлик ташкилотларининг хизмат хаки микдорини тасдиклаш) юзасидан  умумий йигилиш раиси Уроков Р. сузга чикиб, жамият ички аудит хизмати аудитори Камалов Р.га суз берди.

Узбекистон Республикасининг 2019 йил 20-мартдаги “Мамлакатда ишбилармонлик мухитини яхшилаш буйича кушимча чора-тадбирлар кабул килинганлиги муносабати билан Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги Конуни кучга киритилиши муносабати билан бир канча конунларга узгартиришлар киритилди. Жумладан “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида”ги конунига хам бир канча кушимча ва узгартиришлар киритилди. Ушбу конуннинг 59-моддаси “Акциядорлар умумий йигилиши ваколат доираси”га “мажбурий аудиторлик текшируви утказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига туланадиган энг куп хак микдори ва у билан шартнома тузиш тугрисида карор кабул килиш” ваколати берилган.Шу муносабат билан акциядорлар умумий йигилишига бир канча аудиторлик ташкилотларидан тижорат таклифлари келиб тушган.

Жумладан:

 • “Марикон – аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотидан миллий аудит – 8 000 000 сум; халкаро аудит – 22 000 000 сум:
 • “НLВ Ташкент” МЧЖ аудиторлик ташкилотидан миллий аудит – 7 000 000 сум;  халкаро аудит –  25 000 000 сум:
 • “Корифей – аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти миллий аудит – 10 000 000 сум; халкаро аудит – 30 000 000 сум:
 • “Еко-аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти миллий аудит – 9 000 000 сум; халкаро аудит –  28 000 000 сум:
 • “Назорат – аудит” аудиторлик ташкилоти миллий аудит – 8 000 000 сум;  халкаро аудит –  25 000 000сум:
 • “Прогресс – аудит” аудиторлик ташкилоти миллий аудит – 5 800 000 сум; халкаро аудит – 25 000 000 сум.

Ушбу аудиторлик ташкилотларидан хам арзон хам ишни сифатли бажарадиган аудиторлик ташкилотини танлаб олишимиз керак. Масалан мен уз тажрибамдан келиб чикиб айтадиган булсам Халкаро аудитни утказишга “Марикон – аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хизмат хаки – 22 000 000 сум хам арзон хам ишни сифатли бажаради. Миллий аудитга “Прогресс – аудит” аудиторлик ташкилоти хизмат хаки – 5 800 000 сум таклиф этаман.

Шундан сунг йигилиш раиси сузга чикиб таклифни урганиб чикиб, ушбу масала буйича овоз бериб тасдиклашни суради.

     Овоз бериш натижалари:

Розилар         –   100 фоиз  372278 та овоз;

Бетарафлар   –  йук

Каршилар     –   йук

 

Кун тартибидаги ун бешта масалаларни мухокама килиб ва маьрузачиларни тинглаб,       “Гранит”  акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йигилиши

 

К А Р О Р     К И Л А Д И :

 

 1. Акциядорлар йиллик умумий йигилишининг регламенти тасдиклансин.
 2. Жамият директори А.Н.Рахматовнинг 2018 йил бизнес-режаси бажарилиши юзасидан хисоботи  тасдиклансин.
 3. Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари буйича «Прогресс – Аудит» аудиторлик ташкилотининг текшириш хулосаси тасдиклансин.
 4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари буйича хулосаси тасдиклансин.
 5. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича жамият кузатув кенгаши ваколатига кирадиган масалалар буйича хисоботи ва хисобот давридаги кабул килинган карорлари тасдиклансин.
 6. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича йиллик хисоботларини бухгалтерия балансларини, фойда ва зарарлари хисобваракларини ва 2018 йил якунлари буйича олинган соф фойда микдори – 2 030 724 259,13 сум этиб тасдиклансин хамда куйидагича;

– соф фойданинг 20 фоизи (406 144 851,83 сум) жамият акциядорларига

дивиденд тулаш учун;

– соф фойданинг 5 фоизи (101 536 212,96 сум) жамият захира фондига;

-соф фойданинг 75 фоизи ( 1 523 043 194,34 сум) жамиятни ривожлантириш  фондига.

Бир дона оддий акцияга – 668,82 сум

Бир дона имтиёзли акцияга – 668,82 сум  дивиденд хисоблансин хамда тасдиклансин.

Дивидендлар тулаш конунчиликда белгиланган тартибда накд пул ёки пластик карточкаларга пул  кучириш  йули билан  карор кабул килингандан сунг 60 кун ичида тулансин.

 1. 7. 2018 йил якунлари билан жамият кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини, ижроия органи аьзоларини хамда мехнат жамоасини рагбатлантириш кузатув кенгаши таклифига асосан куйидагича:

Ишчи ва хизматчиларга – ойлик таьриф ставкасининг 2 баробари микдорида этиб белгилансин.

2019 йил давомида хамда  келгуси акциядорларнинг йиллик умумий йигилишигача булган муддатда  Кузатув кенгаши аьзоларини, тафтиш комиссияси аьзоларини хамда ижроия органини жамиятни ишлаб чикариш жараёнига сидкидилдан ёндашишларини ва жамиятнинг келгусидаги фаолиятига фаол катнашишлигини, хамда уларнинг мажбурият ва маьсулиятларини ошириш максадида келгусида уларни рагбатлантиришни куйидагича таксимлашни хамда банк пластик карточкаларига хар ойда кучириб беришни таклифи киритилди.

 • Жамият кузатув кенгаши раисига хар ойда – Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 10 баробари микдорида;
 • Кузатув кенгаши аьзоларига 4 киши хар бирига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси раисига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Тафтиш комиссияси аьзоларига хар бирига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 3 баробари микдорида;
 • Ижроия органи рахбарига хар ойда Республикада урнатилган энг кам иш хакининг 7 баробари микдорида;

     Ушбу таклиф ижро учун кабул килинсин хамда тасдиклансин.

 1. Жамият бош директори А.Н.Рахматов билан тузилган мехнат шартномаси ижроия органи раиси этиб навбатдаги акциядорлар йиллик умумий йигилишигача узайтирилсин.
 2. Жамият Кузатув кенгаши аьзолигига кумилятив овоз бериш натижалари буйича санок комиссиясининг хулосасига асосан куйидагилар сайланганлигини кайд этиб утилсин ва тасдиклансин.

Омонов Хайитбай Ахмадалиевич.

Саидова Феруза Анваровна.

Кахаров Нодир Бахадирович.

ДЖуманиязов Фаррух Алишерович.

Фозилов Улугбек Туропович.

 1. 10. Жамият тафтиш комиссияси таркиби куйидагича тасдиклансин.

– Эшонкулов Усмон Мухаммадиевич.

– Шакиров Азамат Аскаралиевич.

– Ходжабеков Равшан Рахматович.

 1. Узбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конунининг 51-моддасига асосан акциянинг эгаси ёки конуний хукукий вориси ёхуд меросхури томонидан уч йил ичида талаб килиб олинмаган 2014 йил учун хисобланган 1 588 610 сум дивидендлар жамият ихтиёрида колдирилсин хамда тасдиклансин.
 2. Жамиятнинг янги тахрирдаги устави тасдиклансин.
 3. Жамиятнинг куйидаги ички хужжатларини:
 • Акциядорларнинг умумий йигилиши тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Кузатув кенгаши тугрисидаги низомнинг янги тахрири;
 • Тафтиш комиссияси тугрисидаги низомнинг янги тахрири;
 • Ижроия органи тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисида низомни янги тахрири;
 • Ички назорат тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Ахборот сиёсати тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Дивиденд сиёсати тугрисидаги низомни янги тахрири;
 • Бошкарув ва назорат органларини рагбатлантириш тугрисидаги низомни

янги тахрирлари тасдиклансин.

 1. 14. Жамиятнинг 2018 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув фаолиятини бахолаш буйича берилган хулоса тасдиклансин.
 2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил якунлари буйича миллий хисоботини аудиторлик текширувини утказиш учун хизмат хаки – 5 800 000 сум булган “Прогресс – Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хамда халкаро молиявий стандартлар буйича аудиторлик текширувини утказиш учун хизмат хаки – 22 000 000 сум булган “Марикон – Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилотлари тасдиклансин.

          

 

 

 

 

Умумий йигилиш раиси:                                                                   Уроков Р.Ф.                            

 

 

   Йигилиш   котиби:                                                                          Аблакулов Г.Х.

 

 

 

 

Умумий йигилиш баённомаси тузилган сана:      20-июнь 2019-йил.

 

 

Menu